Hyppää sisältöön

Kungörelse: Förbättring av kustbanans stabilitet på km 53-55, järnvägsplan, Sjundeå

Nähtävilläoloaika: 19.05.2020-21.06.2020

Trafikledsverket har utarbetat en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Förbättring av kustbanans stabilitet på km 53-55, järnvägsplan, Sjundeå

Malet med planeringen ar att förbättra stabiliteten på kustbanans bankilometrar 53-55 med därtill anknutet torrläggningsnätverk. Planeringsområdet är beläget väster om Sjundeå centrum och sträcker sig i banans längdriktning ungefär från platsen där Brännmalmsbäcken rinner under järnvägsspåret till Käkelä övergångsbro.

Projektet består av lämpliga åtgärder för att förbättra stabiliteten (motvallar) jämte dräneringsarrangemang. Dessutom beaktas de gång- och vägförbindelser som behövs i objektets omgivning.

Förbättring av kustbanans stabilitet på km 53-55, järnvägsplan, Sjundeå hålls offentligt framlagd i elektronisk form på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kungörelser under den tid som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen).

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Trafikledsverket på adressen [email protected] innan tiden för framläggandet har löpt ut. Till anmärkningen ska fogas ärendets ärendenummer VÄYLÄ/3742/04.01.01/2019. (22 § i banlagen).

Material som hålls framlagt:

Planeringsmaterial  (materialet raderas efter att tiden för framläggandet har löpt ut)

Mer information om planen ger projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket, tfn 029 534 3822 och [email protected]

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av farleder, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy.

Trafikledsverket

 

Julkaistu 20.05.2020