Takaisin

20.12.2011 Suomalaiset tyytyväisiä matkoihin ja eri kulkumuotoihin

20.12.2011 Suomalaiset tyytyväisiä matkoihin ja eri kulkumuotoihin

Julkaistu 20.12.2011

Tyytyväisyys joukkoliikenteeseen vaihtelee alueellisesti

Paikallisjoukkoliikenteen arvosanat vaihtelivat alueellisesti. Pitkämatkaisessa joukkoliikenteessä tyytymättömyyttä aiheuttivat lippujen hinnat sekä paikallisjoukkoliikenneyhteydet asemalle.

Vastaajat olivat keskimäärin melko tyytyväisiä paikallisjoukkoliikenteen palveluihin omalla asuinseudullaan. Tyytyväisyydessä oli suuria alueellisia eroja, sillä joukkoliikenteen tarjonta vaihtelee huomattavasti eri asuinseuduilla. Tyytyväisimpiä paikallisjoukkoliikenteeseen oltiin pääkaupunkiseudulla (3,8) ja Tampereen, Turun ja Oulun kaupunkiseuduilla (3,4). Kaikkien tyytymättömimpiä oltiin pääkaupunkiseudun ulkopuolelle jäävissä kehyskunnissa (2,9).  

Eniten tyytymättömyyttä paikallisjoukkoliikenteessä aiheuttivat lippujen hinnat. Myös esimerkiksi joukkoliikenteen reittien ja vuorojen sopivuus aiheutti tyytymättömyyttä. Bussiliikenteessä tyytymättömyyttä aiheutti matka-aika, kun taas erityisesti lähijunaliikenteessä aikatauluissa pysyminen.

Pitkämatkaisessa joukkoliikenteessä ollaan tyytyväisiä turvallisuuteen

Tyytyväisyyttä pitkämatkaiseen joukkoliikenteeseen arvioitiin erikseen juna-, linja-auto- ja lentoliikenteen osalta. Juna- ja linja-autoliikenne saivat kumpikin yleisarvosanan 3,4 ja lentoliikenne 3,6. Yhteisiä tyytymättömyyden aiheuttajia kaikissa näissä kulkumuodoissa olivat lippujen hinnat sekä paikallisjoukkoliikenneyhteydet asemalle.

Pitkämatkaisessa linja-autoliikenteessä tyytyväisimpiä oltiin turvallisuuteen, joukkoliikenneyhteyden olemassaoloon ja aikataulussa pysymiseen. Tyytymättömämpiä oltiin lippujen hintoihin, paikallisjoukkoliikenneyhteyksiin asemalle ja matka-aikaan. Pitkämatkaisessa junaliikenteessä oltiin myös tyytyväisiä turvallisuuteen ja yhteyksien olemassaoloon. Tyytymättömyyttä aiheuttivat lippujen hintojen lisäksi aikataulussa pysyminen sekä häiriö- ja poikkeustilanteista tiedottaminen. Lentoliikenteessä turvallisuuden lisäksi tyytyväisiä oltiin matka-aikaan ja aikataulussa pysymiseen.


Jalankulkijat pyöräilijöitä tyytyväisempiä

Jalankulun olosuhteille annettiin yleisarvosanaksi 3,6 ja pyöräilyn olosuhteille 3,3. Vastaajat olivat tyytymättömämpiä pyöräilyn kuin jalankulun olosuhteisiin. Vähiten tyytyväisiä oltiin kummankin kulkumuodon osalta talvikunnossapitoon. Tyytyväisiä oltiin muun muassa reittien jatkuvuuteen ja yhdistävyyteen.

Henkilöautoilijat tyytyväisiä sujuvuuteen -talvikunnossapito harmittaa

Henkilöautoilun olosuhteille omalla asuinseudulla annettiin yleisarvosana 3,5 ja pitkämatkaiselle henkilöautoliikenteelle yleisarvosana 3,7. Henkilöautoa säännöllisesti käyttävät olivat tyytyväisempiä kuin harvemmin autolla matkustavat. Erityisen tyytyväisiä oltiin liikenteen sujuvuuteen ja matka-aikaan. Tyytymättömimpiä oltiin katujen ja teiden kunnossapitoon talvella, häiriö- ja poikkeustilanteista tiedottamiseen, katujen ja teiden kuntoon yleisesti sekä pysäköintijärjestelyihin joukkoliikenneasemilla.
 


reaktionapit