null
null Ajantasainen data ja paikallistuntemus ratkaisevat Valion reittisuunnittelussa

Ajantasainen data ja paikallistuntemus ratkaisevat Valion reittisuunnittelussa

Julkaistu 04.09.2017
Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.

Valion maidonkeruukuljetukset ovat minuutintarkkaa toimintaa. Kun operoidaan suurilla volyymeilla, laadukas ja ajantasainen data sekä kuljettajien paikallistuntemus ja havainnot ovat tehokkaan reittisuunnittelun kannalta elintärkeitä. Digiroad-pikawebinaarissa 29.8. tutustuttiin Valion maidonkeruu- ja siirtokuljetusten taustalla olevaan teknologiaan sekä Digiroadin hyödyntämiseen reittisuunnittelussa.

Logistiikkapäällikkö Petteri Laine vastaa Valiolla sekä maidonkeruukuljetusten että tehtaiden välisten siirtokuljetusten suunnittelusta. Suunnittelutyön kaksi keskeistä elementtiä ovat kartta sekä maakunnissa sijaitsevat maitotilat, joiden sijainti rytmittää reittien laskentaa. Tilaverkostossa on suuriakin alueellisia vaihteluita. Esimerkiksi Ylä-Savossa ja Keski-Pohjanmaalla tiloja on paljon ja ne sijaitsevat lähellä toisiaan, kun taas Lapissa tai Kainuussa tilojen väliset etäisyydet ovat suuret.

Kaksi miljardia litraa maitoa, 22 miljoonaa kilometriä

Valio kerää 80 prosenttia koko Suomen maidosta, joten toiminnan volyymit ovat valtavat. Maitotiloja on maassamme tällä hetkellä 5 720 kappaletta. Kun samalla tilalla käydään joka toinen päivä, tilakäyntejä kertyy vuodessa reilusti yli miljoona. Viime vuonna Valion autot keräsivät yli 1,8 miljardia litraa maitoa, ja keräilyautoille ajokilometrejä kertyi 22,6 miljoonaa.  

Maidonkeruuautot ovat pääasiassa yhdistelmäajoneuvoja. Valiolla sopimusliikenteessä kalustoa on yhteensä 84 kappaletta. Autojen määrä on vähenee kuitenkin edelleen, sillä maitotilojen määrä hupenee noin 6-7 prosentilla vuodessa. Yksittäinen keräilyauto liikkuu keskimäärin 21 tuntia vuorokaudessa, jokaisena vuoden päivänä juhlapyhät mukaan lukien. Lisäksi tehtaiden välisessä säiliösiirtoliikenteessä on 10-14 yhdistelmäajoneuvoa. 

Maidonkeräily on minuuttipeliä

Maidonkeräilykuljetuksia tehdään minuutin tarkkuudella. Ajantasaisten tausta-aineistojen lisäksi suunnittelutyössä olennaista on kuljettajilta saatava paikallistuntemus, mikä vaikuttaa esimerkiksi reitin kulkusuuntiin ja tievalintoihin. Maitoautojen käyttämä tiestö käydäänkin aina läpi yhdessä paikallisten kuljetusyrittäjien kanssa, jotta varmistetaan, että reittivalinnat ovat järkeviä.

Tietokoneavusteisella reittisuunnittelulla on Valion toiminnassa jo pitkät perinteet. Valio oli yli 20 vuotta sitten ensimmäisiä suomalaisia toimijoita, jotka alkoivat tehdä reittisuunnittelua tietotekniikkapohjaisesti. 

Maidonkeräilyn ja siirtokuljetusten reittisuunnitteluun Valiolla on käytössä ProOpt-suunnittelujärjestelmä. Vuodesta 2008 käytössä ollut, Tiedon toteuttama järjestelmä on pitkälle räätälöity Valion tarpeisiin. 

Suunnittelujärjestelmän selkärankana on kartta, joka näyttää esimerkiksi tilojen ja tehtaiden sijainnit, keräilyreitit sekä säiliövaunujen sijainnit. Yksi keräilyreitti muodostuu pääosin kolmesta osareitistä. Säiliövaunulle on määritelty sijaintipaikka, jossa keräysauto käydään osareittien välissä tyhjentämässä.

Suunnittelujärjestelmässä esitetään geometriatietojen lisäksi muun muassa keräilyaikataulu, tilakohtaiset maitomäärät sekä reitin toteutunut aika. Tieto reitin toteutuneesta kestosta on tärkeä, jotta pystytään seuraamaan reittilaskelmien realistisuutta.

Ajonopeusdata keskeistä reittisuunnittelussa

Ajoajan osuus kuljetusten kokonaistyöajasta on keskimäärin 60-65 prosenttia. Muu aika kuluu joko tilalla pumppaamassa maitoa tai tehtaalla purkamassa maitoa. 

Ajonopeudet perustuvat Valion omiin ajoaikamittauksiin, joissa erilaisia reittejä on mitattu eri vuorokauden- ja vuodenaikoina. Ajonopeudet ovat saatavilla niin maidonkeräyskuljetusten sekä siirtokuljetusten osalta. Ajonopeuksien perusteella jokaiselle tielle on määritelty oma ajonopeusfunktio.

Vaikka Suomen tiestö ei ole kauttaaltaan samanlainen ja vuodenajat tuovat omia vaihteluitaan, Valiolla on käytössä samat ajonopeusfunktiot koko maassa läpi vuoden. Keskimäärin ajonopeusfunktioiden tarjoama tieto vastaa reaalitasoa, minkä takia funktioita ei ole lähdetty laskemaan reitti- tai aluekohtaisesti.

Pitkä kokemus Digiroadin hyödyntämisestä

Valion tieaineistossa kaikki tiet on jaettu kahdeksaan eri luokkaan, joiden lisäksi lossiväylät ovat omana kategorianaan. Tieluokittelu noudattelee pitkälti GT-kartaston värejä ja kategorioita. 

Tieaineistossa käytetään paljon tiekatkoja, jotka näkyvät kartalla punaisina rasteina. Katkoilla ohjataan reitityksen kulkua tarvittaessa, jotta ei ajettaisi sellaisia teitä, joita ei voi tai kannata käyttää. Katkot tekevät reiteistä järkeviä ja tehokkaita, ei pelkästään laskennallisesti vaan myös käytännön ajamisen kannalta.

Digiroad-aineisto on ollut käytössä Valiolla jo kahdeksan vuotta. Uusia Digiroad-paketteja päivitetään suunnittelujärjestelmään keskimäärin kerran tai kahdesti vuodessa. 

Reittien suunnitteluvaiheessa Digiroad-aineistossa mahdollisesti ilmi tulevista virheistä välitetään tieto Digiroad-tukeen. Laine kiittelee, että karttavirheitä on nykyään huomattavasti vähemmän kuin Digiroad-kehityskaaren alussa, jolloin aineistossa oli esimerkiksi paljon teitä poikki. ”Aineiston luotettavuus on parantunut äärimmäisen paljon verrattuna siihen, mitä se oli alkuvaiheessa”, Laine toteaa. Aineiston ajantasaisuus on Valiolle tärkeätä. Laine toivookin, että uudet tiet saataisiin aina siirrettyä aineistoon mahdollisimman pian tien käyttöönoton jälkeen. 

Viranomaisyhteistyö Valiolle tärkeätä  

Vaikuttaminen ja sujuva yhteistyö viranomaisten kanssa on Valiolle tärkeätä. Tieverkon kunnossapidon sekä tiedonkulun merkitys korostuvat, etenkin kun maidonkeräilyssä operoidaan pääasiassa alempiarvoisessa tieverkossa. 

Kun Valion keräilyautot liikkuvat Suomen teillä vuoden jokaisena päivänä, kuljettajat kohtaavat monesti esimerkiksi tievaurioita. Yhteistyössä Liikenneviraston kanssa Valio testaa parhaillaan maidonkeräilyn reaaliaikaisen tiedon hyödyntämistä tieverkon palvelutason ylläpidossa. Kuljettaja voi tehdä esimerkiksi kelirikkohavainnon ja välittää sen Tieliikennekeskukselle, josta tieto menee eteenpäin paikalliselle urakoitsijalle. 

Valion reittisuunnittelutieto eli reittikoordinaatit, aikataulut, auton painotiedot sekä maitomäärätiedot välitetään säännöllisesti ELY-keskuksille. Tämä tieto on tarvittaessa tukena kohdennetun teiden kunnossapidon toteuttamisessa, jos havaitaan että tietyillä reiteillä on poikkeuksellisen paljon esimerkiksi säännöllisiä ja aikataulukriittisiä kuljetuksia. 

Mistä haluaisit kuulla tulevissa Digiroad-webinaareissa? Kerro meille ehdotuksesi info(at)digiroad.fi 

Digiroadin etusivulle