Hoppa till innehåll

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB)

Syftet med det lagstadgade förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (MKB) är att säkerställa att miljökonsekvenserna av stora projekt eller projekt med betydande konsekvenser utreds i tillräckligt stor utsträckning och med tillräcklig noggrannhet. Dessutom säkerställer förfarandet att resultaten av miljökonsekvensbedömningen påverkar den slutliga planen och att de beaktas i beslutsfattandet som gäller projektet. Syftet med MKB-förfarandet är också att öka allas möjligheter att delta i och påverka planeringen av projektet. 

MKB-förfarandet är kopplat till planeringsskedet, där alternativen fortfarande är öppna och man fortfarande kan påverka dem och lösningarna som gäller miljökonsekvenserna. I ban- och vägprojekt genomförs MKB-förfarandet i allmänhet i den allmänna planeringsfasen.

De handlingar som uppkommer i samband med MKB-förfarandet, bedömningsprogrammet och miljökonsekvensbeskrivningen, finns till påseende för framläggande av åsikter och utlåtanden. Medborgare, myndigheter och andra parter har möjlighet att ta ställning till de alternativ och konsekvenser som ska utredas i samband med miljökonsekvensbedömningen.

Bedömningsprogrammet (MKB-programmet) är den projektansvariges plan för bedömning av projektets miljökonsekvenser och organisering av medverkan. Kontaktmyndigheten ger ett utlåtande om bedömningsprogrammet, som också innehåller en sammanfattning av andras utlåtanden och åsikter. Den projektansvarige bedömer projektets konsekvenser och sammanställer resultaten i konsekvensbeskrivningen (MKB-beskrivningen). När MKB-beskrivningen är klar ger kontaktmyndigheten en motiverad slutsats av konsekvensbeskrivningen, där kontaktmyndigheten drar slutsatser om projektets betydande miljökonsekvenser.

MKB-förfarandet avslutas inte med den motiverade slutsatsen av beskrivningen, utan fortsätter ända tills planen officiellt godkänns. Den myndighet som godkänner järnvägs- och vägplaner ska säkerställa att den motiverade slutsatsen är uppdaterad när planen godkänns.

Bedömningsförfarandet görs endast en gång under planeringen av projektet. När bedömningsförfarandet enligt MKB-lagen har gjorts i den allmänna planeringsfasen, tillämpas förfarandet inte längre på utarbetandet av en järnvägs- eller vägplan enligt utredningsplanen.

Förfarande enligt MKB-lagen krävs alltid för följande trafikprojekt:

  • byggande av motorvägar eller motortrafikleder, 
  • anläggande av en ny minst 10 kilometer lång sammanhängande väg med fyra eller flera körfält, 
  • ny linjeföring eller breddning av en väg så att den sammanhängande vägsträcka med fyra eller flera körfält som härvid bildas är minst 10 kilometer lång, 
  • anläggande av järnvägar avsedda för fjärrtrafik,
  • anläggande av flygplatser med en banlängd av minst 2100 meter, 
  • havsfarleder, hamnar, lastnings- eller lossningskajer som i huvudsak byggs för handelssjöfart och som är avsedda för fartyg på mer än 1 350 ton, och 
  • kanaler, farleder i inre farvatten för fartygstrafik eller insjöhamnar som byggs för fartyg på mer än 1 350 ton.

Utöver dessa tillämpas bedömningsförfarandet i enskilda fall när ett projekt eller en ändring av ett projekt sannolikt medför betydande miljökonsekvenser som till sin natur och omfattning kan jämföras med konsekvenserna av projekten som räknas upp ovan.

Lagstiftning och projektlistor med anknytning till förfarandet vid miljökonsekvensbedömning:

Lag om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (5.5.2017/252, Finlex)

Statsrådets förordning om förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (11.5.2017/277, Finlex)

YVA-hankkeiden listat ympäristöhallinnon verkkopalvelussa (ymparisto.fi):