Hoppa till innehåll

Underhåll av grusvägar

När årstiderna och väderförhållandena förändras behöver grusvägar många slags åtgärder för att hållas i trafikerbart skick. En grusväg ändrar form och är olika jämn vid olika tidpunkter på året och körförhållandena kan förändras snabbt. En lös yta formas på ett annat sätt än på en belagd väg. Klimatuppvärmningen har lett till att tyngdpunkten i vinterunderhållet av grusvägar i landets södra och sydvästra delar har flyttats från snöplogning till bekämpning av menföre.

På våren när tjälen går ur marken i grusvägsnätet förebyggs olägenheter genom viktbegränsningar och genom att tillsätta krossmaterial på de mjukaste punkterna på vägen. (Mer om tjällossning). Vid vårbearbetningen formas vägens slitlager eller ytskikt så att det blir jämnt och har rätt lutning inför sommarsäsongen. Sommarens dammningsproblem förebyggs genom att man i samband med bearbetningen lägger till salt som binder dammet. På våren kan man också lägga till krossgrus på slitlagret.

Sommarens underhållsarbeten varierar beroende på vädret. Under torra perioder kan det vara nödvändigt att på nytt vidta åtgärder för att binda damm om dammet tydligt sprider sig till omgivningen kring vägen. Störtregn kan ge upphov till flera hål i grusvägen, varvid man kan behöva jämna ut vägytan. Små ojämnheter är dock tillåtna och föranleder inga åtgärder.

Även vid torrt väder kan ojämnheter uppstå på grusvägarna. Tunga utjämningsarbeten utförs dock inte vid torra tider, eftersom resultatet i allmänhet blir en ännu mer ojämn väg. Utjämningsarbete kräver fuktigare väglag, endast stora gropar kan fyllas även under torra perioder.

På sommaren utförs också slåtter, slyröjning, dikning och trummor förnyas längs grusvägarna (länkar av alla?). Grusvägen kan också göras smalare om den under årens lopp har brett ut sig till svårskötta mått.

På hösten förbereder man sig inför vintern. Vägytan jämnas ut så att den har rätt lutning inför vintern. Man kan också lägga till krossgrus på slitlagret. Klimatförändringen har ökat menföret på hösten (Mer om tjällossning à länk till tjällossningssidan). På våren torkar solen upp vägen, men på hösten kan vattnet inte avdunsta från vägytan. Till sist gör kylan vägytan med menföre hård, så det är viktigt att få ytan jämn precis innan vägen fryser.

På vintern är det dags för snöplogning och halkbekämpning antingen genom att göra ytan skrovlig eller genom sandning. Grusvägar är i allmänhet i vinterunderhållsklass II eller III. (Mer om vinterunderhållsklasser). I landets sydvästra och södra delar kan grusvägarna förbli snöfria hela vintern och menföre är då ett stort problem både för den som använder och den som underhåller vägen. (Mer om tjällossning). För att underlätta tjällossningen på våren plogas snövallar bort från vägkanterna under senvintern så att vägytan kan torka bättre. Även igenfrysta och tilltäppta trummor öppnas för att säkerställa att smältvattnet rinner bort.