Hyppää sisältöön

Inhimilliset ja organisatoriset tekijät sisältyvät pian riskien- ja turvallisuuspoikkeamien hallintaan

Julkaistu 13.11.2020

Riskien- ja turvallisuuspoikkeamienhallintaan liittyvät ohjeet päivittyvät alkuvuoden 2021 aikana. Päivityksen tarkoituksena on inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden huomioiminen. Kysymyksiä ja huomioita aiheesta voit lähettää osoitteeseen [email protected] Saadut palautteet hyödynnetään viestinnän ja perehdytysaineiston suunnittelussa.

Väylävirasto tuo inhimillisten ja organisatoristen (HOF) tekijöiden huomioimisen vahvemmin osaksi toimintakulttuuria, etenkin turvallisuuspoikkeamien- ja riskienhallinnan menettelyihin. Käytännössä tämä tarkoittaa ohjeiden ja työkalujen päivittämistä niin, että ne ohjaavat ottamaan inhimilliset ja organisatoriset tekijät järjestelmällisesti huomioon.

Keskeisimmät muutokset

Keskeiset muutokset riskienhallinnassa Kuva 1. 

- Päivitetty: Riskiarviointiin osallistuvien tahojen osaaminen

- Lisätty: Riskienhallintasuunnitelmiin välittömien syiden ja myötävaikuttavien tekijöiden kirjaaminen

- Kuvattu: Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden huomiointi riskinarvioinnin eri vaiheissa

- Lisätty: HOF-tekijöiden tarkistuslista työkaluihin

 

Keskeiset muutokset poikkeamienhallinnassa Kuva 2.

- Päivitetty: turvallisuuspoikkeamien selvityksiin osallistuvien osaaminen

- Lisätty: HOF-tekijöiden kirjaaminen turvallisuuspoikkeamien raportoinnin työkaluihin

- Kuvattu: Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden huomioiminen turvallisuuspoikkeamienhallinnassa


 

Seuraavat ohjeet ja materiaalit tulevat päivittymään:

 Ohjeet

  • Riskienhallinta väylänpidossa, ohje 39/2017
  • Ohje riskienhallinnan menetelmistä, ohje 40/2017
  • YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmissä, LIVI/7714/06.04.01/2016
  • Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely, ohje 23/2020

Ohjemuutokset koskevat riskinarviointiin ja poikkeamien analysointiin osallistuvien tahojen osaamista. Väylävirasto tulee tarjoamaan perehdytys- ja koulutustilaisuuksia, joista viestitään erikseen.

Ohjeessa Ohje riskienhallinnan menetelmistä kuvataan Väyläviraston odotukset sille, miten inhimilliset ja organisatoriset tekijät huomioidaan riskinarvioinnin eri vaiheissa.

  • Riskien tunnistaminen - HOF-tekijöiden tarkistuslistaa hyödynnetään uusia riskejä tunnistettaessa.
  • Riskin syiden ja seurauksien analysointi - HOF-tekijöiden kautta on mahdollista analysoida riskin aiheuttajia syvällisemmin ja löytää perussyyt sekä riskin toteutumiseen myötävaikuttavat tekijät.
  • Riskin merkittävyyden arviointi - HOF-tekijöiden toteutuminen riskin kohteena olevassa toiminnassa tulee ottaa huomioon riskin nykytilaa arvioitaessa.
  • Riskin käsittely – HOF-tekijöiden huomioiminen riskinhallintatoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa vahvistaa hallintatoimenpiteiden vaikuttavuutta.

HOF-tekijöiden dokumentointi

Turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmä TURI
Riskienhallinta väylänpidossa – riskienhallintasuunnitelmapohja, korvaa aikaisemmat dokumenttipohjat Turvallisuus – Infrariskikartta ja Riskienhallintatyökalut (Rautatieohjeet)
TURI:n poikkeamaosioon on lisätty tekninen ominaisuus, joka mahdollistaa tapahtumaan vaikuttaneiden HOF-tekijöiden dokumentoinnin osana poikkeaman analysointia. Osio tulee pakolliseksi rautatieturvallisuuteen kohdistuville vakaville poikkeamille.

Riskinarvioinnin dokumentointiin lisätään vaatimus analysoida ja kirjata näkyviin riskin välittömät syyt ja myötävaikuttavat tekijät. Kirjausta varten on työkaluihin, TURI ja riskienhallintasuunnitelmapohja, lisätty oma kohtansa. Muutoksen tarkoituksena on ohjata järjestelmällisesti analysoimaan riskin taustalla vaikuttavia syitä, kuten inhimilliset ja organisatoriset tekijät, jokaisen riskin kirjaamisen yhteydessä. Työkaluihin lisätään riskien kirjaamiseen liittyviä yksityiskohtaisia ohjeita riskienhallintasuunnitelman yhteyteen.

Riskienarvioinnin tukimateriaalit

Riskienhallinnan tarkistuslistat

Riskienhallinnan tarkistuslistat on dokumentti, johon on koottu kaikki eri näkökulmien asiasanalistat, joita käytetään väylänpidon riskienhallinnan tukena. Näkökulmat ovat projektinhallinta, infrariskit, tiestön kunnossapito ja uutena HOF-tekijät. Vastaavat tarkistuslistat löytyvät myös Turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmä TURI:sta. Päivitetyt tarkistuslistat on jo julkaistu ja käytössä.

Millaisia ajatuksia HOF sinussa herättää?

Haluamme viestiä tulevista muutoksista ennakoivasti ja antaa riskienhallintaa ja turvallisuuspoikkeamienhallintaa väylänpidossa toteuttaville mahdollisuuden esittää havaintoja ja kysymyksiä aiheeseen liittyen. Loppuvuoden 2020 aikana tulleet palautteet ehtivät vielä vaikuttaa materiaalien sisältöön, perehdytys- ja koulutusmateriaaleihin sekä muutokseen liittyvään viestintään.

Riskienhallinnan osalta muutokset koskevat kaikkia liikennemuotoja. Tuvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely ohjeen muutokset tulevat koskemaan rautatieturvallisuuteen kohdistuvia vakavia turvallisuuspoikkeamia. Päivitetyt ohjeet ja muu materiaali tullaan julkaisemaan rautateiden, tienpidon ja vesiväylänpidon ohjeluetteloissa.

Kommentit ja kysymykset muutoksiin liittyen voi lähettää: [email protected]

Muutosten vieminen urakoihin ja sopimuksiin

Päivitetyt ohjeet ja muutokset tulevat voimaan 2021 alkuvuoden aikana.

Riskienhallinnan ohjekokonaisuudesta sekä turvallisuuspoikkeamienhallinnan ohjeistuksesta noudatetaan urakoissa aina uusinta voimassaolevaa ohjeversiota, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu. Uusissa käynnistyvissä urakoissa riskien dokumentointiin käytetään ensisijaisesti riskienhallinnan ja turvallisuuspoikkeamienhallinnan tietojärjestelmä TURI:a tai viimeisimpiä ohjeluettelossa julkaistuja riskienhallintasuunnitelman pohjia. Käynnissä olevien urakoiden osalta päivitettyä ohjeistusta sovelletaan uusia riskejä arvioitaessa sekä riskien päivityksen yhteydessä aktiivisesti käsittelyssä olevien riskien osalta.

Turvallisuuspoikkeamienhallinnan osalta uusia käytäntöjä sovelletaan turvallisuuspoikkeamiin, joiden analysointi aloitetaan uusien ohjeiden julkaisemisen jälkeen. Uudet käytännöt ovat pakollisia rautatieturvallisuuteen kohdistuville vakaville turvallisuuspoikkeamille.

Ole yhteydessä!

Kommentit ja kysymykset muutoksiin liittyen voi lähettää: [email protected]

Kommentit ja kysymykset huomioidaan Väylän HOF-perehdytyskoulutusten suunnittelussa sekä uusien ohjeiden ja työkalujen käyttöönottoon liittyvässä viestinnässä.          

Mikä HOF? Uudesta turvallisuusjohtamisen ajattelutavasta käytetään termiä HOF, joka on lyhenne sanoista Human and Organisational Factors. Nimensä mukaisesti ajattelussa huomioidaan ihmisiin ja organisaatioihin liittyvät tekijät. HOF-ajattelun myötä halutaan luoda uutta toimintakulttuuria: Missä onnistuimme, miksi? Mitä opimme? Mikä luo turvallisuutta? Turvallisuus on viime kädessä ihmisen useimmiten onnistunutta toimintaa.
Miksi? Muiden yritysten ja virastojen myönteiset kokemukset ovat yksi syy siihen, miksi Väylävirasto huomioi inhimilliset ja organisatoriset tekijät toiminnassaan ja lähtee jalkauttamaan HOF-ajattelua. Toinen tärkeä syy on EU:n lainsäädännön velvoittavuus. EU velvoittaa rataverkon haltijoita huomiomaan toiminnan taustalla vaikuttavat inhimilliset ja organisatoriset tekijät. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee Väylävirastossa, valtion rataverkon haltijana, huomioida työympäristössä ja koko rautatiejärjestelmässä ihmisten tapa toimia ja olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. 

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.