Hoppa till innehåll

Beskriving av informationen som ska levereras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

valfri

Informationsmärken

Definition 

Informationsmärken är en del av vägmärkena i vägtrafiklagen, men bildar en egen helhet i Digiroad på grund av deras särdrag.

Till informationsmärkena räknas:  

 1. Informationsmärken (F1–F57.2) 
 2. Informationstavla för serviceanläggning (G1–G42)

Urvalskriterium 

Följande ska levereras till Digiroad: 

 • Fasta informationsmärken, med vilka avses anordningar som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete. 

Du kan leverera följande till Digiroad om du vill: 

 • Tillfälliga anordningar, som verkar i terrängen en vecka (7 dagar) eller längre. Tillfälliga informationsmärken behöver inte levereras till Digiroad. 

Bildande och position 

Informationsmärken är 2,5D-punnkter (point geometry, X,Y,Z). 

Informationsmärkens position preciseras med 

 1. terrängkoordinater
 2. körfältsnummer
 3. uppgiften om riktning eller vägnamn
 4. uppgiften om relativ position.

Registreringsregler för texter och siffror:

Beteckningar och annan text som anger informationstavlors riktning skrivs in som en förteckning medurs. Registreringen inleds från körfältet som går rakt och fortsätter medurs. 

Exempel F3

 • Separata textobjekt på informationstavlan separeras med semikolon.
 • Märken som använder pilar ska man börja registrera från det körfält som går rakt och fortsätta medurs runt:

Paikkala; Mallila; Testimaa

 • Uppgifter under eller bredvid varandra i samma riktning separeras från varandra med kommatecken. Registreringen inleds uppifrån ner och från vänster till höger.

 

 • Texten i tabellen och siffror i texten, såsom antalet kilometer till objektet: texten och numret separeras med kommatecken:
  Helsingfors, 64; Hyvinge, 14. 
 • Övriga tavlor på informationstavlan, såsom informationstavlor som anger vägnummer, är egna objekt och uppges som egenskapsuppgifter till den inre skylten. 

Leverans av informationsmärkeskombinationer 

 1. Märken ovanpå varandra (F3) som fysiskt sitter på samma konstruktion levereras genom att meddela märkena med identisk position. Datamodellen för informationsmärkeskombinationer beskriver inte tavlans utseende i terrängen, utan endast dess informationsinnehåll. 
 2. Inre märken meddelas så att till exempel övriga skyltar inuti en orienteringstavla meddelas i fältet: inre skylt och text på en inre skylt. I Digiroad kan man meddela 9 inre skyltar per informationsmärke

Exempel F1.2

Till exempel till en F1.2-orienteringstavla: F1.2 är en mall för en tavla som får de texter som pilfiguren anger som egenskapsuppgift. Tilläggsmärken på informationstavlan, till exempel riksvägsnummer F29, sparas som egenskapsuppgifter för tavlan F1.2. För inre tavlor ska man meddela skyltens text eller nummer (vägnummer eller vägnamn som anges av märket) som en egen egenskapsuppgift. 

Separata egenskapsuppgifter för informationsmärken 

Förklaringar till egenskapsuppgifterna

Vägmärkets nummer (obligatorisk egenskapsuppgift)

 • Kodvärde, (teckensträng), asetus_num
 • Vägmärkets nummer på huvudskylten är ett kodvärde som beskriver informationsmärkets lägsta tavla. Huvudskylten kan vara vilket som helst informationsmärke eller ett informationsmärke för serviceanläggningar: Om till exempel riksvägstavlan F29 är det enda märket på konstruktionen, är det då huvudskylten. Om riksvägstavlan F29 däremot finns inuti någon annan tavla, är den då den inre skylten. Informationsmärken (F1–F57.2) och informationsmärken för serviceanläggningar (G1–G42)

Klass

Förklaring

F3

Huvudskyltens klass

 

Text (obligatorisk egenskapsuppgift)

 • Öppet textfält (teckensträng), p_teksti
 • Huvudskyltens text är text eller nummer som är direkt registrerade på den tavla som meddelats i egenskapen klass, huvudskylt. Tavlan kan dessutom innehålla inre informationstavlor och de meddelas som separata egenskapsuppgifter. 
 • Tvåspråkigheten kan meddelas i samma textfält.

Text

Förklaring

Paikkala; Mallila, 20; Testimaa

Text i informationsmärket enligt registreringsreglerna

Inre skylt (valfri)

 • Kodvärde (teckensträng), sisempi_opas
 • Vägmärkets nummer på den inre skylten i anslutning till huvudskylten
 • Huvudskyltens text är text eller nummer som är direkt registrerade på den tavla som meddelats i egenskapen klass, huvudskylt. Tavlan kan dessutom innehålla inre informationstavlor och de meddelas som separata egenskapsuppgifter. 

Klass

Förklaring

F29

Klass för inre skylt

 

Inre skylt, text (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), sisempi_teksti
 • Text på den inre skylten i anslutning till huvudskylten

Text

Förklaring

7

Text på det inre informationsmärket enligt registreringsreglerna

Relativ position (valfri)

 • Kodvärde (heltal), s_sijainti
 • Med hjälp av uppgiften för relativ position preciseras anordningens position i gatans tvärsnitt närmare. Förvald inställning för relativ position är att stolpen står vid körbanans högra kant. Om fältet är tomt, ges anordningen värdet 1 som identifierare. Alla märken är förvalda.

Kodvärde

Förklaring

1

Höger om trafikledet (i körriktningen)

2

Vänster om trafikledet (i körriktningen) 

3

Ovanför körfälten

4

Mittö eller trafikdelare

5

I längdriktningen i förhållande till körriktningen

 

Konstruktion (valfri)

 • Kodvärde (heltal), rakenne
 • Med hjälp av uppgiften för konstruktion kan man närmare precisera den konstruktion som anordningen är fastsatt i.. 

Kodvärde

Förklaring

 

Okänt, null

1

Stolpe

2

Vägg

3

Bro

4

Portal

5

Bom eller annan hinderkonstruktion

6

Annan

 

Kondition (valfri)

 • Kodvärde (heltal), kunto
 • Kan användas för att följa upp vägmärkets film, färg och andra variabler som beskriver den fysiska konditionen. 

Kodvärde

Förklaring

1

Mycket dålig

2

Dålig

3

Nöjaktig

4

Bra

5

Mycket bra

 

Typ av film (valfri)

 • Fritt textfält (teckensträng), kalvo
 • Preciserar uppgifterna om anordningens film

Kodvärde

Förklaring

R1

Film i klass R1

R2

Film i klass R2

R3

Film i klass R3

 

Tilläggsinformation (valfri)

 • Fritt textfält (teckensträng), lisatieto
 • Gör det möjligt att hantera valfria tilläggsuppgifter, såsom information om anordningens elektroniska skärm

Livscykelregler 

Livscykeln hanteras med hjälp av egenskapsuppgiften Status

Fasta informationsmärken förblir samma objekt i systemet tills 

 • informationsmärket avlägsnas från terrängen
 • informationsmärket flyttas.

Tillfälliga informationsmärken kan hanteras på samma sätt som andra vägmärken. 

Datamodell

I underhållstjänsten kräver datamodellen färre obligatoriska egenskapsuppgifter

 

Variabel
 

Datatyp

Förklaring

Leveranssätt

geometria

point geometry (double)

Objektets geometri 

obligatorisk

suunta

heltal (int)

Riktningen för anordningens verkningsområde längs vägnätet i grader

villkorlig

tiennimi

teckensträng (str)

Namnet på den väg där anordningen finns och dess verkningsområde börjar

villkorlig

asetus_num

heltal (int)

Kodvärde som närmare beskriver anordningens informationsinnehåll

obligatorisk

teksti

teckensträng (str)

Huvudskyltens texter från informationen om det körfält som går rakt medurs

obligatorisk

sisempi_opas

teckensträng (str)

Det inre informationsmärkets texter från informationen om det körfält som går rakt medurs

valfri

sisempi_teksti

teckensträng (str)

Det inre informationsmärkets texter från informationen om det körfält som går rakt medurs

valfri

arvo

heltal (int)

Vägmärkets värde när det är numeriskt

villkorlig

kaistanro

heltal (int)

Anger på vilket körfält anordningen är. Körfältsuppgiften är obligatorisk när märket inte gäller på alla körfält. 

obligatorisk om specifik för körfältet

kaistatyyp

heltal (int)

Kodvärde som beskriver körfältstypen

valfri

id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

valfri

sijainti_t

heltal (int)

Kodvärdet beskriver var anordningen finns i terrängen

valfri

rakenne

heltal (int)

Kodvärdet beskriver konstruktionen som anordningen är monterad på

valfri

kunto

heltal (int)

Kodvärde 1–5 som beskriver anordningens kondition

valfri

kalvo

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

lisatieto

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens livscykel, såsom tillfällighet eller radering

obligatorisk, om tillfällig

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då livscykelstatusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

valfri

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då livscykelstatusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk, om tillfällig

     

Tvärgående vägmarkeringar

Definition 

Tvärgående vägmarkeringar är anordningar som påminner om linjer och som klyver vägens bredd. Tvärgående vägmarkeringar är punktformiga objekt i Digiroad. En noggrannare definition av dem ges med hjälp av egenskapsuppgiften Tvärgående vägmarkerings nummer. En tvärgående vägmarkering kan i vägens tvärriktning klyva hela körbanan eller endast ett körfält. För körfältsspecifika vägmarkeringar ska körfältsinformationen preciseras. 

Tvärgående vägmarkeringar omfattar:  

 1. L1 Stopplinje
 2. L2 Väjningslinje
 3. L3 Övergångsställe
 4. L4 Fortsättning på cykelbana (L4.1, L4.2, L4.3)
 5. L5 Fartgupp (L5.1, L5.2)
 6. L6 Varselränder

Urvalskriterium 

Följande ska levereras till Digiroad: 

 • Permanenta tvärgående vägmarkeringar
 • Med en permanent tvärgående vägmarkering avses en anordning som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete

Du kan leverera följande till Digiroad om du vill: 

 • Tillfälliga tvärgående vägmarkeringar
 • Tillfälliga tvärgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills markeringen tas ur bruk (se slutdatum) och tas bort från terrängen

Bildande och position 

Tvärgående vägmarkeringar är 2D-punkter (point geometry).  

Positionen preciseras med 

 • terrängkoordinater 
 • vägnamn
 • körfältsnummer, om vägmarkeringen in gäller över hela körbanan.  

Separata egenskapsuppgifter för tvärgående vägmarkeringar 

Vägmärkets nummer (obligatorisk)

 • Kodvärde, (teckensträng), asetus_num
 • Preciserar vägmarkeringens definition och är densamma som i föreskriftsbilagan till vägtrafiklagen 

Kodvärde

Förklaring

L1 

Stopplinje 

L2 

Väjningslinje 

L3 

Övergångsställe 

L4 

Fortsättning på cykelbana 

L5 

Fartgupp 

L6 

Varselränder 

 

Kondition (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), kunto
 • Klassvariabel som kommunerna kan om de vill använda för uppföljning av det fysiska skicket hos vägmarkeringens färg och andra egenskaper

Kodvärde

Förklaring

1

Mycket dålig

2

Dålig

3

Nöjaktig

4

Bra

5

Mycket bra

 

Vägmarkeringens material (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), materiaali
 • Preciserar uppgifterna för det material som använts för vägmarkeringen

Vägmarkeringens längd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), pituus
 • Preciserar vägmarkeringens längd i centimeter (cm) i längdriktningen

Vägmarkeringens bredd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), leveys
 • Preciserar vägmarkeringens bredd i centimeter (cm) i tvärriktningen (tvärsnitt)

Förhöjd (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), koholla
 • Preciserar om vägmarkeringen är förhöjd från vägytan

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

 

Fräst (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), rouhittu
 • Preciserar om det har frästs en urgröpning för vägmarkeringen

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

 

Tilläggsinformation (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), lisatieto
 • Möjliggör hantering av valfri tilläggsinformation till exempel i anslutning till underhållet av anordningen eller annat som ska beaktas

Livscykelregler 

Ändringar i anordningens livscykel hanteras med hjälp av egenskapsuppgiften Status (se Status).

Permanenta tvärgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills 

 • vägmarkeringen avlägsnas från terrängen
 • vägmarkeringen position i terrängen ändras.

Tillfälliga tvärgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills

 • den tillfälliga vägmarkeringen tas ur bruk (se Slutdatum) och avlägsnas ur terrängen.
 • Det är inte obligatoriskt att leverera tillfälliga tvärgående vägmarkeringar, men det är möjligt om man vill

Datamodell 

I underhållstjänsten kräver datamodellen färre obligatoriska egenskapsuppgifter

Variabel
 

Datatyp

Förklaring

Leverans

geometria

point geometry

Objektets geometri som punktformig information i terrängen

obligatorisk

tiennimi

teckensträng (str)

Vägnamn för vägen där anordningen finns

villkorlig

asetus_num

teckensträng (str)

Kodvärde som beskriver anordningens exakta typ, t.ex. L1 Stopplinje

obligatorisk

kaistanro

heltal (int)

Visar i vilket körfält anordningen är. Körfältsuppgiften är obligatorisk när märket inte gäller på alla körfält.

obligatorisk om specifik för körfältet

kaistatyyp

heltal (int)

Kodvärde som beskriver körfältstypen

valfri

id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

valfri

kunto

heltal (int)

Kodvärde 1–5 som beskriver anordningens kondition

valfri

materiaali

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

pituus

heltal (int)

Vägmarkeringens storlek i vägens längdriktning i cm

valfri

leveys

heltal (int)

Markeringens storlek i förhållande till vägens bredd (tvärsnitt) i cm

valfri

koholla

heltal (int)

Kodvärdet okänt, nej, ja (null, 1, 2)

valfri

rouhittu

heltal (int)

Kodvärdet okänt, nej, ja (null, 1, 2)

valfri

lisatieto

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens status, såsom tillfällighet eller radering (livscykel)

obligatorisk om anordningen är tillfällig

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

valfri

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk om anordningen är tillfällig

Övriga vägmarkeringar

Definition  

I 84 § i 729/2018 avses med vägmarkering målade eller på annat sätt gjorda markeringar på vägytan, vilka används antingen separat eller tillsammans med vägmärken för att reglera trafiken. 

Övriga vägmarkeringar bildar en datatyp i Digiroad. De är punktformiga eller små lokala vägmarkeringar. Vägmarkeringarnas exakta art preciseras med hjälp av egenskapsuppgiften Vägmärkets nummer med M-seriens kodvärde. 

Till objektklassen hör alla anteckningar i M-serien:

 • M1–M19

  *BILD*

Urvalskriterium 

Följande ska levereras till Digiroad: 

 • Permanenta övriga vägbeteckningar 
 • Med en permanent längsgående vägmarkering avses en anordning som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete

Du kan leverera följande till Digiroad om du vill: 

 • Tillfälliga övriga vägmarkeringar
 • Tillfälliga övriga vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills markeringen tas ur bruk (se slutdatum) och tas bort från terrängen

Bildande och position 

Övriga vägmarkeringar är 2D-punkter (point geometry).  

Positionen preciseras med 

 • terrängkoordinater 
 • vägnamn eller riktning
 • körfältsnummer
 • positionsidentifikator.

Positionen för målade markeringar som ligger utanför körfälten, såsom parkeringsrutor i ett separat parkeringsområde, kan preciseras genom att ange positionsidentifikator 6: utanför väg- eller gatunätet.

Separata egenskapsuppgifter för övriga vägmarkeringar 

Vägmärkets nummer (obligatorisk):

 • Kodvärde, (teckensträng), asetus_num
 • Preciserar vägmarkeringens definition och är densamma som i föreskriftsbilagan till vägtrafiklagen 

Kodvärde

Förklaring

M1 

Körfältspil 

M2 

Pil för körfältsbyte 

M3 

Parkeringsplats 

M4 

Gul kantmarkering 

M5 

Begränsning av stannande 

M6 

Ledlinje

M7 

Gående 

M8 

Cyklist 

M9 

Förberedande upplysning om väjningsplikt 

M10 

Förberedande upplysning om STOP-markering 

M11 

”P”-markering 

M12 

Invalidfordon 

M13 

”BUS”-markering 

M14 

”TAXI”-markering 

M15 

Laddning 

M16 

Hastighetsbegränsning 

M17 

Vägnummer 

M18 

Korsningsrutnät

M19 

Vägmärke 

 

Vägmärkets klass som anges av vägmarkering (obligatorisk, om vägmarkeringen anger ett vägmärke)

 • Kodvärde i textform (teckensträng), m_merkki
 • Om vägmarkeringen anger ett vägmärke, levereras den klass som motsvarar vägmärket, se Vägmärken. Uppgiften behöver inte meddelas om vägmarkeringen inte anger ett vägmärke. 
 • Obligatorisk för M19

Vägmarkeringens värde eller ett vägmärkes värde som anges av vägmarkering (obligatorisk, om vägmarkeringen har ett värde)

 • Öppet textfält (teckensträng), m_teksti
 • Eventuell identifikator för vägmarkeringen, såsom hastighetsbegränsningens värde eller vägnummer

Vändning (obligatorisk om vägmärkets nummer är M1 eller M2)

 • Kodvärde (heltal), kaannos
 • Med vändning avses den körriktning som det enligt pilen är möjligt att köra vidare i från körfältet

Kodvärde

Förklaring

1

Rakt framåt

2

Till höger

3

Till höger eller vänster

4

Till vänster

5

Till vänster och rakt framåt

Relativ position, (valfri)

 • Kodvärde (heltal), s-tarkenne
 • Preciserar noggrannare anordningens placering i vägens eller gatans tvärsnitt. Standardvärdet för positionen finns i mitten av körbanan. Om du låter bli att fylla i fältet får anordningen värdet 1. 

Kodvärde

Förklaring

1

Mitt i körfältet

2

Till vänster om körbanan eller körfältet (i förhållande till körriktningen) 

3

Till höger om körbanan eller körfältet (i förhållande till körriktningen)

6

Utanför väg- eller gatunätet, till exempel ett separat parkeringsområde

Kondition (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), kunto
 • Klassvariabel som kommunerna kan om de vill använda för uppföljning av det fysiska skicket hos vägmarkeringens färg och andra egenskaper

Kodvärde

Förklaring

1

Mycket dålig

2

Dålig

3

Nöjaktig

4

Bra

5

Mycket bra

Antal (valfri)

 • Kodvärde i textform (teckensträng), maara
 • Preciserar antalet delar av markeringen, såsom antalet enskilda rutor i parkeringsrutorna

Vägmarkeringens material (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), materiaali
 • Preciserar uppgifterna för det material som använts för vägmarkeringen

Vägmarkeringens längd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), pituus
 • Preciserar vägmarkeringens längd i centimeter (cm) i längdriktningen

Vägmarkeringens bredd (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), leveys
 • Preciserar vägmarkeringens bredd i centimeter (cm) i tvärriktningen (tvärsnitt)

Förhöjd (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), koholla
 • Preciserar om vägmarkeringen är förhöjd från vägytan

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

Fräst (valfri)

 • Numeriskt kodvärde (heltal), rouhittu
 • Preciserar om det har frästs en urgröpning för vägmarkeringen

Kodvärde

Förklaring

 

Okänd (null)

1

Nej

2

Ja

 

Tilläggsinformation (valfri)

 • Öppet textfält (teckensträng), lisatieto
 • Möjliggör hantering av valfri tilläggsinformation till exempel i anslutning till underhållet av anordningen eller annat som ska beaktas

Livscykelregler 

Ändringar i anordningens livscykel hanteras med hjälp av egenskapsuppgiften Status (se Status).

Övriga vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills 

 • vägmarkeringen avlägsnas från terrängen och inte ersätts med ett objekt med samma betydelse under en reparation
 • vägmarkeringen position i terrängen ändras.

Tillfälliga tvärgående vägmarkeringar förblir samma objekt i systemet tills 

 • den tillfälliga vägmarkeringen tas ur bruk (se Slutdatum) och avlägsnas ur terrängen.

Det är inte obligatoriskt att leverera tillfälliga tvärgående vägmarkeringar, men det är möjligt om man vill

Datamodell 

I underhållstjänsten kräver datamodellen färre obligatoriska egenskapsuppgifter

Variabel
 

Datatyp

Förklaring

Leverans

geometria

geometry polyline 

Objektets geometri som punktformig information i terrängen

obligatorisk

suunta

heltal (int)

Riktningen för anordningens verkningsområde längs vägnätet i grader

villkorlig

tien_nimi

teckensträng (str)

Vägnamn för vägen där anordningen finns

villkorlig

asetus_num

teckensträng (str)

Kodvärde som beskriver anordningens typ, t.ex. körfältspil 

obligatorisk

kaistanro

heltal (int)

Anger på vilket körfält anordningen är. Körfältsuppgiften är obligatorisk när märket inte gäller på alla körfält. 

obligatorisk om specifik för körfältet

kaistatyyp

heltal (int)

Kodvärde som beskriver körfältstypen

valfri

id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

valfri

m_merkki

teckensträng (str)

Vägmärkets klass, om målningen anger vägmärket

villkorlig

m_arvo

heltal (int)

Målningens värde, t.ex. hastighetsbegränsning 60 

villkorlig

kaannos

heltal (int)

Ett kodvärde som beskriver i vilken riktning man kan svänga från körfältet enligt målningen

villkorlig

maara

heltal (int)

Hur många målningar finns det vid en punkt, till exempel antalet målningar i parkeringsrutor

valfri

kunto

heltal (int)

Kodvärde 1–5 som beskriver anordningens kondition

valfri

materiaali

teckensträng (str)

Öppet textfält

valfri

pituus

heltal (int)

Vägmarkeringens storlek i vägens längdriktning i cm

valfri

leveys

heltal (int)

Markeringens storlek i förhållande till vägens bredd (tvärsnitt) i cm

valfri

koholla

heltal (int)

Kodvärde null, 1, 2

valfri

rouhittu

heltal (int)

Kodvärde null, 1, 2

valfri

lisatieto

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens status, såsom tillfällighet eller radering

obligatorisk, om tillfällig

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

valfri

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk, om tillfällig

Kantstolpar (Övriga vägmärken avsedda för trafikreglering)

Kantstolparna är i Digiroad ett objekt med en linjär datamodell på grund av det stora antalet kantpålar. 

Till kantstolpar hör 

 • I12.1 Kantstolpe på körbanans vänstra sida
 • I12.2 Kantstolpe på körbanans högra sida

Urvalskriterium 

Följande ska levereras till Digiroad: 

 • Permanenta kantstolpar
 • Med en permanent kantstolpe avses en anordning som inte hänför sig till tillfälliga arrangemang, såsom vägarbete. 

Du kan leverera följande till Digiroad om du vill: 

 • Tillfälliga kantstolpar förblir samma objekt i systemet tills kantstolpen tas ur bruk (se slutdatum) och tas bort från terrängen
 • Med hjälp av egenskapsuppgiften Status kan man hantera tillfälliga kantstolpar

Bildande och position 

Kantstolparna markeras med en bruten linje i 2D (polyline geometry).  Bildandet inleds från den första anordningen och avslutas med den sista anordningen. 

Positionen preciseras med 

 1. terrängkoordinaterna för den brutna sträckan i 2D

En kantstolpe har ingen relativ position eller körfältsinformation eftersom anordningens nummer automatiskt anger positionen i förhållande till körbanan. Antalet enskilda anordningar och avståndet mellan dem kan preciseras i egenskapsuppgifterna. 

Separata egenskapsuppgifter för kantstolpar 

Kantstolpens nummer (obligatorisk)

 • Kodvärde, (teckensträng), asetus_num
 • Ger en noggrannare definition av markeringen

Kodvärde

Förklaring

I12.1

Kantstolpe på körbanans vänstra sida

I12.2

Kantstolpe på körbanans högra sida

Antal (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), maara
 • Preciserar antalet enskilda anordningar
 • Det går att meddela antalet kantpålar endast med hjälp av Digiroads underhållstjänst
  • I tjänsten aktiverar man först den önskade sträckan dit uppgiften om antal uppdateras

Intervall (valfri)

 • Numeriskt fält (heltal), valitys
 • Preciserar avståndet mellan två enskilda kantstolpar i meter
 • Det går att meddela avståndet mellan kantpålar endast med hjälp av Digiroads underhållstjänst
  • I tjänsten aktiverar man först den önskade sträckan dit uppgiften om intervall uppdateras

Datamodell

Variabel

 

Datatyp

Förklaring

Leverans

geometria

geometry polyline 

Objektets geometri som linjär information i terrängen

obligatorisk

asetus_num

teckensträng (str)

Kodvärde som beskriver anordningens typ, t.ex. I12.1 kantstolpe på körbanans vänstra sida

obligatorisk

id

teckensträng (str)

Identifikationsuppgift för anordningen i kommunens system

valfri

kunto

heltal (int)

Kodvärde 1–5 som beskriver anordningens kondition

valfri

lisätieto

teckensträng (str)

Fritt textfält

valfri

tila

heltal

Kodvärde som beskriver anordningens status, såsom tillfällighet eller radering

obligatorisk, om tillfällig

alku_pvm

teckensträng (str)

Den första dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

valfri

loppu_pvm

teckensträng (str)

Den sista dagen då statusen som fastställts för anordningen uppskattningsvis börjar gälla i terrängen, ges i formen dd.mm.åååå

obligatorisk, om tillfällig