Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki

Nähtävilläoloaika: 25.01.2023-24.02.2023

Väylävirasto on laatinut liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman: Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki.

Tavoitteena on liikenneturvallisuuden parantaminen poistamalla Kokemäen kaupungin alueella sijaitseva Ylistarontien tasoristeys. Liikenneyhteys korvataan olemassa olevilla sekä rakennettavilla tieyhteyksillä. 

Ylistarontie, tasoristeyksen poisto, tiesuunnitelma, Kokemäki pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero VÄYLÄ/1550/04.01.01/2021 (LjMTL 27 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto 
(aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Mikko Heiskanen, puhelin 029 534 3808 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa 
www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 25.01.2023