Hoppa till innehåll

​​​​​​Nationell trafiksystemplanering

Vad är trafiksystemet och planeringen av det?

  • Trafiksystemet omfattar olika människogruppers mobilitet, näringslivets transporter och dess aktörers mobilitetsbehov, trafikens infrastruktur, trafikmedel, trafikstyrning och trafikledning, trafikinformation och trafiktjänster samt kommunikationsförbindelser.
  • Utvecklingen av trafiksystemet är väsentligt bland annat för områdesanvändningen, områdenas utveckling, näringslivets konkurrenskraft, förebyggandet av klimatförändringen, medborgarnas vardag samt för försörjningsberedskapen. I utvecklingen av trafiksystemet betonas samarbete mellan olika aktörer och samordning av olika åtgärder. 
  • Trafiksystemplaneringen är kontinuerlig och interaktiv operativ planering av trafiken och trafiknätet. Den grundar sig på konsekvensbedömning och planering som grundar sig på samarbete mellan myndigheter och andra aktörer. Målet är att främja ett fungerande, säkert och hållbart trafiksystem. Trafiksystemplaneringen påverkar utvecklingen av hela samhällsstrukturen.
  • Trafiksystemplanerna och uppföljningen av genomförandet av dem är en del av trafiksystemarbetet.

Med den riksomfattande trafiksystemplaneringen strävar man efter en långsiktig, förutsägbar utveckling av trafiksystemet som sträcker sig över regeringsperioderna. Utöver den riksomfattande trafiksystemplaneringen görs kontinuerlig trafiksystemplanering i landskapen, stadsregionerna och kommunerna, vilket betjänar de regionala behoven och erbjuder input till den riksomfattande planeringen. Den riksomfattande trafiksystemplanen gäller hela Finland och alla färdsätt. Planen styr hur staten utvecklar Finlands trafiksystem.

Utarbetandet av den riksomfattande trafiksystemplanen grundar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar (503/2005), där det föreskrivs om trafiksystemplaneringen och dess mål, uppgörandet av den riksomfattande trafiksystemplanen och planens innehåll.
Trafiksystemet har stor betydelse för samhällets funktion. Enligt statsrådets redogörelse (SRR 8/2018 rd) är de allmänna samhälleliga målen för utvecklingen av trafiksystemet att främja Finlands konkurrenskraft, att bekämpa klimatförändringen samt att säkerställa regionernas livskraft och tillgänglighet. Dessa samhälleliga mål främjas genom trafiksystemplanering samtidigt som man svarar på kundernas, det vill säga människors och näringslivets olika mobilitets- och transportbehov på olika håll i Finland.

Trafikledsverkets roll i trafiksystemplaneringen

  • Trafikledsverket deltar i egenskap av sakkunnig i trafik- och farledshållning och innehavare av trafikledsegendom i trafiksystemplaneringen och beredningen av åtgärder som gäller trafiknäten samt i markanvändningssamarbetet. 
  • deltar i samordningen av trafiken och markanvändningen och i uppgörandet av riksomfattande planer för trafiksystemen.
  • deltar i den regionala trafiksystemplaneringen tillsammans med landskapsförbunden, kommunerna, stadsregionerna och andra aktörer.

Den riksomfattande trafiksystemplanen (Trafik 12)

Den första riksomfattande trafiksystemplanen bereddes för åren 2021–2032. Utarbetandet av planen grundar sig på lagen om trafiksystem och landsvägar.

Syftet med den riksomfattande trafiksystemplanen är att göra trafikpolitiken mer långsiktig. I den riksomfattande trafiksystemplanen kommer man att presentera en analys av trafiksystemets nuläge och verksamhetsmiljö, en vision om utvecklingen av trafiksystemet fram till 2050 och målen för trafiksystemplanen. Planen innehåller ett åtgärdsprogram som omspänner 12 år och som omfattar statens och kommunernas åtgärder samt statens finansieringsprogram för trafiksystemet. I planen beskrivs också konsekvenserna av genomförandet av trafiksystemplanen.

Kommunikationsministeriet svarar för beredningen av den riksomfattande trafiksystemplanen. Planen godkänns av statsrådet. Innan planen godkänns lämnas den till riksdagen i form av en redogörelse. Trafikledsverket deltar i beredningen av den riksomfattande trafiksystemplaneringen särskilt i fråga om underhållet och utvecklingen av statens vägnät, järnvägarna och farlederna.

Tre mål har ställts upp för den riksomfattande trafiksystemplanen. De är parallella och strävar efter att stävja klimatförändringen:

  • Tillgänglighet: Trafiksystemet garanterar tillgängligheten för hela Finland och tillgodoser de behov som näringsliv, sysselsättning och boende har.
  • Hållbarhet: Människornas möjligheter att välja mer hållbara reseformer förbättras – särskilt i stadsregioner.
  • Effektivitet: Trafiksystemets samhällsekonomiska effektivitet förbättras.