Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron

Vägprojekt Pågående Egentliga Finland

Målet med projektet är att förbättra och trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård. Samtidigt stöder projektet utvecklingen av näringslivet och markanvändningen i Pargas samt främjar trafiksäkerheten och boendetrivseln.

En bro över havet från fastlandet till skärgården.
  • Vägplan 2018–2021
  • Byggnadsplanering 2021-2023
  • Byggande 2023-

Basinformation om projektet


Partners
Kreate Oy
Kostnader
128 miljoner euro
Projektansvariga
Trafikledsverket
Mål
  • Att förbättra och trygga den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård.
  • Att säkerställa fungerande och allt tyngre landsvägstransporter över broarna för företagen belägna på andra sidan broförbinderlserna.
  • Att förbättra och modernisera cykel- och gångvägarna.
  • Att öka boendetrivseln och trafiksäkerheten.

Projektets bakgrund

Landsväg 180, Skärgårdsvägen, är den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård och därför har Rävsundsbron och Hessundsbron en stor betydelse för Pargas stad, stadsborna och skärgårdens näringsliv. Att broarna fungerar och att allt tyngre transporter möjliggörs är av största vikt för den storindustri som finns på andra sidan broarna. Båda broarna är nära slutet av sin livslängd och på Rävsundsbron har man redan varit tvungen att införa trafikeringsbegränsningar. Skärgårdsvägen betjänar också turismen, bland annat som en viktig del av Skärgårdens ringväg, och förbättringen och moderniseringen av cykel- och gångvägarna tjänar också detta syfte.

Projektet i korthet

Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron är projektets största enskilda byggobjekt. Över Rävsundet byggs en snedkabelbro med en sammanlagd längd på över 600 meter och ett längsta spännvidd på cirka 250 meter. En motsvarande bro i samma storleksklass färdigställdes senast i Finland för över 20 år sedan. Över Hessundet byggs en lite över 200 meter lång bro med ett längsta spännvidd på cirka 100 meter.

På projektområdet förbättras dessutom skicket på landsväg 180 och anslutningsarrangemangen. I projektet ingår bland annat byggandet av två underfarter för cyklister och fotgängare – Ljusudda och Ekbacka underfarter – och Fiskeriskolans viadukt. Inom ramen för projektet byggs också nya bullerskydd.

Projektet genomförs med alliansmodellen som en enda entreprenad. Modellen fungerar bra i tekniskt mycket utmanande projekt. Den går ut på tätt samarbete mellan projektets olika parter, vilket möjliggör smidigt avancemang, innovativa lösningar och kostnadsbesparingar. 

- Projektplan (pdf, 15,7 Mb) I projektplanen projektets mål, tekniska omfattning, genomförande, målkostnad, värde för pengar -rapport, ledningssytem och kommunikation.

Projektets mål

Projektets centrala mål är att trygga att den enda landsvägsförbindelsen till Pargas och Åbolands skärgård bevaras och förbättras jämfört med tidigare. Förnyandet av Rävsundsbron och Hessundsbron spelar en viktig roll och är även projektets största enskilda byggobjekt.

Målet är dessutom att stöda utvecklingen av markanvändningen och näringslivet i Pargas. Förutsättningarna för näringslivet i området förbättras, eftersom de nya broarna möjliggör fungerande och allt tyngre landsvägstransporter för företagen på andra sidan broarna.

På projektområdet förbättras skicket på landsväg 180 och anslutningsarrangemangen, vilket gör trafiken säkrare och smidigare för alla trafikanter. Förbättringen och moderniseringen av cykel- och gångvägarna betjänar också turister som cyklar eller promenerar längs Skärgårdens ringväg.

Boendetrivseln i närheten av broarna förbättras i och med att nya bullerskydd byggs.
 

Projektets fortskridande och kostnader

Alliansprojektets utvecklingsfas inleds i oktober 2021. Utvecklingsskedet och utarbetandet av byggnadsplanen tar cirka 1–1,5 år. Det faktiska byggnadsarbetet inleddes i slutet av 2022. Kostnaderna för projektet uppgår till 128 miljoner euro.

Innehållspublicerare

Innehållspublicerare