Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman hyväksymispäätöksestä : Jalankulku- ja pyöräilyväylän rakentaminen Koskitielle (Mt 14290) välille Romula- Liikenneasema, Juupajoki, tiesuunnitelma

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkai-
see tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saat-
taa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuk-
sesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen yhdessä 
alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 31.3.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset

Kuulutus on nähtävillä 31.3.2021- 7.5.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Jarkko Peurala, Pirkanmaan ELY-keskus, 
puh. 0400-995818, s-posti [email protected]

 

Julkaistu 31.03.2021