Hoppa till innehåll

Säkerheten på Trafikledsverkets byggplatser

Utgångspunkten för Trafikledsverkets arbetssäkerhet är arbetarskyddsverksamheten på en gemensam byggarbetsplats. På detta sätt säkerställer man ett sunt och säkert arbete. 
Det viktigaste med arbetarskyddet är en tillräcklig och högkvalitativ introduktion till arbetet och handledning i arbetet. Trafikledsverket fortsätter att producera fritt tillgängligt material om arbetarskydd i elektronisk form. 

De väl genomförda arbetarskyddsanvisningarna framställs som samarbete. Trafikledsverkets intressentgrupper har en central roll i arbetet. Säkerhetsdokumentationens primära syfte är att säkerställa att det är säkert att arbeta. 

Egenkontroll och säkerhet

Egenkontroll är ämbetsverkets egen interna verksamhet, genom vilken man för sin del säkerställer att beställarna (Trafikledsverket och NTM-centralerna) och serviceproducenterna handlar i enlighet med lagstiftningen, verksamhetsanvisningarna, säkerhetsföreskrifterna och -anvisningarna samt andra krav och avtal som Trafikledsverket ställer. Egenkontrollen omfattar alla skeden i trafikledshållningen; planering, byggande, skötsel och underhåll. Resultaten, besluten och korrigerande åtgärder samt ansvariga instanser för alla egenkontroller dokumenteras. Trafikledsverkets egenkontroll är också egenkontroll som beställaren låter utföra genom separata avtal och som utförs av en konsult.

Egenkontroll är ett allmänt begrepp som omfattar granskning av säkerhetsdokumentationen och en inspektionsrunda som görs enligt anvisningen. Egenkontroll utförs i regel en gång per objekt, men vid behov kan egenkontrollen eller en del av den göras på nytt vid samma objekt, till exempel om betydande säkerhetsbrister upptäcks vid inspektionen.

Trafikledsverkets och NTM-centralernas gemensamma inspektionsverksamhet inom ansvarsområdet trafik och infrastruktur grundar sig på en säkerhetsstrategi som härletts ur Trafikledsverkets strategi och som också ger riktlinjer för de primära tillsynsobjekten. Egenkontrollerna inriktas på basis av uppgifter från redan utförda inspektioner. Vid planeringen av inspektioner beaktas uppgifter om säkerhetsavvikelser, riskbedömningar, förändringar i verksamhetsmiljön, liksom redan kända behov av egenkontrollinspektioner.

Työmaavaatteisiin varustautunut henkilö katsoo työkonetta omavalvontatarkastuksella.

Säkerhetsgranskning

En säkerhetsgranskning kan genomföras på en arbetsplats för byggande, skötsel och underhåll samt i terrängarbeten inom planering, styrning av järnvägstrafiken eller på något annat objekt som Trafikledsverket ansvarar för och som hänför sig till egenkontrollinspektionen i fråga. Säkerhetsgranskningens sammansättning varierar, delta kan en representant för Trafikledsverket, en person som ansvarar för serviceproducentens säkerhet för entreprenörernas del och en säkerhetskoordinator. Bland annat förhållandena, verksamhetssätten, utrustningen och arbetssäkerheten på byggplatsen kontrolleras under säkerhetsgranskningen. Ett protokoll över säkerhetsgranskningen ska upprättas.
För att korrigera de avvikelser som upptäckts avtalas åtgärder med tidtabell i samarbete med deltagarna till säkerhetsgranskningen. Dessa uppgifter antecknas i protokollet. Genomförandet av åtgärderna följs upp som man kommit överens om. Det är särskilt viktigt att göra positiva säkerhetsobservationer, eftersom de har en gynnsam inverkan på upprätthållandet av en säker arbetsplats.

Orsaker till olycksfall i arbetet

Faktorerna bakom arbetsolyckorna har förblivit oförändrade under flera år. Olycksfall inträffar oftast när en person rör sig, arbetar med handdrivna verktyg och hanterar föremål. Olycksfall orsakas av att en person faller ner, ramlar, halkar eller tappar kontrollen över en apparat, ett verktyg eller ett föremål. De uppkomna skadorna har varit skakningar och krosskador, luxationer, stukningar och sträckningar samt sår och ytliga skador.
Att identifiera faror och en bedömning av risker är centralt för att minska olycksfall i arbetet. Trafikledsverket vidareutvecklar anvisningar och mallar för riskhantering riktade till tjänsteproducenterna.