Hoppa till innehåll

Val av leveranssätt för materialet

Leverans med underhållstjänsten – webbläsarbaserad kartapplikation

Den här sidan presenterar materialets fyra olika leveranssätt. Den primära metoden för att underhålla data är Digiroad applikation, som är en enkel och snabb att använda webbläsarapplikation. Andra leveransalternativ är lika tillgängliga och du kan använda den metod som är bäst lämpad för dina egna arbetssätt. Det är dock bra att göra en överenskommelse med operatören om du tänker ändra leveranssätt. Samma konceptuella modell används för alla leveranssätt.

 

Vid problem, fråga Digiroad-operatören om råd på [email protected] eller telefon 040 507 2301 (vardagar kl. 9-16)

DIGIROAD APPLIKATION SON – EN WEBBLÄSARBASERAD KARTAPPLIKATION

Digiroad-underhållstjänsten är ett webbläsarbaserat kartgränssnitt där kommunens anställda kan skicka trafikanordningsuppgifter till Digiroad. Uppgifterna som förs in i Digiroad är statiska och förändras relativt sällan. Därför är underhållet med tjänsten behändigt och snabbt efter att uppgifterna förts in i systemet första gången. Underhållstjänsten är gratis för kommunerna och en smidig användning förutsätter inte kännedom om program för geografisk information eller hantering av analyser. 

Användning av underhållstjänsten rekommenderas för kommuner som:  

 • Inte har någon separat elektronisk gaturegistertillämpning
 • Ändringarna i trafikanordningarna är relativt få på årsnivå på de vägar som kommunen förvaltar. 
  Det går snabbt att registrera enskilda ändringar direkt i Digiroad: När du registrerar direkt i programmet behöver kommunen inte se till att datamodellen är korrekt. Programmet styr registreringen av uppgifter!
 • Kommunen ämnar skicka uppgifterna som massleverans, men ett separat program för geografisk information har inte skaffats för förbehandling av materialet och korrigering av fel som uppstått vid materialinsamlingen. 
  Det rekommenderas att massleveransen och underhållstjänsten används tillsammans för att kommunen ska kunna säkerställa att materialet håller tillräckligt hög kvalitet.
 • I underhållstjänsten för kommuner kan man också importera data som större poster med hjälp av massleverans av material, men då behövs mera egenskapsuppgifter.

Visste du? Digiroad-underhållstjänsten kan användas som en lätt version av gaturegistret och hjälpa kommunen att ta ett steg framåt i den digitala utvecklingen. I systemet kan många objekt underhållas, som är viktiga med tanke på gatuunderhållet. Det är möjligt att senare föra över uppgifter från Digiroad till gaturegistret, om ett sådant skaffas till kommunen.

 

Export av material till systemet med underhållstjänsten

 • Anvisningar för hur underhållstjänsten ska användas finns i tjänsten och på Digiroads Youtube-kanal

  Börja använda underhållstjänsten:  
 • Kontakta [email protected]. Du ska fylla i ett extranet-avtal som du kan ladda ner här och skicka avtalet samt namn, e-postadress och telefonnummer för dem som ska fungera som administratörer till e-postadressen. För kommunen kan dessutom läskoder skapas i systemet
 • Logga in i tjänsten på adressen: https://extranet.vayla.fi/digiroad/. Kom ihåg att beställa koder!
 • Underhållstjänsten fungerar med Google Chrome och Mozilla Firefox.

 

Export av uppgifter med tjänsten:

Du kan exportera material direkt i underhållstjänsten via användargränssnittet genom att skapa ett eller flera objekt på en gång. Välj önskat dataslag i tjänsten och gå till redigeringsläget för att göra ändringar. Det lönar sig att spara ändringarna med jämna mellanrum.

 • Kommunen kan redigera gator som den förvaltar samt uppgifter om enskilda vägar.
 • Närmare anvisningar om användningen av underhållstjänsten finns på Digiroads Youtube-kanal: Gå till utbildningsvideorna.
 • Vid problem kontakta Digiroad-operatören, vi hjälper gärna med användningen av tjänsten!
 • TIPS! När ni börjar föra in uppgifter lönar det sig att överväga att utnyttja massleveranser. Det rekommenderas att massleveranser används den första gången om kommunen lätt kan producera ett materialpaket av eget elektroniskt material enligt anvisningen om massleverans. Massleverans kan spara tid. Material som producerats en gång går snabbt att underhålla. Om kommunens material inte enkelt kan ändras till det format som behövs är det ofta snabbare att använda underhållstjänsten.

MASSESPORT AV MATERIAL SOM LEVERANSSÄTT – LADDNING AV MATERIAL I SYSTEET I STORA POSTER

Vid massexport av material skickar kommunen materialet till Digiroad i tabellform i stora poster. Tabellen ska innehålla nödvändiga läges- och egenskapsuppgifter (CSV-format). Tabellen laddas ner i systemet med hjälp av importverktyget i Digiroad-underhållstjänsten. Efter att materialet har exporterats ska kommunen kontrollera kvaliteten på materialet och att objekten överförs till rätt platser i underhållstjänsten.

Eventuella fel i läget eller brister i körfältsuppgifterna som uppstått vid materialexporten ska korrigeras direkt i underhållstjänsten. Om felen är stora kan materialexporten annulleras och redigeras så att utgångsmaterialet blir bättre. Vid export av enskilda anordningar eller vid små reparationer kan det även rekommenderas att ändringarna görs direkt i underhållstjänsten. Att exportera enskilda objekt direkt med funktionen Lägg till anordning är ofta betydligt snabbare än materialimporten. För massexport av material behövs fler egenskapsuppgifter än i underhållstjänsten. De nödvändiga egenskapsuppgifterna har preciserats i anvisningarna för de olika leveranssätten.

Användning av massleveranser rekommenderas för kommuner där:

 • Materialet produceras för kommunens system och Digiroad med hjälp av stora kartläggningar. 
 • Det har uppstått mycket material på en gång, till exempel när gatunätet i ett nytt bostadsområde blivit klart.
 • Det kartlagda materialet eller det material som finns i kommunens system överförs till Digiroad första gången.   
 • Kommunen använder ett elektroniskt gaturegister baserat på geodata, men vill inte ansluta sig till kommungränssnittet. Då kan kommunen ta ut material ur sitt system i geodataformat och konvertera uppgifterna till lämpligt format i enlighet med anvisningarna för datamodellerna. 

Massleverans av material

Punkt- eller linjeformigt material kan skickas till Digiroad som massleverans. Punktformigt material kan skickas till exempel som en tabellbaserad CSV-fil. För varje dataslag kommer en färdig mall att publiceras, och med hjälp av den kan material skickas till Digiroad.

Materialet skickas med hjälp av ett CSV-importverktyg, som kommer att bli tillgängligt för kommunanvändarna under sommaren 2020.

Linjeformigt material kan skickas till Digiroad-operatören i shape- eller geopackage-format. Det är alltid bra att på förhand komma överens med Digiroad-operatören om vilket material som skickas och förs in i Digiroad-systemet och på vilket sätt det sker.

Närmare beskrivningar av vilka obligatoriska och valfria fält som skickas i samband med massleveranser finns dataslagsvis i samband med begreppsmodellerna.

KOMMUNGRÄNSSNITTET SON LEVERANSSÄTT – LEVERANS AV MATERIAL DIREKT FRÅN GATUREGISTRET (I VÄNTAN PÅ!)

Med hjälp av kommungränssnittet kan kommunen skicka material enligt anvisningen till Digiroad direkt från kommunens eget gaturegistersystem. Målet med kommungränssnittet är att minska behovet av att underhålla material i flera olika tillämpningar. För massexport av material behövs fler egenskapsuppgifter än i underhållstjänsten.  Kommungränssnittet färdigställs stegvis under 2020 och i början av 2021. Närmare information om utvecklingen av kommungränssnittet och datamodellerna ges när systemutvecklingen har gått framåt.

Kommungränssnittet rekommenderas när:  

 • Kommunen har tillgång till ett elektroniskt gaturegister där det är möjligt att underhålla alla uppgifter eller en del av uppgifterna enligt anvisningen. 
  Kommunen kan vid behov kombinera olika leveranssätt: uppgifter som samlas in i gaturegistret kan importeras från gaturegistret till Digiroad och resten levereras till exempel med hjälp av underhållstjänsten (se Underhållstjänsten eller massleveranser).
 • Uppgifterna samlas in och underhålls så att de antingen finns direkt i den datamodell som beskrivs i anvisningen eller så att det är möjligt att harmonisera dem i kommunens egna system så att de motsvarar den angivna datamodellen.  

Att ta i bruk kommungränssnittet kan förutsätta utvecklingsarbete i kommunens gaturegistersystem både avseende gränssnittsintegrationen och registreringen av uppgifter enligt anvisningen. Kommunen kan om den så önskar också använda gränssnitten i motsatt riktning, det vill säga underhålla materialet i Digiroads färdiga miljö och föra över uppgifterna till kommunens gaturegister via gränssnittet.

Om kommunen inte har möjlighet att bekosta det utvecklingsarbete som behövs för gaturegistret kan kommunen underhålla materialet i Digiroad-underhållstjänsten och söka materialet i Digiroads avgiftsfria gränssnitt. Läs mer om Digiroad-gränssnitten och ändringsmeddelandet (länk)!

Utläggning

Myndigheten kan utlägga kartläggningen och uppehållet av informationen till en underleverantör eller en konsult. 

I fall myndigheten ingår i ett sådant kontrakt skall detta meddelas till Digiroad- operatören via e-post på [email protected]. I meddelandet bör det framgå om kontraktet är i kraft tills vidare eller på bestämd tid. I samma meddelande kan myndigheten även beställa användarnamn åt konsulten eller underleverantören. För att kunna beställa användarnamn krävs namn, e-postadress samt telefonnummer.