Hyppää sisältöön

Hailuodon kiinteän yhteyden hankinnan valmistelu keskeytetään vesiluvasta tehdyn valituksen johdosta

Julkaistu 19.03.2020

Oulunsalosta Hailuotoon rakennettavan maantieyhteyden hankinnan valmistelu joudutaan keskeyttämään valituksen takia. Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi 11. helmikuuta 2020 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle vesilain mukaisen luvan pengertien ja kahden sillan rakentamiseen Oulun Riutunkarista Hailuodon Huikkuun. Suomen luonnonsuojeluliiton Pohjois-Pohjanmaan piiri valitti Hailuodon kiinteän yhteyden vesiluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen vali-tusajan puitteissa.

Valitus viivästyttää hankinnan aloittamista vähintään vuodella

– Hankkeen toteutuksesta vastaava Väylävirasto on priorisoinut ympäristöasiat koko ajan tärkeimmäksi asiaksi hankkeessa, emmekä tunnista valituksessa seikkoja, jotka hankkeessa olisi otettu puutteellisesti huomioon, kertoo johtaja Lars Westermark Väylästä.
     – Hankinnan valmistelu joudutaan keskeyttämään, sillä rakennamme ainoastaan lainvoimaisilla luvilla. Käsittely Vaasan hallinto-oikeudessa tulee viivästyttämään hankkeen aloittamista vähintään vuodella, Westermark sanoo. Väylä on varautunut aloittamaan hankinnan valitusprosessin päätyttyä.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on ottanut huomioon ympäristöasiat ja tehnyt kattavat luontoselvitykset suunnitteluvaiheessa

Hankkeen suunnittelu on ollut pitkä ja monivaiheinen prosessi. Jo aikaisemmassa vaiheessa hankkeeseen liittyvät yleiskaavat ja tiesuunnitelma ovat saaneet lainvoiman. Suunnittelussa ovat korostuneet poikkeuksellisen monipuolisesti ja kattavasti ympäristö- ja luontoselvitykset. Suunnitteluvaiheessa on toteutettu muun muassa ympäristövaikutusten arviointi (YVA), Natura-arvioinnit ja nyt viimeisimpänä vesilupaprosessi, joka sisältää myös luontovaikutusten seurantaohjelman. Ympäristöministeriö on todennut Natura-arvioinnista antamassaan lausunnossa, että pengertie on toteutettavissa tavalla, joka ei vaikuta merkittävän kielteisesti hankkeen vaikutuspiirissä Natura 2000 -alueiden suojelutavoitteisiin.
     Ely-keskuksen mukaan suunnittelutyö ja tehdyt selvitykset ovat kattavia ja ne on laadittu parhaaseen asiantuntemukseen tukeutuen. Hankkeen suunnitteluprosessi on ollut vuorovaikutteinen ja kaikille osapuolille on annettu mahdollisuus osallistua suunnitteluun.
   – On erittäin harmillista, että hankeen toteuttaminen viivästyy, toteaa yksikön päällikkö Risto Leppänen Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualueelta.
 
Viivästyminen aiheuttaa kustannuksia veronmaksajille

Nykytilanteessa Hailuodon liikenteellinen palvelutaso on lauttaliikenteen ylitysaikojen ja yöliikenteen puuttumisen vuoksi huonompi kuin muualla seudulla. Hailuodon kunnalle ja koko Oulun seudulle kiinteä yhteys on tärkeä elinvoiman turvaamisen, turvallisuuden ja toimivien liikenneyhteyksien kannalta.
    Huonon liikenteellisen palvelutason lisäksi lauttayhteys on kallis. Viivästymisestä koituu kustannuksia veronmaksajille 8–10 miljoonaa euroa vuosittain, suurimmalta osin lauttakustannusten takia.
Toimivalla liikenneyhteydellä on tärkeä merkitys Hailuodon asukkaiden arjen sujuvuuden ja turvallisuuden lisäksi kunnan yritysten elinvoimaisuuteen ja kilpailukykyyn sekä myös matkailuliikenteeseen.
    Toteutuessaan hanke työllistää suoraan noin 200 henkilöä, joiden lisäksi välillisinä työllistämisvaikutuksina vaikutus alueen talouteen on merkittävä.


Lisätietoja

Väylä
Johtaja Lars Westermark
p. 029 534 3838
[email protected]

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
Yksikön päällikkö, Risto Leppänen
p. 0295 038 262
[email protected]


Hanke verkossa

vayla.fi/hailuoto
facebook.com/hailuotokiintea
twitter.com/Hailuotokiintea

Hailuodon kiinteä yhteys

Hailuotoon on suunniteltu rakennettavaksi kiinteä maantieyhteys Oulun Riutunkarin ja Hailuodon Huikun välille. Kiinteä yhteys tulee korvaamaan nykyisen lauttayhteyden. Kiinteän yhteyden pituus on noin 8,4 km, joka sisältää pengertieosuuden ja Huikun ja Riutun pitkät sillat. Kiinteä yhteys parantaa Hailuodon valtakunnallista ja seudullista saavutettavuutta. Yhteys mahdollistaa entistä sujuvammat yhteydet Hailuotoon suuntautuvalle henkilö- ja tavaraliikenteelle sekä paikalliselle elinkeinotoiminnalle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

 

Väylä vastaa valtion tieverkon, rautateiden ja vesiväylien kehittämisestä sekä kunnossapidosta. Huolehdimme liikenteen palvelutasosta ja osallistumme liikenteen ja maankäytön yhteensovittamiseen. Näin edistämme yhteiskunnan hyvinvointia ja elinkeinoelämän kilpailukykyä.

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.