Usein kysyttyä

Miten ja milloin lunastetut maat korvataan ja miten korvaus määräytyy?

Kohteen korvaukset, haitankorvaukset ja vahingonkorvaukset määrätään ratatoimituksessa. Maapohjasta maksetaan paikkakunnan asianmukainen hinta, haitat ja vahingot korvataan todellisten menetysten perusteella. Korvauksista päättää Maanmittauslaitoksen lunastustoimikunta, jossa on toimitusinsinööri ja kaksi uskottua miestä.

Keneltä voi kysyä maanlunastusaikatauluista?

Maanlunastuksesta ei ole olemassa valmista aikataulua, vaan lunastukset etenevät hankkeen edistyessä.

Kuka korjaa salaojat?

Radanpitäjä vastaa hankkeen aiheuttamien muutostöiden suunnittelusta ja muutostöistä. Muutostöiden suunnittelu ja muutostyöt sisältyvät rakennusurakkaan.
Alueen todellinen pinta-ala tarkentuu vasta, kun alue on rakennettu urakoitsijan toimesta valmiiksi.

Miten huomioin haltuunoton EU-tukihakemuksessa?

Peruslohkon pinta-ala pidetään kokonaan samana kuin aiemminkin. Alue tulee jakaa kahteen kasvulohkoon, jolloin viljellyn kasvulohkon pinta-alan tulee olla merkittynä omanaan. Ratarakentamisen alle jäävän pellon kasvulohkon käyttötavaksi merkitään ”Tilapäisesti viljelemätön”. Alue tulee mitata karkeasti maastossa ja sen voi mitata Maa- ja metsätalosministeriön Vipu-ohjelmalla kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen luona. Alueen todellinen pinta-ala tarkentuu vasta, kun alue on rakennettu urakoitsijan toimesta valmiiksi. Tämän jälkeen Maanmittauslaitoksen toimesta mitataan tarkka pinta-ala ja maanomistaja saa tiedon todellisesta lunastetusta pinta-alasta loppukokouksessa.

Saako maanomistaja käyttää huoltotietä palstallensa?

Tarvittaessa tieoikeuksista päätetään lunastustoimituksessa eli perustetaan rasitteet tilojen hyväksi. Jos käyttäjiä on monta, on syytä perustaa yksityistiekunta lunastustoimituksessa. Muiden kuin rasiteoikeuden haltijoiden kulku voidaan estää lukitulla puomilla.

Kuka korjaa, kun kylätie on ajettu hajalle rakentajan toimesta?

Ensin tulee ottaa yhteyttä urakoitsijaan, koska urakoitsija on velvoitettu pitämään kulkutiet työmaalle entisessä kunnossa. Jos asiassa on erimielisyyttä, tulee ottaa yhteyttä projektinjohtoon tai radanpitäjän edustajaan.

Talon perustuksiin tuli halkeamia, kun rataa rakennettiin?

Asiasta tulee heti vahingon tapahduttua ilmoittaa urakoitsijalle ja radanpitäjän edustajalle, jotta vauriot voidaan todeta. Vaurioiden korjaamisesta pyritään sopimaan, mutta jos sopimusta asiasta ei saada, käsitellään asia lunastustoimituksessa.

Kivipyykit jäivät radan alle, milloin uudet laitetaan tilalle?

Uudet rajamerkit laitetaan uuden rata-alueen rajalle, kun rakennustyöt ovat valmiina. Rajankäynnin suorittaa maanmittaustoimisto, joka myös mittaa luovutetun pinta-alan.

Miten rataosuuksilla päästään tavoitenopeuteen?

Ennen nopeuden nostoa, rata pitää perusparantaa. Parannustöihin liittyvät muun muassa alusrakenne- ja siltatöitä, tasoristeyksien poistoja, turva- ja sähköratamuutoksia sekä liikennepaikkamuutoksia. Kun kaikki suunnitellut parannustyöt on tehty, tarkistetaan, että rata täyttää kelpoisuusvaatimukset. Rataosuuden kelpoisuuden todentamisen jälkeen aloitetaan käyttöönottoprosessi. Lopuksi rataosuudelle myönnetään käyttöönottolupien mukainen suurin nopeus, joka henkilöliikenteessä Seinäjoki–Oulu-hankkeessa on 160–200 km/h.

Milloin hanke valmistuu?

Hankkeen on määrä valmistua vuonna 2017.
Henkilöliikenteen matka-ajat lyhenevät, tavaraliikenteen kilpailukyky paranee ja liikenneturvallisuus paranee huomattavasti.

Mitkä ovat hankkeen vaikutukset? / Miten hanke parantaa junalla liikkumista?

Henkilöliikenteen matka-ajat lyhenevät, kun nopeutta nostetaan. Tavaraliikenteen kilpailukyky paranee, kun päällysrakennetöiden ansiosta junilla voidaan kuljettaa raskaampia kuormia suuremmilla nopeuksilla. Liikenneturvallisuus paranee huomattavasti, koska tasoristeykset poistetaan koko rataosuudelta.

Miten hanke vaikuttaa asuinympäristöön?

Rakentamisen aikainen melu ja pöly voivat tilapäisesti heikentää asuin- ja elinympäristöjen viihtyisyyttä. Rakentamistöiden aiheuttamia vaikutuksia käydään läpi yhdessä ympäristöviranomaisten sekä kuntien edustajien kanssa. Töiden suorittamisesta ja niiden aiheuttamista vaikutuksista pyritään tiedottamaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa lähialueiden asukkaita.

Ratahankkeeseen sisältyy tasoristeyksiin liittyviä töitä. Miten niiden työt vaikuttavat liikennejärjestelyihin?

Tasoristeyksiä joudutaan sulkemaan työn ajaksi tilapäisesti, jolloin tieliikenne ohjataan kulkemaan kiertotietä. Tasoristeysjärjestelyistä tiedotetaan erikseen lähistön asukkaita. Lisäksi tasoristeysten varoituslaitoksia joudutaan kytkemään pois päältä töiden niin vaatiessa. Poiskytkemisestä ilmoitetaan säädetysti erillisin varoitusvaroituskyltein tai tasoristeykselle järjestetään vartiointi. Vaikka ratatöiden vuoksi kaupallinen junaliikenne onkin peruttu, radalla liikkuu runsaasti ratatyökoneita. Autoilijoiden on syytä noudattaa varovaisuutta liikkuessaan tasoristeyksien kautta.
Valokuva: SB Aerial Photography, Petri Naukkarinen

Logo.