Hoppa till innehåll

Kungörelse om framläggandet av planen: Förbättring av kustbanan i området kring Jeppas, järnvägsplan, Kyrkslätt

Framläggningstiden: 16.12.2020-15.01.2021

Trafikledsverket har utarbetat en järnvägsplan enligt banlagen (110/2007): Förbättring av kustbanan i området kring Jeppas, järnvägsplan, Kyrkslätt. Planen har uppdaterats och är framlagd till påseende igen.

Målet med planen är att förbättra kustbanan som en del av Jeppasområdet där Hampasvägens banövergång ersätts med en ny underfart och stabilisering av banområdet och därintill liggande torrläggningsnätverk på plane- och privatgatuområden. Planeområdet inkluderar förenklat, sett i banans längsgående, området från västra Kyrkslätts trafikområde till Karlbergsvägens underfart. Motsvarande, i riktingen norr-söder, inkluderar planeområdet förutom banans omedelbara närområde även till den behövliga del området för att kunna ersätta plankorsningen vid Hampasvägen samt för att kunna utföra förstärkningsarbeten i bankonstruktionen med därtill behövliga trafikarrangemang.

Förbättring av kustbanan i området kring Jeppas, järnvägsplan, Kyrkslätt hålls offentligt framlagd i elektronisk form på Trafikledsverkets webbplats på adressen www.vayla.fi/kuulutukset under den tid som anges ovan. Sakägarna anses ha fått kännedom om att planen har lagts fram den sjunde dagen efter att kungörelsen publicerades (62 a § i förvaltningslagen). 

Fastighetsägare och andra sakägare samt de vars boende, arbete eller övriga förhållanden påverkas av planen har möjlighet att göra anmärkningar mot planen. Anmärkningarna ska lämnas in till Trafikledsverket på adressen [email protected] innan tiden för framläggandet har löpt ut. Till anmärkningen ska fogas ärendets ärendenummer LIVI/4242/04.01.01/2017. (22 § i banlagen).

Material som hålls framlagt:
Planeringsmaterial (materialet raderas efter att tiden för framläggandet har löpt ut)

Mer information ges av Trafikledsverkets projektchef Erkki Mäkelä, telefon 029 534 3822 och [email protected] 

Trafikledsverket behandlar personuppgifter som är nödvändiga för utarbetandet av planen. Om du vill veta mer om dataskyddspolicyn vid trafikledsplanering, bekanta dig med dataskyddsdelen på webbplatsen på https://vayla.fi/sv/trafikledsverket/kontaktuppgifter/dataskyddspolicy


Trafikledsverket
 

Publicerad 16.12.2020