Hyppää sisältöön

Fördjupningen av Nordsjö farled och hamnbassäng stannar upp för vinteruppehåll

Publicerad 21.1.2021 8.38

Fördjupningen av Nordsjö farled och hamnbassäng stannar upp för vinteruppehåll 20.1.2021. Under den väl fungerande första arbetsperioden genomfördes 75 procent av muddringarna och 52 procent av projektets stenbrytning.

Fördjupningen av Nordsjö farled och hamnbassäng stannar upp för vinteruppehåll 20.1.2021. Arbetet fortsätter med stenbrytning på våren 2021, enligt en preliminär bedömning i mitten av mars.

– Under vinteruppehållet underhåller vi utrustningen för följande säsongs arbeten. Byggnadsarbetet fortsätter igen på våren när isen smälter, berättar Jani Vyyryläinen vid entreprenören Terramare.

Projektet är ett gemensamt projekt mellan Trafikledsverket, Helsingfors Hamn Ab och Helsingfors stad där den nuvarande Nordsjöleden och en del av hamnområdet fördjupas från 11 till 13 meter. När vinteruppehållet inleds har 75 procent av projektets muddringar och 52 procent av stenbrytningen ge-nomförts. Största delen, nästan 4/5 av jordmassorna, har redan muddrats i hamnbassängen. Un-der hela projektets gång muddras cirka en miljon kubikmeter jordmassor. Dessutom uppstår cirka 0,8 miljoner kubikmeter sprängmassor från undervattensbrytningarna.

Fördjupningsarbetet sker mitt i den livliga fartygstrafiken och därför har man fäst särskild uppmärk-samhet vid samordningen av arbetet och fartygstrafiken. Man har också strävat efter att orsaka så lite störningar som möjligt för stugägare genom att ordna stenbrytningsarbetena utanför den livligaste stugsäsongen.

– Samordningen av den livliga fartygstrafiken och muddringsarbetena har lyckats utmärkt, berättar Pekka Hellström, teknisk chef för Helsingfors Hamn.

– Detta har säkerställt att fartygen har kunnat röra sig i hamnen nästan utan störningar. Jag vill framföra mitt tack till alla medverkande, tillägger Hellström.

Även enligt Seppo Paukkeri vid Trafikledsverket förlöpte den första byggperioden bra.

– Hittills har vi inte stött på några större överraskningar. Jag är särskilt glad över det goda samarbetet mellan de olika parterna i projektet och jag tror att samarbetet kommer att fortsätta även under den kommande byggperioden. Jag vill också tacka stugägare och båtförare i området för deras tålamod med den tillfälliga olägenhet som farledsarbetet orsakar, tillägger Paukkeri.

Entreprenadens miljökonsekvenser följs upp regelbundet. Konsekvenserna för fiskbeståndet kompen-serades genom att 40 000 sikyngel planterades i området i oktober. Lika många sikar kommer att planteras årligen fram till 2023.

Målet med projektet är att förbättra i synnerhet frakttransporternas effektivitet och utveckla hamnens konkurrenskraft och på så sätt stöda näringslivet och välfärden i hela landet. I och med att farleden fördjupas kan lastkapaciteten nästan fördubblas för en del av fraktfartygen, vilket medför betydande besparingar i transportkostnaderna och minskar fartygstrafikens miljökonsekvenser. Den nya djupare farleden tas i bruk i slutet av 2021.

Projektet på webben:
www.vayla.fi/vuosaaren-merivayla
facebook.com/vuosaarenmerivayla

Mer information:

Seppo Paukkeri
Projektchef, Trafikledsverket
tfn 029 534 3361, [email protected]

Pekka Hellström
Teknisk chef, Helsingfors Hamn Ab
tfn 09 310 33672, [email protected]

Bilagor