Hoppa till innehåll

Förnyande av Lv 180 Rävsundsbron och Hessundsbron: överflödig marksubstans får nytt liv i mångsidiga rekreationsområden

Publicerad 29.1.2024

Överflödig ren marksubstans från projektet Förnyande av Rävsundsbron och Hessundsbron placeras i två områden som byggs för rekreation. Områdena ägs av Pargas stad och projektet har gått igenom områdenas funktioner och planer tillsammans med staden.

I placeringsområdena utnyttjas till exempel sprängsten och kross från brytningar som används bland annat i invallningar, röd granitsten från den gamla Hessundsbron samt ren marksubstans som uppstår i samband med jordskärningar. Marksubstansens renhet testas noggrant på förhand. 

"I planeringsarbetet har vi strävat efter att beakta så många användare som möjligt, från barnfamiljer och skolelever till cyklister och vandrare. Dessutom beaktas områdenas särdrag och terrängformer, till exempel planteras våtmarksvegetation i ett redan fuktigt område och i torrare områden planteras skogsbestånd som lämpar sig för området", förklarar projektingenjör Saramaria Cowell.

Kartbild av placeringsområden.

Bilden: Indikativ skiss av planen.

Rävsundets placeringsområde: pulka och utflykter i skogens skugga

Området vid Nederkirjalavägen är det större av de två områdena. I skogsområdet har man bland annat planerat två naturleder, en som är bred och tillgänglig och en annan som är en något mindre skogsstig.

Man strävar efter att göra växtligheten i området mångsidig genom att förverkliga olika vegetationszoner: i naturområdet kommer olika trädarter, ängar och våtmarksvegetation. En del av träden planteras och växtligheten får växa och beskogas naturligt med tiden.
Friluftsleden får ett vindskydd och en eldplats som rastplats för vandrare samt en hundpark i utkanten av området som planerats tillsammans med den lokala hundföreningen Par-Hau. Även familjens minsta har beaktats.

"I området har man enligt Pargas stads önskemål reserverat ett område för en pulkabacke där barnen kan åka på vintern", berättar Saramaria.

Hessundets placeringsområde: lärostunder och fartens tjusning

I Hessundets rekreationsområde har man planerat en bred och tillgänglig naturled som går runt områdets yttre gräns. Leden har planerats som en stig i inlärningsmiljö och längs den planteras Finlands skogsbestånd. Arterna varierar enligt jordmån och växtförhållanden längs leden. Växtligheten och dess särdrag beskrivs med hjälp av informationsskyltar. 

Mitt i rekreationsområdet har man reserverat en särskild rutt för cyklister. På cykelleden görs bland annat kullar och avsnitt där man tar sig fram mellan hinder. Dessutom har man planerat en sitt- och rastplats i området där man utnyttjar den röda granitstenen från den gamla Hessundsbron. Granitsten används också i områdets stentrappor och invallningar.
Man strävar efter att beakta miljöns särdrag och de organismer som lever där så bra som möjligt i grönbyggandet.

"I Hessundsområdet finns naturligt bland annat ett solexponerat stenfält där man planterar växtlighet som passar den solexponerade miljön, såsom kärleksört. Kärleksörten är också föda för Apollofjärilen som lever i området", preciserar Saramaria.

En ritning av rekreationsområde.

Bilden: Indikativ skiss av planen.

De sista materialen efter rivningen av broarna

För närvarande är rekreationsområdena i början av byggnadsskedet.  I områdena har man bland annat utarbetat byggplatsvägar, markformationer och vägunderlag i enlighet med planerna för stigarna. 

Hessundsområdet färdigställs enligt planerna under 2025, då man även får tillgång till resten av de material som kan utnyttjas från den gamla bron som ska rivas. Rävsundsområdet blir klart 2026 efter att den gamla bron och vägbanken rivits.

Planerarna går regelbundet runt i områdena för att följa hur arbetet framskrider. Dessutom följer man upp bland annat hur planteringarna börjar växa även efter byggandet. Projektets efterhandsansvar pågår i tre år och omfattar till exempel skötselåtgärder som säkerställer att planteringarna börjar växa, såsom bevattning, rensning och skötsel av grönarbeten. Markägaren, dvs. Pargas stad, ansvarar för ett eventuellt vinterunderhåll av områdena.