Hyppää sisältöön

Kungörelse: Förbättring av kustbanans stabilitet på km 64-66, järnvägsplan, Ingå

Nähtävilläoloaika: 19.05.2020-21.06.2020

Trafikledsverket har utarbetat en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Förbättring av kustbanans stabilitet på km 64-66, järnvägsplan, Ingå

Målet med planeringen är att förbättra stabiliteten på kustbanans bankilometrar 64–66 med därtill anknutet torrläggningsnätverk. Planeringsområdet är beläget nära Täkter by i Ingå kommun och sträcker sig i banans längdriktning ungefär från ändan av Norra och Södra Gamla landsvägen, förbi Täkter gamla station till ändan av åkerfälten i sydväst, ungefär till bankilometer 66.

Projektet består av lämpliga åtgärder för att förbättra stabiliteten (motvallar) jämte dräneringsarrangemang. Dessutom beaktas de gång- och vägförbindelser som behövs i objektets omgivning.

Förbättring av kustbanans stabilitet på km 64-66, järnvägsplan, Ingå hålls offentligt framlagd i elektronisk form på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kungörelser under den tid som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen).

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Trafikledsverket på adressen [email protected] innan tiden för framläggandet har löpt ut. Till anmärkningen ska fogas ärendets ärendenummer VÄYLÄ/3744/04.01.01/2019. (22 § i banlagen).

Material som hålls framlagt:

Planeringsmaterial  (materialet raderas efter att tiden för framläggandet har löpt ut)

Mer information om planen ger projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket, tfn 029 534 3822 och [email protected]

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av farleder, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy.

Trafikledsverket

 

Julkaistu 20.05.2020