Hoppa till innehåll

Extrema väderfenomen

Trots minskade utsläpp kommer klimatet att bli varmare inom den närmaste framtiden. Man måste förbereda sig på klimatförändringen. Särskilt de varierande väderförhållandena vintertid skapar utmaningar för alla olika trafikledsformer. De allt vanligare extrema väderfenomenen sätter trafikledsnäten på prov.

Extrema väderfenomen blir vanligare i takt med att klimatförändringen framskrider och de kan orsaka många slags olägenheter för olika trafikleder.
Extrema väderfenomen blir vanligare i takt med att klimatförändringen framskrider och de kan orsaka många slags olägenheter för olika trafikleder.

Eventuella konsekvenser för vägnätet

Ett omfattande vägnät är en gynnsam miljö för konsekvenserna av klimatförändringen. Ökningen av nederbördsmängderna året runt kräver fler dräneringskonstruktioner i vägnätet och kraven på beläggningarnas vattentålighet blir hårdare. I och med att klimatet blir varmare regnar det också oftare vintertid, och därmed är även frys- och smältcyklerna tätare. Detta försvårar till exempel prognostiseringen, identifieringen och bekämpningen av halka.

Säsongstiden för vägbeläggningsarbeten är sommaren, men uttryckligen på vintern sätts beläggningarna på prov. Våta vintrar som orsakas av temperaturväxlingar skadar vägytorna särskilt på de livligt trafikerade vägavsnitten i södra Finland. Efter köld är sköra asfaltbeläggningar känsliga för hål och andra skador som orsakas av rikliga regn.

Eventuella konsekvenser på bannätet

I banområdena orsakar klimatförändringen i och med de rikliga nederbördsmängderna bland annat översvämningar, ökar vinterns frysnings- och smältningscykler samt rikliga snöfall. Järnvägarna påverkas också av att värmeböljor blir vanligare och man måste förbereda sig på de risker som skevhet i spår medför.

Lyckligtvis kan vi svara på dessa utmaningar både i planeringsskedet och med hjälp av olika tekniska lösningar. Bankonstruktionerna placeras till exempel inte i översvämningskänsliga områden, dessutom effektiveras torknings- och snöröjningsmetoderna för att undvika skador i utrustningen.

Eventuella konsekvenser för farlederna

Klimatförändringen påverkar också byggandet av och trafiken på farleder. I synnerhet extrema väderförhållanden, såsom variationer mellan torra perioder och regn, kan ha en betydande inverkan på sjöfarten. Långa värmeböljor och den uppvärmning av havsvattnet som de orsakar påverkar även vattenledernas växt- och djurarter liksom även funktionen av sjöfartens utrustning. Trafikledsverket har identifierat sjöfartens klimatutmaningar och utvecklar metoder för att anpassa sig till dem samt minska de negativa konsekvenserna.

De förändrade väderförhållandena påverkar i synnerhet skicket på materiel som används i sjötrafiken. Till exempel bör olika säkerhetsanordningar för sjöfarten utvecklas till allt mer hållbara än tidigare, så att de förblir funktionsdugliga i olika miljöer. Teknikens utveckling är till fördel även här – numera fungerar lampförsedda säkerhetsanordningar med LED-lampor i stället för med glödlampor, varvid säkerhetsanordningen inte producerar värme och därmed smälter is.