null
null Digiroadin verkostopäivässä tutustuttiin innostaviin yritystarinoihin

Digiroadin verkostopäivässä tutustuttiin innostaviin yritystarinoihin

Julkaistu 18.10.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Digiroadin alueellinen verkostopäivä järjestettiin torstaina 12.10.2017 Oulussa. Tapahtumassa tutustuttiin Digiroadin hyödyntämiseen kolmen yrityksen toiminnassa sekä kerrottiin, mitä Digiroadin suhteen on parhaillaan käynnissä. Kiinnostavaa keskustelua käytiin muun muassa Digiroadin hyödyntämisestä. Erityiskiitos esiintyjille innostavista puheenvuoroista sekä osallistujille hyvistä Digiroadin kehitysideoista!

Verkostopäivän aluksi Digiroadin tietojärjestelmävastaava Matti Pesu toivoi, että kunnissa muistettaisiin myös ylläpitämisen lisäksi aktiivisesti hyödyntää Digiroadin monipuolista ja avointa tietosisältöä. Pesu myös kertoi, että Digiroadissa hyödynnetään jo nyt Maanmittauslaitoksen tuottamaa keskilinjageometriaa ja totesi, että geometrian tarkkuuteen saataneen parannusta aikanaan Kansallinen maastotietokanta -kehitysprojektin edetessä. Maanmittauslaitoksen on tarkoitus KMTK-hankkeen edetessä tarkentaa nykyistä geometrian tuotannon ohjeistustaan ja ottaa paremmin huomioon kuntien ja Liikenneviraston tarpeet. 
 
Myös tänä syksynä käynnistynyt Liikenneviraston Tiestötietojärjestelmän kehittäminen tuo aikanaan mukanaan Digiroadiin esimerkiksi parempaa suunnitelmatietoa, laadukkaampaa ominaisuustietoa maantieverkolta sekä monipuolisia mahdollisuuksia kokonaan uusiin tietotuotteisiin (esim. automaattiajamisen tarpeet). Digiroadin ylläpidossa testataan parhaillaan myös kuvantunnistusta tiedontuotannon välineenä sekä geometriatiedon keräämistä suoraan kunnilta.
 
Pasi Savolainen Digiroad-operoinnista esitteli kehitteillä olevaa Digiroadin raportointi- ja validointityökalua. Sen avulla voidaan hakea tietoa kuntien päivittämistä kohteista valitsemalla kunnan nimi, tietolaji ja tarkasteltava aikaväli. Työkalun avulla päästään helposti kiinni Digiroad-aineiston ajantasaisuuteen ja kattavuuteen kunnissa. Työkalusta on apua esimerkiksi yrityksille: kun halutaan lähteä toteuttamaan kunnalle palvelua, voidaan työkalun kautta katsoa, milloin kyseisessä kunnassa on viimeksi tehty aineistopäivityksiä.
 
Paula Salmela Digiroad-operoinnista antoi vastauksia Digiroad-verkoston esittämiin toiveisiin ja kysymyksiin. Kysymykset ja vastaukset on lisätty Digiroadin UKK-sivulle.
 

Ficonic: Digiroad apuna liikenneturvallisuuden parantamisessa

Timo Salminen Ficonic Solutionsilta esitteli kahta yrityksen tuottamaa palvelua, joissa hyödynnetään Digiroadia. Carrio pyrkii parantamaan liikenneturvallisuutta ja RoutA-järjestelmällä kerätään ja raportoidaan tietoa teiden päällystevaurioista. 
 
Carrio-palvelun kehittämisen lähtökohtana on ollut liikenneturvallisuuden parantaminen muuttamalla älypuhelimen toimintoja ajokäytössä turvallisiksi siten, että kuljettaja pystyy pitämään katseen liikenteessä. Tulevaisuuden toiveissa on saada palveluun muitakin liikenneturvallisuutta parantavia tietoja kuten hirvivaara-alueiden sijainti, etäisyydet seuraavan ohituskaistan alkuun, lähestyvät tasoristeykset sekä junien sijaintitieto (VR). 
 
Ficonic on toteuttanut Katutekno Oy:lle RoutA-järjestelmän, joka on päällystevauriokartoitukseen ja vaurioiden korjaamiseen sekä läpinäkyvyyden lisäämiseen ja raportoinnin tehostamiseen tarkoitettu työkalu. Palvelun käytössä on HERE:n kartat, mutta kaikki ominaisuustiedot pohjautuvat Digiroadin aineistoihin. Salminen kertoi terveisiä kuntien suuntaan, että tuomalla lisää suojateitä ja liikennevaloja Digiroadiin jokainen kunta osallistuu liikenneturvallisuuden parantamiseen.
 
 

Procomp: kotihoidon optimointia reittivetoisesti

Procomp Solutions tekee älykkäitä suunnittelu- ja optimointiratkaisuja ja erityisesti henkilöresurssien ja logistiikan optimointia. Procompin Timo Mäntylä esitteli kotihoidon reittisuunnitteluun toteutettuja ratkaisuja. Suunnittelun näkökulmasta kotihoito on erittäin haasteellista – Mäntylä totesi, että jo viiden hoitajan kotihoitotiimin asiakaskäyntien organisoimisessa mahdollisia ratkaisuvaihtoehtoja on enemmän kuin maailmankaikkeudessa atomeja. Julkisuudessa onkin käyty keskustelua siitä, että kotihoidon suunnittelussa ei riittävällä tavalla huomioida matka-aikoja, joten toimivalle reittien optimoinnille on suuri tarve. 
 
Procompin optimointi perustuu reittivetoisuuteen ja optimaalisesti omahoitajuus perustuu reitteihin, eli tietty hoitaja ottaa aina tietyn reitin, minkä myötä tietyllä asiakkaalla on pääsääntöisesti sama hoitaja. Optimoinnin tausta-aineistona on Digiroad-aineisto, joten myös Mäntylä toivoi kunnilta innokkuutta aineiston ylläpitoon. Digiroadin avulla muodostaa etäisyysmatriisin matka-aikojen laskemiseen. 
 
 

Carement: Digiroadin ylläpitoa toimeksiantoina

Carement on infra-alan mittaus- ja konsulttipalveluja tarjoava yritys. Carement sekä ylläpitää Digiroad-aineistoa toimeksiantoina sekä hoitaa ylläpidon urakkakilpailutuksia, joissa kilpailutusmateriaalina käytetään osaltaan Digiroadin dataa. 
 
Carement tekee Digiroad-aineistojen päivitystyötä kunnille, Liikennevirastolle ja ELY-keskuksille. Työ sisältää organisaatiosta riippuen esimerkiksi geometriatietojen ja kääntymisrajoitusten tarkistamista ja päivittämistä sekä pysäkkiaineiston ylläpitoa. 
 
Lisäksi Carement tekee aineiston laadunvarmistusta osana katuomaisuuden kunnonhallintaa. Prosessissa tehdään mittaus käytännössä kaikille kunnan kaduille, mitataan vauriot, laaditaan kuntoluokitus sekä lasketaan korjausvelka. Mikäli kunta on tarkistanut Digiroadissa oman katuverkkonsa ajantasaisuuden (hallinnollinen luokka), niin urakoiden kilpailutusvaiheessa saadaan tarkempi arvio todellisesta urakkaan kuuluvasta katujen (kilometri)määrästä. 
 
Carementin Juha-Pekka Lamminsivu nosti esille neljä seikkaa, minkä vuoksi Digiroadia kannattaa pitää ajan tasalla:
 
1. Lakisääteisyys: Digiroad perustuu lakiin ja asetuksiin
2. Kuntien ja ELY-keskusten velvollisuus on ylläpitää tietoja yhdessä Liikenneviraston kanssa
3. Digiroad toimii pienille kunnille yksinkertaisena katurekisterinä, jota voidaan täydentää esimerkiksi Excel-taulukolla ja teemakartoilla
4. Digiroad helpottaa katuomaisuuden määrän hahmottamisessa. Tästä on hyötyä esimerkiksi urakkatarjouspyyntöjen laatimisessa.
 
Lamminsivu toi myös esille konkreettisia ehdotuksia siitä, millaisia tietolajeja tarvittaisiin lisää, jotta Digiroadista olisi kunnille enemmän hyötyä niiden omassa toiminnassa. Tällaisia olisivat muun muassa työmaaurakka-alueet, talvikunnossapito- ja viherhuoltoluokat. 
 
 
Iltapäivällä pidettiin 100 ideaa -sessio Digiroadin hyödyntämismahdollisuuksista. Ihan sataan ideaan ei lyhyessä ajassa päästy, mutta ideoita sateli hienosti ja kaikki ehdotukset kirjattiin ylös. Julkaisemme kerättyjä ideoita syksyn aikana.
 
Kuva: Ficonic Solutionsin Timo Salminen esittelee iltapäivän "100 ideaa Digiroadiin" -session ideoita.