Hyppää sisältöön

Rautatieohjeet päivittyvät

Julkaistu 30.5.2017

Liikenneviraston rautatiealan ohjeita päivitetään kuluvana vuonna parisenkymmentä. Suurimmat muutokset kohdistuvat liikennöinti- ja turvallisuusohjeisiin. Päivitetyt liikennöinti- ja turvallisuusohjeet tulevat voimaan 1.6.2017. Ratainfrassa puolestaan 2018 valmistellaan radantarkastusjärjestelmän uusimista liittyen uuden radantarkastusvaunun käyttöönottoon. Nämä ohjeet otetaan käyttöön 2019 alussa.

Jt tulee takaisin

Perinteinen liikennöintisääntöjen termi Jt otetaan jälleen käyttöön 1.6.2017 alkaen. Jt:hän on ollut menneinä vuosikymmeninä rautatieliikenteen ”Raamattu”. Sen uusi täydellinen nimi on Junaliikenteen ja vaihtotyön turvallisuussäännöt (Jt).

Ohjeeseen on keskitetty muista entisistä ohjeista liikenteenhoidon ohjeistusta. Se on myös tehty täyttämään eurooppalaisen OPE-YTE-asetuksen vaatimuksia. Tärkeä muutos on, että rautateiden integroitu liikenneviestintäjärjestelmä RAILI kehittyy RAILI-palveluksi, jota voidaan käyttää RAILI-puhelimien lisäksi sekä VIRVE -että älypuhelimilla. 

Vaikka uusia ohjeita tulee käyttöön, niin kokonaisuudessaan ohjeita kuitenkin sujuvoitetaan. Esimerkiksi uusi Jt korvaa neljä aikaisempaa ohjetta.

Päivitetyssä Viestintä valtion rataverkolla -ohjeessa muutosten painopiste on luonnollisesti RAILI-palvelussa. Älypyhelimiin tarvitaan jatkossa RAILI-palvelua varten RAPLI-sovellus. Ajankohdat, milloin VIRVEn käyttöön siirrytään junaliikenteessä ja RAPLI-sovelluksen käyttöön vaihtotyössä ja ratatyössä, ilmoitetaan erikseen myöhemmin. Ohjeessa on myös täydennetty viestintää hätätilanteissa. Eräitä aikaisemman viestintäohjeen kokonaisuuksia on siirretty Jt:hen ja toisia taas TUROon. Tässäkin alan ohjekokonaisuutta on pyritty selkiyttämään.

Muita päivitettyjä liikenneohjeita ovat Liikenteenohjauksen käsikirja, Liikennesuunnittelijan työohje sekä JETI VEK-ilmoitusten laadintaohje. Yleisohje järjestelyopastimista vuodelta 2008 on kumottu; sen korvaavat Kouvolan ja Tampereen laskumäkien käyttöohjeet. Erikoiskuljetusohje on puolestaan tarkoitus saada valmiiksi kesän mittaan ja voimaan ensi syksynä.

Ratainfran ohjeet

Radanpidon ohjeiden muutokset painottuvat kesäkuun päivityksissä viestinnän muutoksiin. Päivitetyssä TUROssaeli Radanpidon turvallisuusohjeissa on mm. varmistettu, että toiminnot ovat yhteneväiset Jt:n ja Rautatieliikenteenohjauksen käsikirjan kanssa. Myös mm. ratatyökoneiden määritelmät on muutettu saadun palautteen johdosta. 

TURO:sta on tehty myös laaja perehdytysmateriaali. Siinä kerrotaan mikä muuttuu ja miksi. Kesäkuun 2017 jälkeen seuraava TUROn päivitys tullee voimaan ilmeisesti 1.2.2018 RUMAn (Ratatöiden mobiilialusta) käyttöönoton yhteydessä.

Ratateknisiä ohjeita eli RATOja päivitetään varsin paljon kuluvan vuoden aikana. Ehkäpä tärkein on RATO 1:n eli Yleisen osan kirjoittaminen kokonaan uudelleen. Siihen sisällytetään koko RATO-sarjan poikki meneviä periaatteita. Iso osa RATOjen muutoksista tulee voimaan ensi vuoden alusta, nyt kesäkuussa ei niinkään ole koskettu RATOihin.

RATOja voidaan myös täydentää työohjeilla. Vaihteenmittauksen työohje tulee voimaan jo kesäkuun alussa. RATO 14 Vaihteiden tarkastus ja tämä työohje muodostavat yhtenäisen ohjeperheen vaihteiden mittauksen työsuoritukseen.

Ohje liikkumisesta ja työskentelystä liikenteenohjauskiinteistöissä on uusi ohje, jossa kuvataan kulkuoikeudet ja niiden hallinta sekä työskentely liikenteenohjauskiinteistöissä ja teknisissä tiloissa. Lisäksi myös VAK-ratapihojen varusteluohje tulee voimaan 1.6.2017.

Ratatyökoneista on pitkään kaivattu tarkkaa ohjeistusta, varsinkin pienempien koneiden ja ns. kaksitieajoneuvojen osalta. Ongelma poistuu, kun Ratatyökoneet -ohje tulee voimaan 1.1.2018.

Seuraava ratapuolen suuri ohjemuutosrypäs toteutuu radantarkastusjärjestelmän muutoksen myötä. Uusi MEERI-radantarkastusvaunu otetaan käyttöön 2019 alussa. Se tuo mukanaan muutoksia niin radan, vaihteiden kuin sähköradan tarkastuksiin ja sitä kautta vastaaviin RATO-osiin. Nämä ohjeet on tarkoitus saada valmiiksi kesällä 2018, niin että syksy 2018 varataan uuden tarkastusjärjestelmän koulutuksille. Näillä näkymin 2018 loppupuoliskolla Ratateknisessä oppimiskeskuksessa eli ROK:ssa koulutetaankin kaikki jotenkin radantarkastuksen ja niiden tulosten käsittelyn kanssa tekemisessä olevat henkilöt uusiin käytäntöihin.

Uusi hyväksyntäprosessi

Liikenneviraston ohjeiden sähköiset allekirjoitukset on otettu käyttöön vuoden 2016 lopulla; ne näkyvät ohjeen viimeisellä sivulla. Sähköisesti allekirjoitetun asiakirjan todistusvoima on nimenomaan sen sähköisessä versiossa. Järjestelmä on turvallinen, nopea, helppo ja paperiton. 

Liikenneviraston tekniset ja turvallisuusohjeet allekirjoittavat nyt kunkin ohjeen vastuuhenkilö sekä tekninen johtaja; lisätietoja voi antaa vastuuhenkilö tai joku muu ohjeen asiantuntija. Samat tahot tekevät myös poikkeuslupapäätökset rautatieohjeista.

Keskitetyt voimaantuloajat

Ohjeiden voimaantulo pyritään keskittämään kahteen tai kolmeen vuosittaiseen ajankohtaan. Ne ovat kesäkuun alku, vuodenvaihteen tienoo ja mahdollisesti niiden välissä tarvittaessa syyskuun alku. Ohjeet hyväksytään normaalisti noin kaksi kuukautta ennen voimaantuloa. Tällöin uusiille ja päivitettäville ohjeille jää kohtuullisesti koulutusaikaa. Nyt kesäkuussa voimaan tulevat ohjeet on pyritty saamaan hyväksyttyä 1.4.2017 mennessä.

Jatkossa ohjeita käsitellään jo luonnosvaiheessa enenevästi sidosryhmien kanssa. Tämä tapahtuu ennen varsinaisten lausuntojen pyyntöä.

Tulevaisuuden uusi ohjerakenne

Ohjeiden tulee olla ajantasaisia, ristiriidattomia, jäljitettäviä, versioituja sekä helposti löydettäviä ja käytettäviä. Käytännössä tämä on välillä sangen haasteellista.

Ohjetyössä onkin tarkoitus siirtyä vähitellen rakenteisen tiedon tuottamiseen, pois tiukoista dokumenteista. Samalla siirrytään online-maailmaan. Ohjeista muodostetaan moduulit ja niille nimetään vastuuhenkilöt. Ohjeita voidaan jatkossa katsoa myös taaksepäin, minkä tahansa päivämäärän mukaan.  Viimeksi muuttuneet kohdat ovat myös näkyvillä.

Muutos aloitetaan pilotoimalla. Todennäköisesti rautatiepuolella ensimmäiset näin toteutettavat kokonaisuudet ovat rautatievaihteet, ratatyökoneet sekä rekisterien päivitysohje. 

Toistaiseksi siis ohjeita haetaan kuitenkin perinteisellä mallilla. Ohjeet tulee aina hakea osoitteesta www.liikennevirasto.fi/ohjeluettelo. Ohjeita ei kannata hakea esim. Googlen kautta. Sieltä kärkeen nousee eniten ladattu ohje, joka on hyvin usein kuitenkin vanhentunut. Latauksia sille on kieltämättä tullut enemmän kuin juuri ilmestyneelle päivitetylle ohjeelle.

Ohjeluetteloon on myös merkitty selkeästi uudet tai äskettäin päivitetyt ohjeet; luetteloa kannattaakin käydä katsomassa säännöllisesti.

Yksityisraiteilla omat ohjeensa

Edellä esitellyt ohjeet koskevat siis junaliikennettä, vaihtotöitä, ratatöitä ja ratainfraa valtion rataverkolla. Yksityisten rataverkonhaltijoiden tulee laatia omat ohjeensa, elleivät sitten päätä noudattaa Liikenneviraston ohjeita.

Lisätietoja:

johtaja Markku Nummelin, p. 029 534 3971, [email protected]

Tämä artikkeli on vanha. Artikkeli voi sisältää vanhentunutta tietoa ja linkit eivät mahdollisesti toimi.