Hyppää sisältöön

Kungörelse: Förbättring av kustbanans stabilitet km 69 järnvägsplan, Ingå

Nähtävilläoloaika: 30.03.2020-29.04.2020

Trafikledsverket har utarbetat en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Förbättring av kustbanans stabilitet km 69 järnvägsplan, Ingå

Målet med planeringen är att förbättra stabiliteten på Kustbanans spårkilometer 69 med tillhörande dräneringsarrangemang. Järnvägsplanområde

ligger nordost om Ingå station och omfattar järnvägens längdriktning

ungefär från Fålamyrsberget till sydväst över Tallbacka ända till gångbron.

Projektet består av lämpliga åtgärder för att förbättra stabiliteten (motvallar) jämte dräneringsarrangemang. Dessutom beaktas de gång- och vägförbindelser som behövs i objektets omgivning.

Förbättring av kustbanans stabilitet km 69 järnvägsplan, Ingå hålls offentligt framlagd i elektronisk form på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kungorelser under den tid som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen).

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Trafikledsverket på adressen [email protected] innan tiden för framläggandet har löpt ut. Till anmärkningen ska fogas ärendets ärendenummer VÄYLÄ/3745/04.01.01/2019. (22 § i banlagen).

Material som hålls framlagt:

Planeringsmaterial

(materialet raderas efter att tiden för framläggandet har löpt ut)

Mer information om planen ger projektchef Erkki Mäkelä vid Trafikledsverket, tfn 029 534 3822 och [email protected]

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid planering av farleder, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på adressen

https://vayla.fi/web/sv/dataskyddspolicy.

Trafikledsverket

Julkaistu 31.03.2020