Hoppa till innehåll

Yt- och dagvatten

Det finns många sjöar i Finland, men eftersom våra vattendrag är grunda finns det ganska lite vatten. På grund av den ringa vattenmängden är våra vattendrag känsliga för nedsmutsning. Den diffusa belastningen belastar våra vattendrag mest, men även trafikledshållningen och trafiken, i synnerhet transporter av farliga ämnen, kan medföra risker för ytvattnens kvalitet. Vi undviker olägenheter som byggande av trafikleder orsakar ytvattnen genom omsorgsfull planering, genom att förlägga arbetena vid rätt tidpunkt, genom att vid behov installera skyddsskärmar vid vattenområdet och genom att sörja för hanteringen av dagvattnet vid byggplatsen.

Det är viktigt att skydda ytvattnen

Det är viktigt att skydda ytvattnen eftersom man förutom från grundvattenförekomster även tar råvatten från ytvattenförekomster. Av det råvatten som används av vattentjänstverken i Finland är cirka 60 procent grundvatten eller konstgjort grundvatten och resten ytvatten. Småvatten, många strömmande vatten och fågelvatten är värdefulla vatten med tanke på den biologiska mångfalden.

Dagvatten och renat avloppsvatten

Med dagvatten avses regn- och smältvatten som uppkommer i bebyggda områden och som ska ledas bort från markytan, byggnadstak eller andra motsvarande ytor. Skadliga ämnen i dagvattnet kan försämra vattenkvaliteten i vattendragen och orsaka översvämningar av gator, gårdar och avloppsnät. Hanteringen av dagvatten styrs huvudsakligen av markanvändnings- och bygglagen.

Skyldigheten att rena avloppsvatten gäller allt avloppsvatten som inte leds till avloppsnätet. Med renat avloppsvatten avses hushållens avloppsvatten etc. som renas med hjälp av markbädd, minireningsverk eller infiltration i marken.

Trafikledsverket förhåller sig negativt till att dagvatten från andra områden samt renat avloppsvatten leds till sidodiken vid landsvägar och järnvägar. Om dagvattnets mängd och skadlighet är ringa, kan ansvarsområdet för trafik och infrastruktur vid den regionala NTM-centralen enligt egen prövning dock tillåta att vattnet leds till ett sidodike vid en landsväg genom att ingå ett avtal med parten.

Trafikledsverket (tidigare Trafikverket) har utrett landsvägs- och banavsnitt där trafiken eller trafikledshållningen kan medföra en risk för kvaliteten på det vatten som ytvattentäkterna använder. I utredningen identifierades de landsvägs- och banavsnitt där risken är som störst och där det i fortsättningen är nödvändigt att utreda åtgärderna för att minska riskerna mer ingående.

Trafikledsverket har tidigare gjort utredningar om kvaliteten på dagvatten som leds ut i miljön. Enligt resultaten innehåller dagvattnet från landsvägar särskilt fasta partiklar, vissa metaller, klorid och oljekolväten samt fosfor och kväve. I ett nyare forskningsprojekt om kvaliteten på och behandlingsmetoderna för vägdagvatten som genomförts som ett europeiskt samarbetsprojekt har man även undersökt organiska föroreningar och mikroplaster i dagvattnet. Mikroplastutsläpp uppstår när fordonsdäck, bromsar, målarfärg samt vägbeläggning och vägmarkeringar slits. Liksom en betydande andel andra skadliga ämnen transporteras mikroplasterna i dagvattnet med fasta partiklar. Vägslänterna vid sidodikena håller kvar fasta partiklar väl liksom även skadliga ämnen som är bundna till de fasta partiklarna.