Väylän julkaisuja

2019

1/2019     Lounais-Suomen tienvarsien monimuotoisuuspilotti
2/2019    Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2016
3/2019    Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2016 - Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet
4/2019    Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2017
5/2019    Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2017 - Liikenneviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet
6/2019     Tie- ja ratahankkeiden kiinteistötaloudelliset vaikutukset ja kunnan rahoitusosuus - Tarkastelu hyötyjä maksaa -periaatteen näkökulmasta
7/2019     Asemanseutujen liityntäpysäköinti osana liikennejärjestelmää - Kaukoliikenteen 1-luokan asemien liityntäpysäköinnin nykytila ja kehittämistarpeet
8/2019    Matkailun saavutettavuus ja matkaketjut - kehittämispolku
9/2019    Valtakunnalliset liikenteelliset solmut ja niiden merkitys yhteistyön kannalta
10/2019  Tiesuunnitelman tietomallipohjaisen hallinnollisen käsittelyn pilotointi

11/2019    Liikenneviraston tilinpäätös 2018
12/2019   Digitalisaatiohanke 2016-2018
13/2019  Konenäön vakiintuva hyödyntäminen tieomaisuuden hallinnassa - Pohjaesitys maanteiden hoidossa ja ylläpidossa käytettävän annotoidun kuva-aineiston hallinnan, tietosisällön ja terminologian standardoimiseksi
14/2019  -
15/2019  Itä-Suomeen suuntautuvien ratalinjauksien tarkasteluja
16/2019  Päällystettyjen teiden kuivatuksen kunnossapidon toimintalinjat
17/2019  Ratatöiden toteutustapojen valintaprosessi, osapuolten roolit ja yhteistyö
18/2019  Elinkeinoelämän asiakastutkimus 2018
19/2019  Kaupunkiseutujen tavaralogistiikkasolmut - Esiselvitys logistiikkasolmuista kaupunkiseutujen elinvoimaisuuden kehittämisessä
20/2019  Tampereen kehätien sisäisten maanteiden roolit
 
21/2019     Hankearvioinnin ennusteiden kehittäminen 
22/2019    Aurora-älytie ja avoin kokeiluekosysteemi - Hankkeen loppuraportti
23/2019    Tie-, rautatie- ja vesiväylähankkeiden turvallisuuspoikkeamat 2018 - Väyläviraston ja ELY-keskusten liikennevastuualueiden hankkeet
24/2019    Rautatietoimintojen turvallisuuspoikkeamat 2018
25/2019    Luettelo rautatieliikennepaikoista 1.1.2019
26/2019    Kontiomäki-Pesiökylä-Ämmänsaari/Taivalkoski-radan peruskorjaus - Hankearviointi
27/2019    Tavaran ajan arvo liikenteessä
28/2019    Asemanseutuhankkeiden hankehallinnan yleiskuvaus
29/2019    Ajonopeudet maanteillä 2018
30/2019    Pisara + -liikenteellinen toimenpideselvitys
 
31/2019    Väyläviraston tienkäyttäjätyytyväisyystutkimus: Valtakunnallinen raportti - Talvi 2019
32/2019    Ratapihojen kehityskuva ja verkollinen rooli
33/2019    Vakavat loukkaantumiset Väyläviraston vaikutusarvioinneissa - Ehdotus arviointitavasta
34/2019    Onko se eurooppalainen tapa aina parempi? Suomen ja Venäjän välisen tieliikennepolitiikan lähialueyhteistyö  
35/2019     Lähiliikennevarikkoselvitys Espoon ja Kirkkonummen alueella - Esiselvitys
36/2019     Uudet junaliikenteen seisakkeet - Tekniset vaatimukset, kustannukset ja luokittelu
37/2019     Ympäristönäkökulmat väylänpidon hankinnoissa - Esiselvitys
38/2019     Tampere-Seinäjoki-tarveselvitys
39/2019     Rataosuuden Oulu-Kontiomäki kehittäminen - Oulun kolmioraiteen ja neljän liikennepaikan kehittämisen muodostaman hankkeen arviointi
40/2019    Tampereen läntisen kehätien vaikutusten jälkiarviointi
 
41/2019      Kaupunkien välinen saavutettavuus eri kulkutavoilla
42/2019     Lyhyitä lauttavälejä korvaavien siltojen hankearviointi
43/2019     ERTMS/ETCS level 2 capacity benefits on the city lines of the Helsinki region
44/2019     Esiselvitys yleisen liikennelaskennan kehittämisestä
45/2019     Helsinki-Turku nopea junayhteys - Liikenteelliset tarkastelut
46/2019     Rautateiden verkkoselostus 2021
46eng/2019 Railway Network Statement 2021
47/2019     Infran ja väylänpidon vaikutus liikenteen kasvihuonekaasupäästöihin - Tilannekatsaus
                      Julkaisun tiivistelmä
48/2019    Helsinki-Turku nopean junayhteyden hankekokonaisuuden YVA - Ympäristövaikutusten arviointiohjelma
48swe/2019 Miljökonsekvensbedömning (MKB) av projekthelheten för den snabba tågförbindelsen Helsingfors-Åbo - Program för miljökonsekvensbedömning
49/2019    Ilmastonmuutos ja kestävä kehitys Väyläviraston toiminnassa
50/2019    Väylänpidon hiilijalanjälki ja sen laskeminen
 
51/2019
52/2019     5G Väyläviraston toiminnassa - Väylävirasto nopeiden tietoliikenneyhteyksien hyödyntäjänä ja mahdollistajana
53/2019     Taiteen sijoittaminen asemanseuduille -konsepti: Asematarkastelut Helsinki-Tampere-Seinäjoki, Kehärata, Länsimetro, kansainväliset esimerkit
54/2019     Rantaradan kehittämisselvitys
 


 
 
 
 
 
reaktionapit
Sivu päivitetty 20.01.2020