Hoppa till innehåll

Farledskort

Farledskorten innehåller information för farledsanvändarna om farlederna och de hamnar de leder till.

De kompletterar de farledsdata som sjökorten och andra publikationer innehåller. Farledskort har utarbetats över de farleder som leder till vinterhamnarna, m.a.o. största delen av huvudlederna för handelssjöfarten.

Ett farledskort består av ett kort med fakta om farledens dimensionering, navigerbarhet och navigeringsförhållanden, eventuella trafikrekommendationer och –begränsningar, isförhållanden samt trafikservice.

I helheten ingår också ritningar över farleden och hamnen. Ritningarna får inte användas för navigation. De visar farledsdragningen och utmärkningen i stora drag, farledsområdet, de ramade djupen på de olika farledsavsnitten, kajplatserna och överlag de platser som det finns hänvisningar till i texten.

OBS! Övergången till det nya höjdsystemet N2000 har inletts i sjökortspublikationerna. Farledskorten uppdateras till detta höjdsystem i takt med att de nya kustkorten publiceras.  Användarna ska försäkra sig om att de använder ett farledskort som har höjdsystemet som följer kustkartan. Ett farledskort som uppdaterats i höjdsystemet N2000 känner du igen på anteckningen N2000 (BSCD2000) i kortets övre kant.

Mer information om ändringen (Traficom)

Ny service: digital farledskort

Du kan byta språket på digitala farledskort i menyn på webbsidan. Digitala farledskort är tillgänglig på finska, svenska och engelska. 

Skärgårdshavet

Nådendal 15,3 m

Fläckgrund-Förby

Lövskär-Enskär 10 m

Skiftet-Mariehamn

Mariehamn 8,2 m

Farleden till Björneborg, Mäntyluoto N2000 (BSCD)

Björneborg, Mäntyluoto 12 m

Tahkoluoto farled, Björneborg N2000 (BSCD)

Björneborg, Tahkoluoto 15,3 m

Raumo farled N2000 (BSCD)

Raumo 12 m

Valkeakarileden till Raumo N2000 (BSCD)

Raumo, Valkeakari 7,5 m

Dalsbruk 8,0 m

Utö-Hangö 9,0 m

Utö-Lövskär 10 m

Farleden till Nystad N2000 (BSCD)

Nystad 12,5 m

Hepokarileden i Nystad N2000 (BSCD)

Hepokari, Nystad 8,5 m

Finska viken

Fredrikshamn 12,0 m

Porkala-Helsingfors

Hangö 13 m

Hangö omfartsled

Hangö-Tvärminne 9 m

Helsingforsleden (9,6 m)

Farleden till Västra hamnen i Helsingfors

Helsingfors-Orrengrund

Ingå 13 m

Kantviks farled

Lovisa 9,5

Mussalo 15,3

Orrengrund-Kotka

Sköldvik 15,3

Nordsjöleden

Bottniska viken

Kaskö 9 m MW

Kaskö farled N2000 (BSCD)

Vasa Farled N2000 (BSCD)

Kemi Ajos farled N2000 (BSCD)

Karlö angöring - Oulu 1 N2000 (BSCD)

Uleåborg farled N2000 (BSCD)

Uleåborg - Kemi farled N2000 (BSCD)

Kalajoki Rahja farled N2000 (BSCD)

Karleby farled N2000 (BSCD)

Jakobstad farled N2000 (BSCD)

Torneå Röyttä farled N2000 (BSCD)

Stubben - Munsala farled N2000 (BSCD)

Veitsiluoto farled N2000 (BSCD)

Kristinestad 12 m MW

Kristinedstad - Björnö farled N2000 (BSCD)

Brahestad-Uleåborg-Kemi kustleden N2000 (BSCD)

Brahestad farled N2000 (BSCD)