Hyppää sisältöön

Ilmoitus: Mt 16165 ja mt 16173 kevyen liikenteen järjestelyt välillä vt 27 – Punahovintie, Iisalmi, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jul-
kaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. ELY-keskus saat-
taa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuk-
sesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen kahdessa 
alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 9.7.2021 ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/kuulutukset.  

Kuulutus on nähtävillä 9.7.2021–16.8.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta yksikön päällikkö Mirko 
Juppi, puh 0295 026 720, ja kehittämispäällikkö Timo Järvinen, puh. 0295 
026 722.  

Julkaistu 09.07.2021