Hyppää sisältöön

Kilpailutuksella toimivammat joukkoliikennemarkkinat

Julkaistu 11.2.2015

Linja-autoliikenteen kilpailutukset ovat sujuneet markkinoiden avauduttua kohtalaisen hyvin, osoittaa Liikenneviraston ja 11 kaupunkiseudun teettämä tutkimus. Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskevalla tutkimuksella haluttiin selvittää, miten tarjouskilpailuista ja joukkoliikennemarkkinoista saadaan entistä toimivampia.

Eri hankintatavoista selkein ja tasapuolisin erityisesti liikenteenharjoittajien mielestä oli tällä ensimmäisellä, nyt tutkitulla kilpailutuskierroksella niin sanottu bruttomalli. Siinä lipputulot saa toimivaltainen viranomainen, joka myös suunnittelee liikenteen. Myös muut kokeillut mallit ovat monin paikoin johtaneet hyvään tulokseen, joten niidenkin kokeilemista ja kehittämistä kannattaa jatkaa. Tällaisia ovat esimerkiksi käyttöoikeussopimukset, joilla tarkoitetaan sopimuksia, joissa liikenteenharjoittaja kantaa lipputuloriskin sekä kysyntäkannustemalli/kannusteurakka, joka on yhdistelmä bruttosopimusta ja käyttöoikeussopimusta.

Vaikka kilpailutukset ovat pääosin sujuneet melko hyvin, tuli tällä ensimmäisellä, tutkimuksen kohteena olleella kilpailukierroksella joillekin kilpailutetuille alueille vain niukasti tarjouksia, joillakin taas hintataso kipusi odotettua korkeammalle.

Tutkimus osoitti, että kilpailukohteista pienet ja keskikokoiset kohteet ovat houkutelleet eniten tarjoajia. Myös riittävän pitkä sopimuskausi ja mahdollisuus hieman supistaa liikennettä sopimuskautena osoittautuivat kilpailua edistäviksi tekijöiksi.  Huonona puolena on, että ne myös vaikeuttavat liikenteen kehittämistä.

Kalustovaatimusten tulisi tutkimuksen mukaan olla kohtuulliset ja valtakunnallisesti mahdollisimman yhtenäiset. Silloin kun halutaan houkutella markkinoille uusia yrittäjiä, on tärkeää pystyä osoittamaan varikkotila.

Mitä ja miten tutkittiin

Joukkoliikenteen kilpailutuksia ja markkinoita koskevassa tutkimuksessa tarkasteltiin 11 kaupunkiseudun ja kolmen ELY-keskuksen tekemiä joukkoliikenteen kilpailutuksia vuosina 2013–2014. Kilpailutuksen taustalla ovat EU:n palvelusopimusasetus ja joukkoliikennelaki, jotka tulivat voimaan 3.12.2009. Tarkasteltava liikenne on aiemmin järjestetty pääosin siirtymäajan liikennöintisopimuksin. Markkinatarkastelun pääpaino on ollut kilpailtujen markkinoiden tarkastelussa.

Tutkimuksen tilaajat ovat Liikennevirasto, HSL sekä Hämeenlinnan, Joensuun, Jyväskylän, Kouvolan, Lahden, Lappeenrannan, Kuopion, Oulun, Tampereen ja Turun kaupungit.

Tutkimuksessa kartoitettiin kysely- ja aineistotutkimuksen avulla, miten liikennettä on kilpailutettu ja miten kilpailutuksissa on onnistuttu linja-autoliikenteen markkinoiden avauduttua kesästä 2014 lähtien. Saatua tietoa on syvennetty toimivaltaisten viranomaisten, liikenteenharjoittajien ja kalustovalmistajien haastatteluilla. Suosituksiin päädyttiin analysoimalla näitä tietoja ja linja-autoyritysten taloudellista tilaa. Viranomaisten välistä yhteistyötä on syytä lisätä ja kehittää siten, että kilpailutukset porrastetaan ajallisesti ja alueellisesti. Myös yhtenäisiä malliasiakirjoja tarvitaan.


Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi. Julkaisumme löytyvät kootusti nykyään Doria-julkaisuarkistosta