Vesiväylien turvallisuus

Meriliikenteessä Väylän merkittäviä tehtäväkokonaisuuksia ovat meriliikenteenohjaus, merikartoitus, talvimerenkulun viranomaistehtävät ja väylänpito.

Huolehtimalla vesiväyläinfrasta, julkaisemalla merenkulussa välttämättömät navigointituotteet, tiedottamalla merenkulkuun liittyvistä olosuhteista ja poikkeavista tilanteista, valvomalla ja ohjaamalla kauppa-alusliikennettä, asettamalla talvikaudella liikennerajoituksia sekä huolehtimalla väylien liikennöitävyydestä Väylän tavoitteena on edistää vesiliikenteen turvallisuutta, sujuvuutta ja tehokkuutta meri- ja sisävesialueillamme. Väylä myös tuottaa tietoa merenkulun sidosryhmille.

Väylä huolehtii yhteensä yli 16 000 km osuudelta Suomen rannikon ja sisävesien väylien kunnosta mm. huoltamalla ja korjaamalla merenkulun turvalaitteita, kunnostusruoppaamalla väyliä sekä ylläpitämällä sulkukanavia.

Väylä vastaa merikartoituksen ylläpidosta ja kehittämisestä Suomessa. Väylä julkaisee sekä elektronisia että painettuja merikarttoja Suomen meri- ja järvialueilta, huolehtii merikarttojen jatkuvasta päivityspalvelusta, ylläpitää merikarttoihin liittyviä verkko- ja painettuja julkaisuja sekä toteuttaa merikartoitustietojen viranomais- ja navigointitietopalveluja. Merikarttojen julkaisuajankohdan kriteereinä ovat merenkululle merkittävät muutokset kuten esim. väylien syvennyshankkeiden toteutus ja laajamittaiset uudet merenmittaustiedot.

Väylä vastaa talvimerenkulun viranomais- ja tilaajatehtävistä, jotka sisältävät muun muassa avustamisen valtakunnallisen koordinoinnin. Sen lisäksi Väylä päättää avustuskaudesta, erivapauksista ja liikennerajoituksista. Väylä on tehnyt jäänmurtopalvelusopimuksia jäänmurto- ja hinaajayhtiöiden kanssa.

Väylä tarjoaa kauppa-aluksille alusliikennepalveluita (VTS) sekä ylläpitää turvallisuusradiotoimintaa. VTS-keskuksia on kolme, Turussa, Helsingissä ja Lappeenrannassa, ja niiden valvonta-alueet (seitsemän VTS-aluetta) kattavat kaikki rannikon kauppamerenkulun väylät sekä Saimaan syväväylästön. Suomenlahdelle on perustettu yhdessä Viron ja Venäjän kanssa pakollinen alusliikenteen ilmoittautumisjärjestelmä GOFREP, joka kattaa kansainvälisen merialueen Suomenlahdella sekä VTS-alueidemme ulkopuolelle jäävät kansalliset vesialueemme. Myös Ahvenanmeren reittijakojärjestelmän eteläisen osan liikennettä valvotaan. Turvallisuusradioliikenne hoidetaan broadcasteina Turku Radiosta ja siihen kuuluvat mm. merenkulkuvaroitukset sekä sää- ja jäätiedotukset. Saimaalla turvallisuusradioliikenteen hoitaa Saimaa VTS.

Väylä huolehtii radionavigointipalveluista, satamaliikenteen tietojärjestelmä PortNetin ylläpidosta ja kansallisesta AIS-tukiasemaverkosta. PortNetiin tallennetaan kaikki Suomen ulkomaan alusliikenteen satamakäynnit, joita on noin 40 000 vuodessa. AIS eli Automatic Identification System on järjestelmä, jonka avulla alusten tietoja voidaan vaihtaa elektronisesti. Näistä saatavia tietoja hyödyntävät merenkulkijat, merenkulkuviranomaiset ja merenkulun sidosryhmät.

Merenkulkua säätelevät monet kansainväliset normit ja sopimukset, jotka implmentoidaan Suomessa lainsäädännön tai kansallisten määräysten kautta ja joiden valmisteluun Väylä osallistuu yhdessä muiden suomalaisten alan toimijoiden, kuten Trafin, kanssa. Tärkeimpiä yhteistyöfoorumeja ovat YK:n alaisuudessa toimiva kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO, Euroopan meriturvallisuusvirasto EMSA, kansainvälinen merikartoitusjärjestö IHO ja kansainvälinen majakkajärjestö IALA.

Sivu päivitetty 02.01.2019