Hyppää sisältöön

Lahdenperä–Jämsä-rataoikaisun karttojen äärellä liki 40 kuntalaista vuorovaikutuksessa

Julkaistu 29.9.2022

Tampere–Jyväskylä-radan suunnittelu on käynnissä. Hankkeen vuorovaikutustilaisuus kokosi 28.9.2022 Jämsänjoen yhtenäiskoulun Vitikkala-salin täyteen rataoikaisun kartoista kiinnostunutta yleisöä ja median edustajia. Tilaisuudessa esiteltiin ympäristövaikutuksen arviointi (YVA) -selostusta ja yleissuunnitelman luonnoksia. Suunnittelualueen pituus on noin kahdeksantoista kilometriä. Jyväskylän ja Tampereen välisen junaradan erityispiirteenä ovat lukuisat tunnelit. Nyt suunnitteilla on vaihtoehdosta riippuen joko viiden tai neljän kilometrin pituinen ratatunneli.

Kuvassa tilaisuudessa esiintyneet henkilöt vasemmalta Sonja Oksman Sitowiselta, Arja Koistinen ELY-keskuksesta, Pekka Huttunen Weladosta, Juho Arponen ja Tuuli Wallenius Sitowiseltä, Eero Virtanen Väylävirastolta, Seija el Sayed Jämsän kunnalta sekä Seppo Veijovuori Sitowiseltä.

Kuvassa tilaisuuden isännät vas. Sonja Oksman, Arja Koistinen, Pekka Huttunen, Juho Arponen, Tuuli Wallenius, Eero Virtanen, Seija el Sayed ja Seppo Veijovuori.

Vuorovaikutustilaisuuden avasi Keski-Suomen ELY-keskuksen Arja Koistinen, joka toimii hankkeen YVA-yhteysviranomaisena. Elinvoimalautakunnan puheenjohtaja Seija el Sayed toi Jämsän kunnan tervehdyksen. Hän totesi suunnitteluhankkeen toteutuessaan olevan kunnalle erittäin merkittävä asia. Ratayhteyden parantaminen parantaa kunnan elinvoimaa. 


Suunnitteluhankkeen projektipäällikkö Eero Virtanen painotti puheenvuorossaan, että vuorovaikutus on erityisen tärkeää nyt meneillään olevan yleissuunnittelun aikana. Tässä määritellään isoimmat periaateratkaisut, kuten kumpi oikaisuvaihtoehdoista valitaan jatkosuunnitteluun. 

Suunnittelukokonaisuus eri vaiheineen kestää vuoteen 2026 saakka. Mikäli eduskunta myöntää valtuutuksen eli määrärahan hankkeen toteutukseen, rakennushanke voisi alkaa aikaisintaan vuonna 2027.


Arja Koistinen kertoi, että ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä haetaan hankkeen merkittäviä ympäristövaikutuksia, joita voidaan vähentää tai jopa poistaa. Kyseessä on prosessi, jossa tuotetaan tietoa suunnittelua ja luvitusta varten, ei vielä lupamenettely.


Kaikki, joita asia kiinnostaa voivat jättää mielipiteensä 11.11.2022 mennessä Keski-Suomen ELYn kirjaamon osoitteeseen ymparisto.fi.

Yhteysviranomainen kokoaa lausunnot, mielipiteet sekä arvioinnin johtopäätökset ja laatii näiden pohjalta niin sanotun perustellun päätelmän hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.


Hankkeen YVA-koordinaattori Sonja Oksman Sitowisesta esitteli vaihtoehtojen arviointien kokonaisvaikutuksia vaikutustyypeittäin. Hän totesi, että perusteltupäätelmä otetaan huomioon yleissuunnitelmassa ja seuraavissa suunnitteluvaiheissa.  


Tunneliin vain yksi raide 


Kahdesta suunnitellusta tunnelivaihtoehdosta pohjoiseen tai eteläiseen tulee vain yksi raide. Nykyinen raide eli niin sanottu Nytkymen ratamutka säilyy käytössä. Suurin osa liikennettä kuitenkin ohjattaisiin suunnitelmien mukaan tunneliin. 


Tarkastelualueelle sijoittuu joitakin valtakunnallisesti merkittäviä ympäristöarvoja. Alhojärven viljelymaisema on valtakunnallisesti arvokas maisema-alue, ja näistä hankkeen kannalta merkittävin. Alhojärveltä Jämsän suuntaan on maakunnallisesti arvokkaita lintualueita. Könkkölän kivikautinen asuinpaikka on muinaisjäännös ja vanhan Jämsän alue on puolestaan merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä. 


Vaikutusten merkittävyyttä arvioitiin seitsenportaisella luokituksella. Keskeiset myönteiset vaikutukset tulevat siitä, että tulevaisuudessa suurin osa liikenteestä tullaan ohjaamaan tunneliin. Näin ollen nykyisen radan osuudella radan vaikutukset tulevat vähenemään. 


Maa- ja kallioperään ja luonnonvarojen käyttöön liittyvät vaikutukset arvioitiin merkittävyydeltään suureksi.  Eteläisessä vaihtoehdossa, jossa tunneli on pidempi kiviaineksen louhetta tulee 25 % enemmän kuin pohjoisessa vaihtoehdossa. Kivikuormien kuljetuksella on työnaikaisia vaikutuksia ilmastoon ja liikenteeseen. 


Tunnelien rakentamisen suhteen asukkaita huolestutti vaikutukset pintavesiin ja porakaivoihin. Onkin tärkeää, että tunnelin tiivistämisestä huolehditaan asianmukaisesti ja vaikutuksia seurataan, kuten YVA-selostuksen ehdotetuissa lieventämistoimissa ja alustavassa seurantaohjelmassa on esitetty.


Risteävän tieliikenteen kiertohaitat minimoidaan eritasoratkaisuilla


Sitowise Oy:n Seppo Veijovuoren mukaan vanha raide jää pääosin tavaraliikenteen käyttöön, ja siksi uusi tunneli suunnitellaan yksiraiteisena. Rataosuuden kapasiteetti kasvaa, oikaisu lisää henkilöliikenteen matkanopeuksia ja matka-aika lyhenee. Samalla vähennetään liikenteen häiriöherkkyyttä. Lähtökohta on, että radan ylittävät nykyiset tieyhteydet säilytetään. 

Veijovuori kertoi, että tunneleiden suuaukolle pitää järjestää pelastustie. Tunnelioikaisuvaihtoehtojen ratalinjat kohtaavat Nytkymejoen hienon kivisillan kohdalla. 

Nytkymen, Mäkelän ja Kilpakorven tasoristeykset poistetaan ja korvataan eritasoratkaisuilla. Näitä käsiteltiin yleisötilaisuudessa ja käyttäjät esittivät omia näkemyksiään suunnittelijoille.


Nykyisen raiteen eteläpuolelle on suunnitteilla kaksoisraide. Olemassa olevaan raiteeseen on oltava etäisyyttä vähintään yhdeksän metriä, jotta liikenne radalla voi jatkua uuden raiteen rakentamisesta huolimatta.