Hyppää sisältöön

Inhimilliset ja organisatoriset tekijät ovat nyt osa riskien- ja turvallisuuspoikkeamien hallintaa

Julkaistu 12.1.2021

Riskien- ja turvallisuuspoikkeamienhallintaan liittyvät ohjeet on päivitetty ja ne löytyvät Väyläviraston ohjeluettelosta. Päivitetyt ohjeet tulevat voimaan 1.3.2021. Vuoden alusta lähtien Väylävirasto on tarjonnut myös peruskurssin HOF-tekijöistä verkkokurssin muodossa.

HOF:sta koulutusta ja viestintää

Ohjeiden ja menettelyiden rinnalle Väylävirasto on toteuttanut HOF-koulutuskokonaisuuden, jonka puitteissa tarjotaan verkkokoulutusta HOF-perusteiden haltuunoton tueksi sekä jatkossa myös syventäviä opintokokonaisuuksia. 

Väyläviraston palveluntuottajille toteuttama HOF-peruskurssi on vapaasti kaikkien palveluntuottajien käytettävissä Eerokissa. Voit kirjautua HOF-peruskurssiin Eerokissa tästä. Mikäli sinulla ei ole vielä Eerokkiin tunnuksia, voit luoda ne myös samalla. HOF-peruskurssi löytyy Eerokista Väyläviraston kurssitarjottimelta: Inhimilliset ja organisatoriset tekijät (HOF-peruskurssi) 

Väylävirasto tulee tarjoamaan HOF:sta riskinarvioinnin ja turvallisuuspoikkeamienhallinnan osalta syventäviä perehdytys- ja koulutustilaisuuksia alkuvuoden aikana. 

Lisätietoa HOF-perehdytyksistä ja koulutuksista (Palveluntuottajille -> Turvallisuus -> Inhimilliset ja organisatoriset tekijät (HOF)

Keskeisimmät muutokset

Keskeisimmät muutokset riskienhallinnassa, kuva 1.

HOF riskienhallinnassa kaavio, sisältö tekstissä.

Riskienhallinnan osalta muutokset koskevat kaikkia liikennemuotoja.
•    Päivitetty: Riskiarviointiin osallistuvien tahojen osaaminen
•    Lisätty: Riskienhallintasuunnitelmiin välittömien syiden ja myötävaikuttavien tekijöiden kirjaaminen
•    Kuvattu: Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden huomiointi riskinarvioinnin eri vaiheissa
•    Lisätty: HOF-tekijöiden tarkistuslista työkaluihin

Keskeiset muutokset turvallisuuspoikkeamienhallinnassa Kuva 2. 

HOF poikkeamienhallinnassa, sisältö pääosin tekstissä.

Tuvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely ohjeen muutokset tulevat koskemaan rautatieturvallisuuteen kohdistuvia vakavia turvallisuuspoikkeamia.

•    Päivitetty: turvallisuuspoikkeamien selvityksiin osallistuvien osaaminen
•    Lisätty: HOF-tekijöiden kirjaaminen turvallisuuspoikkeamien raportoinnin työkaluihin
•    Kuvattu: Inhimillisten ja organisatoristen tekijöiden huomioiminen turvallisuuspoikkeamienhallinnassa

Seuraavat ohjeet ja materiaalit on päivitetty:

Ohjeet 
•    Riskienhallinta väylänpidossa, ohje 50/2020
•    Ohje riskienhallinnan menetelmistä, ohje 51/2020
•    YTM-asetuksen mukainen riskienhallinta rautatiejärjestelmissä, ohje 52/2020
•    Turvallisuuspoikkeamien ilmoittaminen ja käsittely, ohje 57/2020 

Merkittävimpänä lisäyksenä ohjeissa on kuvattu Väyläviraston odotukset sille, miten inhimilliset ja organisatoriset tekijät huomioidaan riskinarvioinnin eri vaiheissa.

•    Riskien tunnistaminen - HOF-tekijöiden tarkistuslistaa hyödynnetään uusia riskejä tunnistettaessa.
•    Riskin syiden ja seurauksien analysointi - HOF-tekijöiden kautta on mahdollista analysoida riskin aiheuttajia syvällisemmin ja löytää perussyyt sekä riskin toteutumiseen myötävaikuttavat tekijät.
•    Riskin merkittävyyden arviointi - HOF-tekijöiden toteutuminen riskin kohteena olevassa toiminnassa tulee ottaa huomioon riskin nykytilaa arvioitaessa.
•    Riskin käsittely – HOF-tekijöiden huomioiminen riskinhallintatoimenpiteiden suunnittelussa ja toteuttamisessa vahvistaa hallintatoimenpiteiden vaikuttavuutta.

HOF-tekijöiden dokumentointi

HOF-tekijöitä analysoidaan osana riskienarviointia ja turvallisuuspoikkeamien hallintaa. Työkaluja on muokattu niin, että ne mahdollistavat tekijöiden kirjaamisen selkeästi osaksi muuta dokumentaatiota.

•    Turvallisuuspoikkeamien ja riskienhallinnan tietojärjestelmä TURI
•    Riskienhallinta väylänpidossa – riskienhallintasuunnitelmapohja (Excel)

TURI:n turvallisuuspoikkeamaosioon on lisätty tekninen ominaisuus, joka mahdollistaa tapahtumaan vaikuttaneiden HOF-tekijöiden dokumentoinnin osana turvallisuuspoikkeaman analysointia. Turvallisuuspoikkeaman kirjaamisen yhteydessä, voit ilmoittaa ne inhimilliset ja organisatoriset tekijät, jotka vaikuttivat poikkeaman syntyyn. Osassa tapahtuneita turvallisuuspoikkeamia vaaditaan jatkossa aina myös kirjattavaksi inhimilliset ja organisatoriset tekijät.

Riskinarvioinnin dokumentointiin on lisätty vaatimus analysoida ja kirjata näkyviin riskin välittömät syyt ja myötävaikuttavat tekijät. Kirjausta varten on työkaluihin, TURI ja riskienhallintasuunnitelmapohja, lisätty oma kohtansa. Muutoksen tarkoituksena on ohjata järjestelmällisesti analysoimaan riskin taustalla vaikuttavia syitä, kuten inhimilliset ja organisatoriset tekijät, jokaisen riskin kirjaamisen yhteydessä. 

Muutosten vieminen urakoihin ja sopimuksiin

Päivitetyt ohjeet ja muutokset tulevat voimaan 1.3.2021.

Riskienhallinnan ohjekokonaisuudesta sekä turvallisuuspoikkeamienhallinnan ohjeistuksesta noudatetaan urakoissa aina uusinta voimassaolevaa ohjeversiota, ellei sopimuksessa ole toisin sovittu. Uusissa käynnistyvissä urakoissa riskien dokumentointiin käytetään ensisijaisesti riskienhallinnan ja turvallisuuspoikkeamienhallinnan tietojärjestelmä TURI:a tai viimeisimpiä ohjeluettelossa julkaistuja riskienhallintasuunnitelman pohjia. Käynnissä olevien urakoiden osalta päivitettyä ohjeistusta sovelletaan uusia riskejä arvioitaessa sekä riskien päivityksen yhteydessä aktiivisesti käsittelyssä olevien riskien osalta.

Turvallisuuspoikkeamienhallinnan osalta uusia käytäntöjä sovelletaan turvallisuuspoikkeamiin, joiden analysointi aloitetaan uusien ohjeiden julkaisemisen jälkeen. 

Ole yhteydessä!

Mikäli sinulla on kommentteja tai kysymyksiä muutoksiin liittyen voi lähettää ne: hof(at)vayla.fi

Lisätietoa aiheesta antavat myös:

Koulutus ja viestintä: Pia Sotavalta
Riskienhallinta: Laura Noukka
Turvallisuuspoikkeamienhallinta: Susanna Huokuna

Mikä HOF? Uudesta turvallisuusjohtamisen ajattelutavasta käytetään termiä HOF, joka on lyhenne sanoista Human and Organisational Factors. Nimensä mukaisesti ajattelussa huomioidaan ihmisiin ja organisaatioihin liittyvät tekijät. HOF-ajattelun myötä halutaan luoda uutta toimintakulttuuria: Missä onnistuimme, miksi? Mitä opimme? Mikä luo turvallisuutta? Turvallisuus on viime kädessä ihmisen useimmiten onnistunutta toimintaa. 

Miksi? Muiden yritysten ja virastojen myönteiset kokemukset ovat yksi syy siihen, miksi Väylävirasto huomioi inhimilliset ja organisatoriset tekijät toiminnassaan ja lähtee jalkauttamaan HOF-ajattelua. Toinen tärkeä syy on EU:n lainsäädännön velvoittavuus. EU velvoittaa rataverkon haltijoita huomiomaan toiminnan taustalla vaikuttavat inhimilliset ja organisatoriset tekijät. Tämä tarkoittaa, että meidän tulee Väylävirastossa, valtion rataverkon haltijana, huomioida työympäristössä ja koko rautatiejärjestelmässä ihmisten tapa toimia ja olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa.