Hoppa till innehåll

Fotografering på järnvägsområden

För yrkesmässig fotografering på järnvägsområden som Trafikledsleverket förvaltar behövs tillstånd. Tillståndsinnehavaren svarar för alla kostnader i anknytning till fotograferingen samt för eventuella olägenheter eller skador som fotograferingen orsakar. Trafikledsverket förutsätter en giltig ansvarsförsäkring som omfattar alla de personer som deltar i fotograferingarna.

Vid fotografering på järnvägsområden önskar vi att korrekta och säkra beteenderegler iakttas. När man fotograferar på järnvägsstationernas plattformsområden eller nära banan ska följande anvisningar följas för att garantera fotografens säkerhet och en störningsfri trafik:

  • Banan får inte beträdas.
  • Man får inte gå närmare plattformskanten än 1,5 meter om man inte stiger på eller av tåget.
  • Fotograferingen får inte störa tågtrafiken eller passagerarna.
  • Lamporna får inte i något skede blända lokföraren eller passagerare som rör sig på plattformarna eller det övriga järnvägsområdet.
  • Man får inte sträcka något långt föremål, t.ex. en mikrofon eller lampa, mot kontakttråden eller den rörliga utliggaren närmare än 3 meter från plattformsnivån. Man måste dessutom akta ellokets eller tågets takkonstruktioner och strömavtagare.
  • Ljus- eller andra konstruktioner får inte sträckas ovanför elledningarna eller placeras så att de kan falla mot ledningarna eller spåret.
  • Det är förbjudet att köra med fordon på plattformsområdet.
  • Vi önskar att inga graffitin syns på bilderna.
  • I övrigt ska man iaktta vad som stadgas om fotografering på allmänna platser.