Takaisin

Liikennehankkeiden monet vaikutukset halutaan esiin

Liikennehankkeiden monet vaikutukset halutaan esiin

Julkaistu 03.08.2016

Väylähankkeiden kannattavuutta arvioitaessa korostuvat suorat käyttäjähyödyt. Menetelmien uudistamiseen ja nykyisen arviointikehikon laajentamiseen kohdistuu kuitenkin odotuksia. Suorien vaikutusten lisäksi kaivataan kannattavuusnäkökulmia esimerkiksi laajemmista taloudellisista vaikutuksista.

Liikenneviraston tuoreessa selvityksessä käydään läpi laajempia taloudellisia vaikutuksia talousteoreettisten tutkimustulosten ja eri maissa käytettyjen menetelmien kautta. Laajemmilla taloudellisilla vaikutuksilla tarkoitetaan esimerkiksi yritysten tuottavuutta sekä vaikutuksia työ-, hyödyke-, maa- ja asuntomarkkinoihin.
 

Suomessa työmarkkinavaikutukset keskeisimpiä
 

"Laajemmat taloudelliset vaikutukset ulottuvat käyttäjän saamia suoria hyötyjä pidemmälle. Esimerkiksi pienentyneet matkakustannukset voivat kannustaa aktiivisempaan osallistumiseen työmarkkinoille", kertoo liikennetalousasiantuntija Taneli Antikainen.

Laajempien taloudellisten vaikutusten arviointiin liittyy lukusia menetelmällisiä haasteita eivätkä tutkijatkaan ole yksimielisiä ilmiöstä ja sen arviointimenetelmistä. ”Vaarana onkin hankkeen suorien käyttäjähyötyjen kahteen kertaan laskeminen”, sanoo Antikainen.

Selvityksen tuloksena tunnistettiin neljänlaisia lähinnä saavutettavuuden paranemisesta seuraavia laajempia taloudellisia vaikutuksia:
 

  • keskusten välisten työmarkkina-alueiden laajeneminen ja tehostuminen johtaa työmarkkinavaikutukseen
  • kaupunkien koon ja tiheyden kasvu sekä keskusten välisten yhteyksien paraneminen johtaa agglomeraatiovaikutukseen (kasautumishyödyt)
  • toimintojen lähentyminen johtaa tuotemarkkinavaikutukseen kilpailun esteiden vähentyessä ja markkinoiden koon kasvaessa
  • suorat käyttäjähyödyt heijastuvat maankäyttövaikutuksiksi, jotka tulee tietyissä olosuhteissa lukea laajemmiksi taloudellisiksi vaikutuksiksi.

Liikenneväyläinvestointien rakentamisenaikaisia kysyntä- ja työllisyysvaikutuksia ei tule lukea laajemmiksi taloudellisiksi vaikutuksiksi, koska verotuloin rahoitettava julkisten menojen lisäys vastaa kysynnän lisäyksestä seuraavaa yksityisen sektorin tuloa.
 

Suomen olosuhteisiin sopivat parametrit työn alla
 

Laajempien taloudellisten vaikutusten arviointi edellyttää jatkotutkimusta, jossa johdetaan Suomen olosuhteisiin sopivat laskentaparametrit. Esimerkkilaskelmien avulla selvitetään mitkä ehdot täyttävillä hankkeilla voidaan olettaa olevan laajempia taloudellisia vaikutuksia.

Edelleen kehitetään liikenneinvestointien suorien vaikutusten arviointia ja liikenne-ennusteiden menetelmiä, koska myös laajempien taloudellisten vaikutusten arviointi rakentuu tämän perustan varaan.

Esiselvitys: Liikennehankkeiden laajemmat taloudelliset vaikutukset http://www2.liikennevirasto.fi/julkaisut/pdf8/lts_2016-38_liikennehankkeiden_laajemmat_web.pdf

Lisätietoja:

Liikennetalousasiantuntija Taneli Antikainen, p. 029 534 3930 tai etunimi.sukunimi(at)liikennevirasto.fi