Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnittelun aloittamisesta: Järppi - Kemi, Ouluntie, tasoristeysten poisto, tiesuunnitelma, Kemi

Nähtävilläoloaika: 27.04.2021-27.05.2021

Väylävirasto aloittaa otsikon mukaisen tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen. 

Tiesuunnitelma koskee kahden tasoristeyksen Järppi (rata-km 853+580) sekä Kemi, Ouluntie (rata-km 853+784) poistamista. Suunnittelualue sijaitsee Kemin kaupungin alueella ja Oulu-Laurila rataosalla. Suunnitelman tavoitteena on tasoristeysturvallisuuden parantaminen. Tiesuunnitelma laaditaan yleiskaavassa esitetyn mukaisesti. Ratkaisua on tarkennettu käynnissä olevan Oulu - Laurila tarveselvityksen yhteydessä. Tasoristeykset korvataan Järpin eteläpuolelle rakennettavan alikulkusillan kautta ja maantien 19513 "Ouluntie" tielinjausta muuttamalla. 

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa Väyläviraston verkkosivuilla 27.4.2021.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisesta. (hallintolaki 62 a §)

Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §)

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja valtioneuvoston asetus maanteistä 3 §). 

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 §).

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.

Lisätietoja antaa Väyläviraston projektipäällikkö Jarno Viljakainen, puhelin 029 534 3812, [email protected]

Julkaistu 27.04.2021