null
null Ihmisen aiheuttamaa vedenalaista melua tutkitaan Raumalla

Ihmisen aiheuttamaa vedenalaista melua tutkitaan Raumalla

Julkaistu 03.04.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Rauman väylähankkeen rakennustöiden yhteydessä tutkitaan laivaliikenteen ja väylän rakennustöiden aiheuttamaa vedenalaista melua. Tuloksia voidaan hyödyntää hankkeiden vaikutusten arvioinnissa.

Kuva: Esimerkki yksittäisen aluksen aiheuttamasta meluvaikutuksesta ja sen leviämisestä, toteutettu mittauksiin perustuvalla simuloinnilla (Luode Consulting Oy).

Pilottiprojektissa selvitetään yksityiskohtaisesti millaisia äänenpainetasoja ja taajuuksia vesistötöistä aiheutuu. Lisäksi tutkitaan, kuinka merkittävää vesialueella toteutettavien rakennushankkeiden synnyttämä melu on, miten laajalle sen vaikutukset ulottuvat sekä miten melun vaikutukset tulisi huomioida osana hankkeiden ympäristöntarkkailua ja vaikutustenarviointia.

”Tavoitteena on selvittää menetelmiä, joilla melun vaikutukset saadaan mitattua standardoidusti ja samalla kehittää mittaustuloksien analysointi- ja esityskäytäntöjä. Erityisesti pyritään löytämään keinoja mitata melun vaikutuksia elolliseen luontoon Itämerellä ja sen rannikolla”, sanoo Liikenneviraston asiantuntija Olli Holm.

Vedenalaisen melun mittauksia toteutetaan Rauman meriväylähankkeen rakentamiskausina 2016 ja 2017. Projektin ensimmäisessä vaiheessa vuonna 2016 on tutkittu vedenalaisen melun lähteitä ja suoritettu mittauksia vedenalaisilla melumittareilla eli hydrofoneilla.

Ihmisten aiheuttamaa melua syntyi mittauspisteillä laivaliikenteestä ja väylän rakennustöistä, kuten vedenalaisesta louhinnasta, porauksesta, massojen siirtämisestä sekä työalusten liikkumisesta. Luonnollista taustamelua tarkastellessa suurin vaikuttava tekijä on tuuli. Ihmisen toiminnasta aiheutuva melu poikkeaa huomattavasti luonnollisesta melusta ja sitä pidetään tästä syystä merkittävämpänä. Kesäkaudella 2017 tehdään lisämittauksia, joilla pyritään selvittämään läjitystöiden sekä satamatoiminnan meluvaikutuksia.

Toisessa vaiheessa arvioidaan melumallinnusohjelmistolla melun leviämistä ja vaikutusta ympäristöön. Lisäksi pohditaan mahdollisia melun vähentämistoimenpiteitä. Lopuksi arvioidaan melumittausten aiheuttamia kustannuksia ja aikatauluvaikutuksia luvitukseen ja hankkeiden läpivientiin. Lopullinen raportti valmistuu vuoden 2017 lopulla. Tutkimuksen toteuttaa Luode Consulting Oy.  

Lisätietoa:

Rauman meriväylähanke

Kuuntele ääninäyte louhinnasta:

 

Kuva: Vedenalaisen louhinnan aiheuttama ”äänijälki” räjäytyshetkellä ja sen jälkeen (Luode Consulting Oy).