Hyppää sisältöön

Kiertotalous väylänpidossa

Väyläviraston tavoitteena on tukea ja mahdollistaa kiertotaloutta. Väylävirasto ottaa toiminnassaan huomioon väylien elinkaaren aikaisen kestävän ja luonnonvaroja säästävän materiaalien käytön. Tavoitteena on vähentää luonnonmateriaalien käyttöä väylänpidossa. Jätteiden syntyä pyritään ehkäisemään ennalta ja edistämään niiden hyötykäyttöä. Kestäviä materiaaliratkaisuja tutkitaan yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa ja niiden käyttöönottoa edistetään. Uusiomateriaalien käyttö on resurssitehokkuutta.

Kivihiilenpolton lentotuhkan käyttöä valtatien19 Seinäjoen itäinen ohikulkutie -hankkeessa. Telakuormaajat levittävät ja tasoittavat lentotuhkaa tietyömaalla. Kuva:Jani Luhtanen, Skanska Infra Oy

Väylänpito ja liikenne käyttävät huomattavasti luonnonvaroja. Luonnonvaroja kuluu sekä infrastruktuurin rakentamiseen ja ylläpitoon että itse liikenteeseen. Radanpidon suurimmat materiaalimäärät muodostuvat ratapölkyistä, ratakiskoista, sepelistä, sorasta ja muista maa-aineksista. Tienpidossa päällysteet sekä maa- ja kiviainekset muodostavat suurimmat materiaalimäärät.

Uusiomateriaalien käytön tulee olla teknisesti tarkoituksenmukaista ja ympäristön kannalta kestävää.

Väylänpidossa kierrätetään suuri osa käytetyistä materiaaleista. Tiepäällysteistä suuri osa on nykyisin uusiopäällysteitä. Ratakiskot ja -vaihteet kunnostetaan uudelleen käytettäviksi tai käytetään uusioteräksen raaka-aineena. Puiset ratapölkyt, joita ei voida käyttää uudelleen, hyödynnetään energiana asianmukaisen ympäristöluvan saaneilla polttolaitoksilla.

Maarakentamisessa tavoitteena on lisätä uusiomateriaalien käyttöä ja vähentää rakennushankkeiden ulkopuolelta kuljetettavien luonnonmateriaalien määrää. Maarakentamiseen soveltuvia uusiomateriaaleja saadaan esimerkiksi teollisuuden sekä purku- ja kierrätystoiminnan jätteistä. Lisäksi voidaan hyödyntää mm. ylijäämämaita.

Materiaalien uusiokäyttöä haittaavien ainesosien käyttöä vältetään. Esimerkiksi päällysteisiin käytettävien lisäaineiden käyttö ei saa haitata päällysteen uusiokäyttöä eikä heikentää myöhemmin uusiokäsitellyn päällysteen ominaisuuksia.