Hyppää sisältöön

Ilmoitus tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloittamisesta : Vt 5 parantaminen Leppävirran kohdalla, Leppävirta, tiesuunnitelma

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) jul-
kaisee tietoverkossaan liikennejärjestelmästä ja maanteistä annetun lain 
(503/2005) sekä hallintolain 62 a §:n mukaisesti kuulutuksen, joka koskee 
otsikossa mainitun tiesuunnitelman suunnittelun ja maastotöiden aloitta-
mista. ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin 
julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulu-
tuksen yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. 

Kuulutus julkaistaan 10.6.2021, ELY-keskuksen tietoverkossa osoitteessa 
https://www.ely-keskus.fi/web/ely/kuulutukset 

Kuulutus on nähtävillä 10.6.2021 – 12.7.2021 välisen ajan. 

Lisätietoja antaa Pohjois-Savon ELY-keskuksesta: 
Jari Kuokkanen puh. 0295 026 734, [email protected]  

 

Julkaistu 10.06.2021