Hoppa till innehåll

Persontrafik

Trafikledsverkets mål är att skapa fungerande resekedjor och trygga den dagliga framkomligheten.

Finländarnas inrikes persontrafikprestation är cirka 76 miljarder personkilometer årligen, vilket gör 41 km per person och dygn. Cirka 90 procent av prestationen härrör från vägtrafiken på landsvägar, gator och enskilda vägar. Kollektivtrafikens andel av personkilometrarna är 14 procent.

Drygt en tredjedel av finländarnas resor är fritidsresor. En knapp tredjedel av resorna görs för att göra inköp och uträtta ärenden och en fjärdedel av resorna hänför sig till arbete, skolgång eller studier. Även räknat i kilometer reser man mest på fritiden.

Hur rör sig finländarna?

Transport- och kommunikationsverket Traficom kartlägger finländarnas rörlighet med hjälp av en persontrafikundersökning som genomförs med cirka sex års mellanrum. I den nyaste undersökningen utreddes finländarnas rörlighet under 2016.

Det har inte skett några stora förändringar i finländarnas rörlighet jämfört med undersökningen 2012. Mellan olika regioner finns dock tydliga skillnader i hur man rör sig. Färdsätten påverkas bl.a. av regionens storlek, kollektivtrafikens möjligheter, region- och samhällsstrukturen och åldersstrukturen.

På riksnivå har det skett en del mindre förändringar i färdsätten. Resorna med personbil är längre än tidigare och resorna med kollektivtrafik är kortare än tidigare. Antalet kollektivtrafikresor har inte förändrats, men antalet kilometer som man åker kollektivt har minskat. Användningen av kollektivtrafiken koncentreras tydligare än tidigare till stadsregionerna.

De hållbara rörelseformernas andel av resorna var 37 procent och av avlagda kilometer 15 procent. Jämfört med den föregående undersökningen 2010–2011 ökade andelen hållbara rörelseformer med en procentenhet, men något motsvarande kan inte observeras i reseprestationen.

Reseprestationerna för gång- och cykeltrafik var i stort sett oförändrade. Resultaten tyder på att barn, unga och vuxna rör sig mindre till fots och med cykel, medan äldre personer gör det något mer. Det blir vanligare att föräldrarna i barnfamiljer rör sig med cykel.

I undersökningen frågade man om respondenterna ansåg att det fanns alternativ till valen av färdsätt. För i genomsnitt 34 procent av resorna skulle man enligt respondenterna ha kunnat välja ett annat färdsätt. Av personbilsförarna ansåg 15 procent att hållbara rörelseformer är ett alternativ till bilkörning. För omkring var tredje arbetsresa mellan hemmet och arbetsplatsen används hållbara rörelseformer.