Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Suunnitelman hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämisestä: Valtatie 14 Kulennoisten liittymän kevyen liikenteen järjestelyt, Savonlinna (ent. Punkaharju). Tiesuunnitelma

Liikenne- ja viestintävirasto on 8.12.2020 päätöksellään
TRAFICOM/495111/05.03.160.01/2020, hyväksynyt liikennejärjestelmästä ja
maanteistä annetun lain (503/2005) mukaisen tiesuunnitelman valtatie 14 Kulennoisten
liittymän kevyen liikenteen järjestelyt, Savonlinna (ent. Punkaharju)
hyväksymispäätöksen voimassaoloajan pidentämisen neljällä vuodella vuoden
2024 loppuun.

Päätös ja sen perusteena olevat asiakirjat sekä valitusosoitus ovat nähtävillä
sähköisessä muodossa ELY-keskuksen tietoverkossa tämän kuulutuksen
nähtävillä olon ajan 13.1.2021 – 21.2.2021
https://vayla.sharefile.eu/d-s8fd955906f394d97978b86571bcce422
(LjMTL 103 §).

Kuulutus on julkaistu tietoverkossa ELY- keskuksen verkkosivuilla 13.1.2021
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset.

Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen
julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §), eli 20.1.2021.

Päätökseen voi valittamalla hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeudelta
30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Muutoksenhaun tarkemmat
ohjeet ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Pohjois-Savon ELY-keskus käsittelee tiesuunnitelman laatimiseen liittyen tarpeellisia
henkilötietoja. Lisätietoja väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä on
saatavilla verkkosivujen tietosuojaosiossa osoitteessa
https://www.ely-keskus.fi/tietosuoja-ja-henkilotietojen-kasittely

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Pohjois-Savon ELY-keskus Mirko Juppi,
puh. 0295 026 720.

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Julkaistu 13.01.2021