Hyppää sisältöön

Kuulutus suunnitelman nähtäville asettamisesta: Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella, ratasuunnitelma, Kirkkonummi

Nähtävilläoloaika: 16.12.2020-15.01.2021

Väylävirasto on laatinut ratalain (110/2007) mukaisen ratasuunnitelman: Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella, ratasuunnitelma, Kirkkonummi. Suunnitelmaa on päivitetty ja se asetetaan uudelleen nähtäville.

Suunnittelun tavoitteena on Rantaradan parantaminen osana liikennejärjestelmää Jeppaksen alueella sisältäen Hampaksentien tasoristeyksen korvaamisen alikulkukäytävällä ja radan stabiliteetin parantamisen suunnittelualueella näihin liittyvine kuivatus- ja tiejärjestelyineen koskien myös yksityisteitä. Ratasuunnitelma-alue käsittää radan pituussuunnassa suunnilleen alueen Kirkkonummen liikennepaikan länsipäästä Karlbergintien alikulkusillalle. Pohjois-eteläsuunnassa alue käsittää radan välittömän lähiympäristön sekä lisäksi tarvittavilta osin Hampaksentien tasoristeyksen korvaamiseen ja radan stabiliteetin vahvistamiseen liittyviä tiejärjestelyitä koskevat alueet.

Rantaradan parantaminen Jeppaksen alueella, ratasuunnitelma, Kirkkonummi pidetään yleisesti nähtävänä sähköisenä Väyläviraston verkkosivuilla osoitteessa www.vayla.fi/kuulutukset yllä ilmoitetun ajan. Asianosaisten katsotaan saaneen tiedon suunnitelman nähtäville asettamisesta seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta (hallintolaki 62 a §). 

Kiinteistön omistajilla ja muilla asianosaisilla, sekä niillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin suunnitelma vaikuttaa on mahdollisuus muistutusten tekemiseen suunnitelmasta. Muistutukset on toimitettava Väylävirastoon [email protected] ennen nähtävänä oloajan päättymistä. Muistutukseen on liitettävä asian asianumero LIVI/4242/04.01.01/2017. (ratalaki 22 §).

Nähtävillä oleva aineisto:
Suunnitelma-aineisto (aineisto poistetaan nähtävilläoloajan päätyttyä)

Lisätietoja suunnitelmasta antaa Väylävirastossa projektipäällikkö Erkki Mäkelä, puhelin 029 534 3822 ja [email protected] 

Väylävirasto käsittelee suunnitelmaan laatimiseen liittyen tarpeellisia henkilötietoja. Halutessasi tietää tarkemmin väyläsuunnittelun tietosuojakäytänteistä, tutustu verkkosivujen tietosuojaosioon osoitteessa www.vayla.fi/tietosuoja.


Väylävirasto
 

Julkaistu 16.12.2020