Hoppa till innehåll

Det transeuropeiska transportnätverket TEN-T

Målet med TEN-T-nätet är att skapa ett säkert och hållbart trafiksystem för EU. I TEN-T-riktlinjerna definieras kraven och prioriteterna för utvecklandet av trafiksystemet. TEN-T-nätet består av två plan: stomnätet (core network) som ska färdigställas före 2030 och det övergripande nätet (comprehensive network) som ska färdigställas före 2050. Systemet ska bidra till att varor och människor kan röra sig smidigt. TEN-T-stomnätet koncentreras till de viktigaste förbindelserna och knutpunkterna. Genomförandet av stomnätet främjas av ett tillvägagångssätt som grundar sig på korridorer. TEN-T-nätet omfattar alla trafikformer: järnvägnät, vägnät-, flygtrafik-, inre vattenvägar, sjötrafik samt plattformar som gör det möjligt att kombinera de olika trafikformerna. Europeiska kommissionen presenterade ett förslag till TEN-T-förordning den 14.12.2021 och förhandlingarna pågår.

Stomnätet och det övergripande nätet i Finland

Klicka för att förstora bilden.

Det nationella övergripande väg- och järnvägstransportnätet är cirka 8 800 km långt, varav stomnätets längd är cirka 2 460 km.

Stomnätet omfattar dessutom:

  • Saimens vattenområde
  • Knutpunkterna Helsingfors och Åbo
  • Flygplatserna i Helsingfors och Åbo
  • Hamnarna i Fredrikshamn, Kotka, Helsingfors, Åbo och Nådendal
  • Den kombinerade väg- och järnvägstransportterminalen i Kouvola

Det övergripande nätet i Finland inbegriper 18 flygstationer och 12 hamnar.

Dessutom omfattar TEN-T-nätet horisontella projekt; Sjömotorvägar (MoS), telematiktillämpningarna SESAR, ITS, ERTMS, RIS och VTMIS.

TEN-T-stomnätet består av nio multimodala stomnätskorridorer (core network corridor). Av stömnätskorridorerna sträcker sig Skandinavien–Medelhavet och Nordsjön–Östersjön korridorerna till  Finland.

 

CEF-finansieringsinstrumentet

Fonden för ett sammanlänkat Europa (CEF=Connecting Europe Facility) är ett finansieringsinstrument och i förordningen om inrättande av Fonden för ett sammanlänkat Europa fastställs villkor, metoder och förfaranden för finansiellt stöd från unionen till transeuropeiska nät i syfte att främja projekt för infrastrukturer för transport, energi och digital kommukation. 

Läsa mera om TEN-T/CEF och ansökningsprocessen på Traficomis websida (på finska).

Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö CINEA implementera och hantera CEF Transport program och utlysningar.