Yhteystiedot

Asiantuntija, liikennejärjestelmä ja ympäristö

Tuula Säämänen

Ympäristövaikutusten arviointi


Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) tarkoituksena on varmistaa, että suurten tai muuten ympäristövaikutuksiltaan merkittävien hankkeiden suunnittelun yhteydessä selvitetään ympäristövaikutukset riittävän laajasti ja riittävällä tarkkuudella, ja että ympäristövaikutusten arvioinnin tulokset vaikuttavat lopulliseen suunnitelmaratkaisuun ja että ne otetaan huomioon hanketta koskevassa päätöksenteossa.

Arvioinnissa syntyvät arviointiohjelma ja arviointiselostus ovat nähtävillä mielipiteiden esittämistä ja lausuntojen antamista varten. Kansalaisilla, viranomaisilla ja muilla osallisilla on mahdollisuus ottaa kantaa ympäristövaikutusten arviointiin selvitettävien vaihtoehtojen ja vaikutusten osalta.

YVA-asetuksessa määritellään, milloin hankkeesta on tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Liikennehankkeista YVA-menettelyn vaatii aina:

Moottoriteiden tai moottoriliikenneteiden rakentaminen, neli- tai useampikaistaisen, vähintään 10 kiloetrin pituisen yhtäjaksoisen uuden tien rakentaminen, tien uudelleenlinjaus tai leventäminen siten, että näin muodostuvan yhtäjaksoisen neli- tai useampikaistaisen tieosan pituudeksi tulee vähintään 10 kilometriä, kaukoliikenteen rautateiden rakentaminen,lentokenttien rakentaminen, kun pääkiitorata on vähintään 2100 metriä pitkä, pääosin kauppamerenkulun käyttöön rakennettavat meriväylät, satamat, lastaus- tai purkulaiturit yli 1350 tonnin aluksille ja yli 1350 tonnin aluksille rakennettavat kanavat, alusliikenteen sisävesiväylät tai satamat.