Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman parantamisesta : Mt 2773 parantaminen rakentamalla jalankulku- ja polkupyöräväylä välille Vastamäentien liittymä- Saksitien liittymä, Ylöjärvi

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom on 15.7.2021 päätöksellään 
TRAFICOM/278932/05.03.160.01/2021, hyväksynyt liikennejärjestelmästä 
ja maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman ”Mt 2773 
parantaminen rakentamalla jalankulku- ja polkupyöräväylä välille 
Vastamäentien liittymä-Saksitien liittymä, Ylöjärvi".

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) 
julkaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöksen nähtäville 
asettamista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla 
siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä 
julkaisemalla kuulutuksen alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä 
(Ylöjärven Uutisissa).

Kuulutus julkaistaan 13.8.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 13.8.2021 – 20.9.2021 välisen ajan.
Lisätietoja antaa Pirkanmaan ELY-keskuksen projektipäällikkö Jukka 
Hakala, puh. 0295 036 224, [email protected]

Julkaistu 13.08.2021