Hyppää sisältöön

Ilmoitus suunnittelun käynnistymisestä tutkimusoikeudesta: Maantien 130 parantaminen Pitkäntien liittymän kohdalla, Janakkala, Tiesuunnitelma

Janakkalan kunta, sovittuaan asiasta Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) kanssa, käynnistää tiesuunnitelman laatimisen tarpeellisine tutkimuksineen.

Työalue rajoittuu noin 200 m nykyisestä Pitkäntien liittymästä pohjoiseen ja noin 250 m nykyisestä liittymästä etelään. Toimenpiteillä parannetaan tien liikenneturvallisuutta ja luodaan edellytykset Janakkalan kunnan maankäytön kehittämiselle Mt130:n itäpuolella.

Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnittelun käynnistymisestä ja tutkimusoikeudesta seitsemäntenä päivänä ilmoituksen tai kuulutuksen julkaisemisesta Janakkalan kunnan tietoverkossa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 108 § ja kuntalaki 108 §). Suunnitelman laatijalla on oikeus tehdä kiinteistöillä suunnittelutyön edellyttämiä mittauksia, maaperätutkimuksia ja muita valmistelevia toimenpiteitä (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 §).

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla sekä niillä, joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma saattaa vaikuttaa on oikeus olla tutkimuksissa saapuvilla ja lausua mielipiteensä asiassa (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 16 § ja 27§).

Suunnittelun edetessä tullaan myöhemmin erikseen ilmoitettavalla tavalla varaamaan tilaisuus mielipiteen ilmaisemiseen suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Valmistuttuaan suunnitelmat asetetaan yleisesti nähtäville, jolloin asianosaisilla on mahdollisuus tehdä kirjallinen muistutus suunnitelmasta (laki liikennejärjestelmästä ja maanteistä 27 § ja valtionneuvoston asetus maanteistä 3 §).

Lisätietoja

Janakkalan kunta, Marko Kalela puh. 03 680 1323

Uudenmaan ELY-keskus, Hanna Reuterhorn puh. 0295 021 132

Janakkalassa 9.12.2021

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Janakkalan kunta

Julkaistu 09.12.2021