Hoppa till innehåll

Licens för Trafikverkets öppna datamaterial

1. Allmänt

Trafikverket (nedan Licensgivaren) har som innehavare av de immateriella rättigheterna till datamaterialet beviljat en licens för en kopia (nedan material) av datamaterialet (eller en del av det) i enlighet med dessa användningsvillkor.

Med licenstagare avses en fysisk eller juridisk person som tar i bruk det material som omfattas av denna licens. Genom att ta emot materialet godkänner Licenstagaren villkoren i licensen.

Licensen ger inte upphov till något samarbets- eller affärsförhållande mellan Licenstagaren och Licensgivaren.

2. Licensens villkor

2. 1. Nyttjanderätt

Detta är en licens som ger en global, avgiftsfri och oåterkallelig rätt till parallellanvändning, enligt vilken Licenstagaren fritt kan använda det mottagna materialet på följande sätt:

 • kopiera, sprida och publicera materialet,
 • bearbeta och utnyttja materialet kommersiellt eller icke-kommersiellt,
 • kombinera materialet med andra produkter och
 • använda det som en del av en tillämpning eller en tjänst.

2. 2. Licenstagarens skyldigheter och ansvar

Licenstagaren ska när han/hon sprider materialet eller i samband med en tjänst där materialet används iaktta följande på ett rimligen tillämpat sätt i det distributionsmedium eller med den distributionsmetod som används:

 • nämna Licensgivarens namn, materialets namn och tidpunkten när Trafikverket har överlåtit materialet (till exempel: innehåller Trafikverkets material 09/2013)
 • presentera en kopia av eller en länk till licensen, samt
 • kräva motsvarande omnämnanden vid överlåtelse av rättigheterna till kopior av materialet eller produkter eller tjänster som innehåller materialet till tredje person och
 • avlägsna Licensgivarens namn från produkten eller tjänsten om Licensgivaren kräver det.

Licenstagaren får inte på basis av licensen i samband med användningen av materialet ange att Licensgivaren stöder eller rekommenderar det ifrågavarande sättet att använda materialet.

2. 3. Licensgivarens skyldigheter och ansvar

Licensgivaren ansvarar för att

 • Licensgivaren har rätt att överlåta rättigheterna till materialet enligt licensen.
 • Materialet har licensierats som sådant och Licensgivaren
  • ansvarar inte för eventuella fel i materialet, beviljar ingen garanti för att materialet eller delar av det är korrekt och tidsenligt och svarar inte heller för direkta eller indirekta skador till följd av att materialet används och
  • är inte skyldig att hålla materialet hela tiden tillgängligt eller meddela på förhand om att distributionen avbryts eller upphör och svarar inte för direkta eller indirekta skador på grund av att distributionen avbryts eller upphör.

3. Tillämpad lag

På licensen tillämpas Finlands lag

4. Ändringar i licensen

Licensgivaren kan när som helst ändra villkoren för licensen eller tillämpa andra licenser på materialet. Villkoren i licensen tillämpas dock fortfarande på det material som har tagits emot innan licensen ändrades eller byttes.