Hoppa till innehåll

Utgångspunkter för planeringen

Planeringen av trafikleder är samhällsplanering, där planeringen av trafik, markanvändning och områden påverkar varandra. Samarbete mellan de olika parterna i planeringen är således nödvändigt.

Ett diagram över utformningen av körfält

 

Planeringen av landsvägar grundar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar. Järnvägsplaneringen grundar sig på banlagen. Vid planering av en ny landsväg eller järnväg eller förbättring av en befintlig landsväg eller järnväg ska planeringen grunda sig på en sådan plan som avses i markanvändnings- och bygglagen.

Landsvägarna upprätthålls av staten. Trafikledsverket bär ansvaret för landsvägsnätet. Närings-, trafik- och miljöcentralerna (NTM-centralen) sköter väghållningen inom sitt område enligt Trafikledsverkets anvisningar.  Ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid NTM-centralen låter företag planera, bygga och underhålla landsvägarna.  Trafikledsverket kan åta sig att utarbeta en utrednings- och vägplan för ett betydande vägprojekt. Trafikledsverket låter bygga stora utvecklingsinvesteringar.  

Järnvägarna upprätthålls av Trafikledsverket. Trafikledsverket låter företag planera, bygga och underhålla järnvägarna.

Farlederna upprätthålls huvudsakligen av Trafikledsverket (över 80 % av de allmänna farlederna). Dessutom sköter Trafikledsverket om de kanaler som hör till farlederna (öppna kanaler och slusskanaler).

Förbättring av en befintlig trafikled är den primära åtgärden framom att bygga en ny väg, järnväg eller farled.

Planeringen av tidtabellen för stora riksomfattande projekt för utveckling av trafikleder sker centraliserat, och riksdagen fattar beslut om genomförandet av projekten. Övriga vägprojekt planeras vid NTM-centralerna. Andra än stora riksomfattande banprojekt och farledsprojekt planeras vid Trafikledsverket.

Planering och beslutsfattande

Trafikledsverket ansvarar för planeringen, underhållet och byggandet av banor och farleder i statens besittning samt för genomförandet av betydande vägprojekt.

Den regionala närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) låter göra utrednings-, väg- och byggnadsplaner för landsvägar.  Trafikledsverket kan åta sig att utarbeta en utrednings- och vägplan för ett betydande vägprojekt.

Traficom godkänner utredningsplaner för landsvägar och järnvägar samt vägplaner och järnvägsplaner. Traficom kan sända en plan för en landsväg eller järnväg till kommunikationsministeriet för godkännande. En utredningsplan för farleder är en teknisk plan som Trafikledsverket godkänner genom ett eget administrativt beslut. Tillståndsbeslut som gäller farleder enligt vattenlagen fattas av RFV och farledsbeslut fattas av Traficom (inkl. beslut om att ta i bruk en farled som avses i vattenlagen).