Takaisin

Kungörelse: Förbättring av kustbanans stabilitet på km 64-66, järnvägsplan, Ingå

Kungörelse: Förbättring av kustbanans stabilitet på km 64-66, järnvägsplan, Ingå

Julkaistu 20.5.2020
Nähtävilläoloaika: 20.5.2020 - 22.6.2020

Trafikledsverket har utarbetat en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Förbättring av kustbanans stabilitet på km 64-66, järnvägsplan, Ingå

Målet med planeringen är att förbättra stabiliteten på kustbanans bankilometrar 64–66 med därtill anknutet torrläggningsnätverk. Planeringsområdet är beläget nära Täkter by i Ingå kommun och sträcker sig i banans längdriktning ungefär från ändan av Norra och Södra Gamla landsvägen, förbi Täkter gamla station till ändan av åkerfälten i sydväst, ungefär till bankilometer 66.

Projektet består av lämpliga åtgärder för att förbättra stabiliteten (motvallar) jämte dräneringsarrangemang. Dessutom beaktas de gång- och vägförbindelser som behövs i objektets omgivning.

Förbättring av kustbanans stabilitet på km 64-66, järnvägsplan, Ingå hålls offentligt framlagd i elektronisk form på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kungörelser under den tid som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen).

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Trafikledsverket på adressen kirjaamo@vayla.fi innan tiden för framläggandet har löpt ut. Till anmärkningen ska fogas ärendets ärendenummer VÄYLÄ/3744/04.01.01/2019. (22 § i banlagen).

Material som hålls framlagt:

Planeringsmaterial  (materialet raderas efter att tiden för framläggandet har löpt ut)

Mer information om planen ger projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket, tfn 029 534 3822 och fornamn.efternamn@vayla.fi

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av farleder, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy.

Trafikledsverket

 


reaktionapit
Sivu päivitetty 13.05.2020