Hyppää sisältöön

Yhteystiedot

Juha Kröger

  • 029 534 3853

Ratatyöt

Yleiset periaatteet

Väylävirasto rataverkon haltijana noudattaa raideliikennelain 124 §:ssä ja Euroopan komission delegoidussa päätöksessä (EU) 2017/2075 (10, 11 ja 14) määräämiä kynnysarvoja tiedossa olevista ratatöistä ja niiden kapasiteettirajoituksista ilmoittaessaan. Rautatieyritysten tulee ratakapasiteetin hakemisen valmisteluvaiheessa huomioida rataverkolle suunnitellut liikenteeseen vaikuttavat ratatyöt.

 

Peräkkäiset päivät

Liikennevaikutus (peruttujen, uudelleenreititettyjen tai korvattujen junien määrä)

Ensimmäinen julkaisu

Erittäin suuri kapasiteettirajoite

>30 pv

>50%

x-24

Suuri kapasiteettirajoite

> 7 pv

30-50%

Keskisuuri kapasiteettirajoite

≤ 7 pv

10-30%

x-12

Pieni kapasiteettirajoite

ei määritelty

<10%

x-4

Komission delegoidun päätöksen (LIITE VII kohta (11)) mukaisia korvaavia reittejä, joille junat ohjattaisiin ratatyön ajaksi, ei ole Suomessa saatavilla pääosin yksiraiteisen ja vähän vaihtoehtoisia yhteysvälejä sisältävän rataverkon vuoksi. Näin ollen liikennekatkoja aiheuttavat ratatyöt toteutetaan silloin, kun liikenne on vähäisintä. Niissä tapauksissa, kun korvaava rautatiereitti on käytettävissä, noudatetaan Suomessa käytössä olevaa prioriteettiluokitusta ratakapasiteetin etusijajärjestyksestä. Lisäksi joskus voidaan etukäteen suunnitellusti turvautua korvaamaan junia joltain osuudelta muilla liikennemuodoilla, mutta tällaisissa tapauksissa korvaavien kuljetusten järjestämisestä sekä kustannuksista vastaa rautatieliikenteen harjoittaja.

Rataverkon haltijoiden välinen yhteistyö toteutetaan erillisessä Väyläviraston koollekutsumassa työryhmässä.

Ratatyötietojen tarkentaminen ennen aikataulukauden vaihdetta

Komission delegoidussa päätöksessä EU 2017/2075 (LIITE VII kohta (8)) määritellyn kapasiteettirajoitusten julkaisu- ja kuulemismenettelyn mukaisesti rataverkon haltijan on julkaistava kaikki kapasiteettirajoitukset ja hakijoiden kuulemisen alustavat tulokset ensimmäisen kerran, siltä osin kuin ne ovat tiedossa, vähintään 24 kuukautta ennen kyseessä olevaa aikataulumuutosta ja toisen kerran päivitetyssä muodossa vähintään 12 kuukautta ennen kyseessä olevaa aikataulumuutosta. Ensimmäinen ja toinen kuulemiskerta toteutetaan erikseen tarkoitukseen varatuissa kokouksissa sekä valtakunnallisissa liikenteen ja ratatöiden yhteensovituskokouksissa.

Niistä aikataulukaudelle vaikuttavista töistä, jotka ovat rataverkon haltijan tiedossa vähintään kuusi kuukautta ennen aikataulukauden vaihdetta ja joista aiheutuu kapasiteettirajoituksia liikenteelle, ilmoitetaan ratakapasiteetin jakoehdotuksen julkaisemisen yhteydessä (EU 2017/2075, LIITE VII kohta (12)).

Rataverkon haltija neuvottelee ratakapasiteetin hakijoiden, rautatieyritysten, kunnossapitäjien ja kuljetusten antajien kanssa rata­töiden ajoituksista, työraoista, nopeusrajoituksista ja työn aiheuttamista muista kapasiteettirajoituksista. Keskeinen yhteistyöfoorumi on neljä kertaa vuodessa pidettävä valtakunnallinen ratatöiden ja liikenteen yhteensovituskokous, jota rataverkon haltija johtaa ja kutsuu koolle. Valtakunnallisten yhteensovituskokousten tarkoituksena on hahmotella rataverkon tilannekuvaa ja löytää mahdollisia ongelmakohtia ratatöiden ajoittamisen suhteen. Työtä jatketaan tarkemmalla tasolla tarkemmissa alaryhmissä, joista kerrotaan seuraavassa.

Ilmoitetut kapasiteettirajoitteet tulee nähdä yhtenä liikenteen suunnittelun reunaehtona. Hakijan tulee sovittaa kapasiteettihakemuksensa näiden mukaisesti. Ennen vuosikapasiteettihakemuksen jättämistä rataverkon haltija sekä kapasiteetinhakija käyvät keskustelun siitä, mitkä kapasiteettirajoitteet otetaan huomioon vuosikapasiteettihakemuksessa.

Ratatyötietojen tarkentaminen aikataulukauden aikana

Myönnetty ratakapasiteetti on rautatieliikenteen harjoittajien käytettävissä, mikäli se ei ole päällekkäinen radanpidon töiden vaatimien työrakojen kanssa. Työohjelma, töiden keskinäinen ajoitus ja töiden vaatimat työraot saattavat kuitenkin muuttua rahoituksen ja suunnittelun tarkentuessa. Joissakin tapauksissa työn liikennevaikutusta joudutaan tarkentamaan vielä kyseisen aikataulu­kauden aikana tai esille tulee radan kunnossapitotyö, mitä ei ole voitu ennakoida vuosisuunnitelmassa. Näitä tilanteita aiheutuu seuraavista syistä: kapasiteettirajoituksella joudutaan varmistamaan turvallinen junaliikenne tai rataverkon haltija ei voi vaikuttaa rajoitusten ajoitukseen tai jos määräaikojen soveltaminen on kustannustehotonta tai se aiheuttaisi tarpeetonta vahinkoa rataomaisuuden hallintaan tai muissa tilanteissa, joissa kaikki asianomaiset hyväksyvät muutoksen (EU 2017/2075, LIITE VII kohta (14)).

Tällöin rautatie­yrityksille myönnetty radanpidon tarpeiden kanssa päällekkäinen rata­kapasiteetti ei ole rautatieliikenteen harjoittajien käytettävissä tai ratatyön kapasiteettirajoite tarkentuu, jolloin siitä ilmoitetaan neljä kertaa vuodessa, verkkoselostuksessa ilmoitettuina ajanhetkinä, tarkennusajankohtina. Tarkennusajankohdat ovat tammikuussa, maaliskuussa, elokuussa ja joulukuussa ja niiden tarkoituksena on lyödä ratatöiden liikennevaikutukset ja ajoitukset lopullisesti lukkoon seuraavien kuukausien ajalle. Näitä tarkennusajankohtia ajatellen Väylävirasto järjestää yhteistyöpalavereita, Alue-Lisuja, jossa tarkoituksena on tarkentaa ratatöiden ajoitusta ja liikennevaikutuksia, tehdä ratatöiden ja liikenteen yhteensovitusta ja hakea ratkaisuja, jotka palvelevat mahdollisimman hyvin kaikkia osapuolia. Neuvottelukäytäntöjen tuloksena rataverkon haltija päättää ennakoiduista ajoituksista, työ­raoista ja muista liikennevaikutuksista.

Lisäksi sidosryhmät kutsutaan mukaan liikenteeseen vaikuttavien ratahankkeiden ja -projektien työvaiheiden suunnitteluun, sekä tarvittaessa myös ratatöiden aikaisiin viikkopalavereihin, RTP-palavereihin, joita järjestetään ympäri rataverkkoa, keskittyen aina pieneen alueeseen kerrallaan.

Jos työn liikennevaikutusta joudutaan tarkentamaan siten, että edellä mainittuja aikarajoja ei pystytä noudattamaan, rataverkon haltija keskustelee ennen päätöksentekoa rautatieliikenteen harjoittajien kanssa. Lyhyellä varoajalla tapahtuvissa tilanteissa rataverkon haltijan edustaja (Fintraffic Raide Oy:n liikennesuunnittelu tai virka-ajan ulkopuolella Fintraffic Raide Oy:n rataliikennekeskus) käy tarvittavat keskustelut ennen päätöksentekoa.

Vuosisuunnittelun yhteydessä tehtyjen ratakapasiteettivarausten lisäksi kun­nossa­pidolle varataan aikataulukauden aikana ratakapasiteettia liikenteeltä vapaisiin ajankohtiin ja määritellään ne JETI-järjestelmään. Järjestelmämerkinnän myötä tarvittava ratakapasiteetti on varattu radanpidon työlle, eivätkä rautatieliikenteen harjoittajat voi hakea tai käyttää ratakapasi­teettia kyseisenä ajankohtana.

Liikenteeseen vaikuttavan työraon tilaaminen

Työraon tarvitsijan (urakoitsijan) tulee aina erikseen olla yhteydessä Fintraffic Raide Oy:n liikennesuunnitteluun ja sopia työraosta rataverkon haltijan tekemän työ­rako­päätöksen mukaisesti yksityiskohtaisesti viimeistään:

  • 2 kuukautta ennen työn aloittamista, jos työ aiheuttaa kertaluonteisen liikennevaikutuksen tai työ vaikuttaa rajaliikenteeseen;

  • 3 kuukautta ennen työn aloittamista, jos työ aiheuttaa päivittäisiä viikkojen, kuukausien tai usean viikonlopun ajan kestäviä liikennevaikutuksia;

  • 4 kuukautta ennen työn aloittamista, jos vaikutus kohdistuu nopeaan kansainväliseen henkilöliikenteeseen.

Tärkeimpänä ratatöistä tarkemmin kertovana julkaisuna voidaan pitää verkkoselostuksen julkaisua. Verkkoselostuksen julkaisemisen jälkeen monet töiden ajoittamiseen liittyvät tekijät voivat kuitenkin vielä muuttua, jolloin myös vuosityöohjelmaan tulee usein muutoksia. Tietoja ylläpidetään Junaliikenteen ennakkotietojärjestelmässä (JETI). Vastaavat tiedot löytyvät avoimesta datasta (Digitraffic) 

Ratatöiden vuosisuunnitelmat (Fintraffic)

Kapasiteetinjako ratatyölle -prosessikaavio (4.10.2016)

 

Aikataulukausi 2024

Kapasiteettirajoitusten lausuntoversio x-12

Kapasiteetinhakijoilla on mahdollisuus kommentoida verkkoselostusta ja siinä julkaistavia kapasiteettirajoituksia ennen verkkoselostuksen julkaisua. Kommentit läpikäydään erillisessä palaverissa ennen virallista julkaisua. Lausuttava versio kapasiteettirajoituksista julkaistaan alla.

Kapasiteettirajoitukset 2024 X-12 lausuntoversio (17.10.2022)

Kapasiteettirajoitukset 2024 X-12 lausuntoversio (28.4.2023)

Kapasiteettirajoitusten julkaisu x-12

Joulukuussa vuosi ennen aikataulukauden alkua verkkoselostuksen yhteydessä julkaistava kapasiteettirajoitteiden lista (linkki alla) on julkaisuhetken paras arvio ratatöistä, joita suunnitellaan toteutettavaksi aikataulukautena 2024.

Kapasiteettirajoitukset 2024 X-12 julkaisuversio (11.12.2022)

Kapasiteettirajoitukset 2024 x-12 julkaisuversio (14.6.2023)

 

Aikataulukausi 2025

Kapasiteettirajoitusten lausuntoversio x-24

Kapasiteetinhakijoilla on mahdollisuus kommentoida kapasiteettirajoituksia ennen niiden virallista julkaisua. Kommentit läpikäydään erillisessä palaverissa ennen virallista julkaisua. Lausuttava versio kapasiteettirajoituksista julkaistaan alla.

Kapasiteettirajoitukset 2025 X-24 lausuntoversio (17.10.2022)

Kapasiteettirajoitukset 2025 X-24 lausuntoversio (28.4.2023)

Kapasiteettirajoitusten julkaisu x-24

Ensimmäistä kertaa erittäin suurista ja suurista kapasiteettirajoitteista tulee ilmoittaa kaksi vuotta ennen aikataulukauden alkua joulukuussa, ajankohdassa x-24. Se julkaistaan samaan aikaan kun verkkoselostus seuraavalle vuodelle.  ​​​​​​

Kapasiteettirajoitukset 2025 X-24 julkaisuversio (11.12.2022)

Kapasiteettirajoitukset 2025 X-24 julkaisuversio (14.6.2023)