Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Tie- ja rakennussuunnitelman laatiminen maantien 14315 Kuruntie parantamisesta Urheilutien kohdalla, Ruovesi

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (Pirkanmaan ELY -keskus) ja
Ruoveden kunta aloittavat tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Suunnittelualue sijoittuu Ruoveden keskustassa sijaitsevalle Kuruntielle, eli
maantielle 14315. Nykyinen Kuruntie-Urheilutien -liittymä parannetaan
kiertoliittymäksi. Samassa yhteydessä tehdään tarvittavat muutokset kiertoliittymän
yhteyteen sijoittuviin kevyen liikenteen järjestelyihin ja parannetaan Kuruntien
päällyste välillä Ruovedentie–Kantatie 66 (Mustajärventie). Suunnitelmassa
esitettävien toimenpiteiden toteuttamisen jälkeen maantie 14315 lakkautetaan
maantienä, ja tie siirtyy Ruoveden kunnan omistamaksi ja hallinnoimaksi tieksi (laki
liikennejärjestelmästä ja maanteistä 89§). Suunnittelutyön tavoitteena on hillitä
Kuruntien ajonopeuksia, parantaa Urheilutien liittymän liikenneturvallisuutta ja
sujuvuutta sekä luoda kuntakeskukseen keskustamainen liikenneympäristö.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja
tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisusta (hallintolaki 62 a
§). Suunnitelmasta vastaavalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön
edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki
liikennejärjestelmästä ja maanteistä LjMTL 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon
tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa
saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (LjMTL 16 § ja 27 §).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan
tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta ( LjMTL 27 § ja valtionneuvoston
asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on
mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (LjMTL 27 § ja
valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Pirkanmaan ELY-keskus käsittelee suunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia
henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä,
tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa https://www.elykeskus.fi/web/ely/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla 18.3.2020
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset

Lisätietoja suunnittelusta antavat projektipäällikkö Jukka Hakala Pirkanmaan ELYkeskuksesta,
puh. 0295 036 224, [email protected], tekninen johtaja Harri Apell Ruoveden kunnasta, puh. 044 787 1340, [email protected] sekä suunnitelmaa laativasta WSP Finland Oy:stä yksikönpäällikkö Hannele Kemppi, puh. 050 564 8792, [email protected]

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 18.03.2020