Hoppa till innehåll

Digiroad – ett nationellt datasystem för väg- och gatunätet

Digiroad är ett öppet och avgiftsfritt nationellt informationssystem som omfattar mittlinjegeometrin för hela Finlands väg- och gatunät samt de viktigaste egenskapsuppgifterna. Digiroad tillhandahåller en heltäckande, enhetlig beskrivning av trafiknätet i digital form.

Bild: tre bilder av Finska sommaren

Digiroad togs i bruk 2004 och möjliggör i dag till exempel utveckling och produktifiering av olika ruttplanerings-, navigations- och turisttjänster samt trafiktelematiska tjänster.

Trafikledsverket ansvarar för informationstjänsten Digiroad. Kommunerna och NTM-centralerna ansvarar för underhållet av uppgifterna i samarbete med Trafikledsverket.

Villkoren i licensen Creative Commons Namn 4.0 ska dock följas när Digiroad-materialet används.

Lagbaserade data

Digiroad grundar sig på lagen om ett informationssystem för väg- och gatunätet samt statsrådets förordning om egenskapsuppgifter som ska lagras i ett datasystem för väg- och gatunätet (997/2003).

Trafikledsverket äger informationssystemet Digiroad och ansvarar för dess funktion och utveckling samt för utlämnandet av uppgifter genom beslut av kommunikationsministeriet. Digiroad-operatören fungerar som huvudanvändare av systemet och underhåller materialet samt stöder olika parter inom Digiroad. Operatörstjänsten sköts för närvarande av CGI Suomi Oy.

Ansvar för underhåll av materialet

Ansvaret för underhållet av uppgifterna i Digiroad har delats för att Digiroad ska innehålla den bästa och mest aktuella informationen om väg- och gatunätet. Organisationer som underhåller uppgifterna är Lantmäteriverket, Trafikledsverket, kommunerna och behöriga myndigheter (t.ex. HRT och Föli). 

Innehållet i Digiroad

Digiroad innehåller mittlinjegeometri och egenskapsuppgifter för vägar och gator. Det är den hittills mest omfattande avgiftsfria databasen som beskriver det finska vägnätet. I databasen finns till exempel information om vägarnas mittlinjegeometri, namn och nummer, adressnummer, hastighetsbegränsningar, olika begränsningar och förbud, trafikljus samt hållplatser för kollektivtrafiken. 

Dessutom omfattar materialet uppgifter om vägarnas bredd, beläggning, belysning och trafikmängd. Uppgifter om broar och tunnlar ingår också. Materialet omfattar hela Finlands vägnät, inklusive till exempel gång- och cykelleder och enskilda vägar. 

I mittlinjegeometrin för körbanor ingår vägar, färjeförbindelser, järnvägar samt separata gång- och cykelleder. Egenskapsuppgifter som hänför sig till trafiken är i Digiroad egenskapsuppgifter om trafikelement, tillträdesbegränsningar för väg- och gatunätet samt övriga egenskaper. Andra objekt i trafiksystemet är till exempel serviceställen.

Avsaknaden av vägadresser på vissa ställen i vägadressnätet beror på att sammanjämkningen av två separata system pågår. I Digiroad baserar sig geometrin på LMV:s terrängdatabasmaterial, medan vägadresserna produceras för geometrin utifrån Trafikledsverkets vägadressystem.  Ändringar i väglänkarna i terrängdatabasen (avbrott, sammanslagningar osv.) leder till luckor i vägadressnätet, även om vägadressen inte har ändrats. Det finns kännedom om situationen och den korrigeras i och med utvecklingen av underhållssystemet för vägadresser.