Takaisin

Kuljetuspalvelut koetaan toimiviksi, väyliin suhtaudutaan kriittisemmin

Kuljetuspalvelut koetaan toimiviksi, väyliin suhtaudutaan kriittisemmin

Julkaistu 24.6.2013

Yritysten edustajat näyttävät olevan tyytyväisiä toimiviin ja turvallisiin kuljetuspalveluihin kokonaisuudessaan. Sen sijaan kaikkien tienkäyttäjien, niin ammattiautoilijoiden kuin yksityishenkilöiden tyytyväisyys teiden kuntoon näyttää edelleen laskeneen. Tiedot käyvät ilmi kahdesta Liikenneviraston vasta valmistuneesta tutkimuksesta.

Ensimmäisessä näistä tutkimuksista selvitettiin elinkeinoelämän tarpeita ja tyytyväisyyttä liikennejärjestelmään ja jälkimmäisessä tienkäyttäjien tyytyväisyyttä tienpitoon viime talvena. Vastaavat tutkimukset toteutetaan säännöllisesti, jälkimmäinen kahdesti vuodessa.

Eniten tyytyväisyyttä tiekuljetuksiin, rautatiekuljetuksiin tyytymättömyyttä

Elinkeinoelämän tarpeita kartoittavaan tutkimukseen vastasi yli 2500 yritysten kuljetuksiin ja logistiikkaan liittyvissä tehtävissä toimivaa henkilöä. Vastaajat näkivät merkittäviä eroja eri kuljetusmuotojen merkityksessä ja palveluntuottokyvyssä. Kaikki pitivät merkittävimpinä maantiekuljetuksia. Niihin myös oltiin tyytyväisimpiä, kriittisimmin suhtautui metsäteollisuus. Muuten tyytyväisyys vaihtelee kuljetusmuodoittain.

Kaikilla toimialoilla, elintarviketeollisuutta lukuun ottamatta, koetaan vesiväyläkuljetuksiin liittyvät toiminnot melko merkittävinä. Satamat ovat hyvin merkittäviä kuljetus- ja huolintapalvelujen tuottajille sekä metsäteollisuudelle. Metsäteollisuudelle ovat tärkeitä myös rautatiekuljetukset. Lentokuljetukset ovat merkittäviä arvotavaran kuljetuksessa.

Vesiväyläkuljetuksiin ja lentokuljetuksiin suhtauduttiin neutraalisti, tyytymättömimpiä oltiin rautatiekuljetuksiin, etenkin kaivos- ja metsäteollisuudessa.

Kuljetusten tärkeimmät palvelutasotekijät liikenneverkoilla ja väylillä ovat täsmällisyys, kustannustehokkuus, hyvät kuljetusolosuhteet myös talviaikaan ja turvallisuus. Tiekuljetuksissa parannettavaa löydettiin talvikuljetusolosuhteissa ja turvallisuudessa.

Rautatiekuljetuksissa nähtiin pahoja ongelmia erityisesti kustannustehokkuudessa. Myös täsmällisyyteen ja talvikuljetusolosuhteisiin toivottiin parannusta. Turvallisuuteen sen sijaan oltiin tyytyväisiä.

Asiakkaat tyytyväisiä kauppamerenkulun olosuhteisiin

Yritysten tyytyväisyys kauppamerenkulkuun on parhaalla tasolla. Tyytyväisiä oltiin myös kauppamerenkulun väyliin. Pääteihinkin oltiin kohtalaisen tyytyväisiä. Kustannustehokkuuden merkitys on kasvanut sekä tie- että rautatiekuljetuksissa vuodesta 2011, samalla on käyttäjien tyytyväisyys laskenut.

Liikenneverkon osista tärkeimpinä pidetään pääteitä, kauppamerenkulun väyliä ja raskaan tavaraliikenteen ratoja. Vähäliikenteisellä tiestölläkin on kohtalainen merkitys. Ratapihoissa ja rataverkon välityskyvyssä nähtiin ongelmia. Lisäksi yritysten tarpeita haluttin huomioitavan radanpidossa.

Ammattiautoilijat yksityishenkilöitä tyytymättömämpiä maanteiden kuntoon

Talven 2013 tienkäyttäjätyytyväisyystutkimuksen tulokset kertovat, että tienkäyttäjien tyytyväisyys tiestön kuntoon on heikentynyt.

Ammattiautoilijoista kolme viidesosaa arvioi, että maanteiden tila ja kunto on huonontunut edellisestä talvesta. Sen sijaan yksityishenkilöistä yli puolet arvioi tilanteen pysyneen ennallaan.  Tyytyväisyys pääteiden talvihoitoon laski molemmissa vastaajaryhmissä. Pääteillä on parannettavaa tienpinnan tasaisuudessa, tiemerkintöjen näkyvyydessä sekä levähdys- ja pysähtymispaikkojen ja jalankulku- ja pyöräteiden talvihoidossa.

Sen sijaan pääteiden liukkauden torjunta ja lumen auraus oli ammattiautoilijoiden ja yksityishenkilöiden mukaan talvihoidon vahvuuksia. Molempien vastaajaryhmien mukaan eniten kehittämistä on muiden teiden talvihoidossa. Niiden tärkeimpiä kehittämiskohteita ovat lumen auraus, liukkauden torjunta sekä tienpinnan tasaisuus. Tyytyväisyys on laskussa jo toisena peräkkäisenä talvena.

Tulokset heijastavat kunnossapidon linjauksia sikäli, että päätieverkon palvelutaso pidetään muuta tieverkkoa korkeampana, joten on luonnollista, että päätieverkon kunnossapitoon ollaan muuta tieverkkoa tyytyväisempiä. Päällysteiden kunnon heikkenemisen oletetaan osin selittävän myös lisääntynyttä tyytymättömyyttä talvikunnossapitoon. Huonokuntoisen tien talvikunnossapito on vaikeaa. Päällysteiden urat ja muut epätasaisuudet vähentävät tyytyväisyyttä tienpinnan tasaisuuteen myös talvikaudella. Talvikunnossapidon laadunvarmistusta ja valvontaa tullaan tehostamaan, jotta saadaan tilattua laatua ja urakoitsijoita kohdellaan tasapuolisesti.
 


reaktionapit